Dagsorden og referat af generalforsamling 2023


Antal deltagere: 67 

                      

1.Åbning af generalforsamlingen


Formand Preben Jacobsen bød velkommen og åbnede generalforsamlingen


2.Valg af dirigent og referent


Torben Thyren blev valgt som dirigent og Dorthe Bristow som referent


3.Godkendelse af dagsorden


Efter forslag fra medlem bliver punktet om byggesagen behandlet før beslutning af budget for 2023/2024.

Dagsorden godkendt


4.Valg af 2 stemmetællere


Ruth og Jeanett


5.Formandens beretning for 2022/23


Vedhæftes som bilag. Efter beretningen var der nedenstående spørgsmål og bemærkninger.

Spørgsmål om venteliste; oprettet marts 2022 med 200 personer. Vi optog 73 medlemmer ved sæsonstart okt. 2022. Satser på at vi tager de resterende ind til oktober 2023 og 2024.

Hvor mange medlemmer kan vi være? Bestyrelsen er i løbende dialog, mener dog at et antal på 700-800 medlemmer er realistisk, set i lyset af statistik og brugen af Søbadet.   

HP takkede bestyrelsen for dens store arbejde og indsats.

Beretningen er godkendt


6.Statistik over foreningens medlemmer fra kassereren


Statistikken vedhæftes som bilag. Efter gennemgangen var der nedenstående bemærkninger.

Vigtigt at have mere fokus på at introducere til vores app og medlemslogin fremover

Undren: Der er en del besøgende lørdag eftermiddag, selvom saunaen er slukket? Dette da der er nogle medlemmer, som bader uden brug af sauna og så tjekker rengøringen jo også ind

Jonny fik ros for gennemgangen.


7.Godkendelse af det reviderede regnskab for 2022


Det reviderede regnskab er godkendt af vores 2 revisorer.

Se vedhæftet bilag

Uddybende kommentarer til regnskabet.

Ift. indtægter

Vi var 443 eksisterende medlemmer. Vi har som bestyrelse valgt at afskaffe muligheden for passivt medlemskab; nogen valgte at melde sig ud men de fleste blev aktive og deraf en større indbetaling fra dem

Oprettelsen af venteliste med gebyr svarende til 81.000 kr.

Nye medlemmer svarende til 88.00 kr.

Vi har brugt 13.000 kr. for dåbsfest

Indtægt på 2700 kr. for nye nøglebrikker til medlemmer

 

Ift. udgifter

Vi har været ramt af at skulle betale negative renter. Dette er heldigvis ikke længere tilfældet

Vedligeholdelse knap 30.000 kr.

Knap 19.000 kr. på forsikring, som er lovpligtig

Løbende drift er bl.a. indkøb af nye sten til 11.000 kr.

De store udgifter er til strøm på 66.000 kr. Vi havde en fast prisaftale på strøm indtil udgangen af 2022, som gjorde at vi sparede en del penge

På spørgsmålet om prisen på at have saunaen tændt en time blev svaret efter Prebens hurtige udregning omkring 6-8 kr. pr time.

Vi er gældfrie ift. Hvidovre kommune om 3 år

Vi har en egenkapital på __________

På spørgsmålet om hvorfor beløbet på indkøbsbeviser ikke bare står skrevet som indtægt. Dette da vi i princippet skylder medlemmerne penge, som de kan få retur hvis dette ønskes

Regnskabet blev godkendt med stor tak til Johnny


8.Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2023/24


Bestyrelsen foreslår, at nuværende kontingent fastholdes på 550kr pr år for medlemskab.

Forslaget er godkendt


9.Godkendelse af budget for 2023


Gennemgang v. Johnny

Kommentarer/spørgsmål

Opfordring til at alle udgifter til udbygningen lægges ind under driften og deles ud som en udgift over 5 år. Vi har valgt at afskrivningen sker over 5 år og likviditeten er den samme. Regnskaberne bliver dog mere sammenlignelige på denne måde. Kassereren er mere tilhænger af at rive plastret af og sætte udgiften på samme år.

Spørgsmål: Er I sikker på at prisen holder på tilbuddene? Dette er der stor tillid til, da de jo er modtaget lige op til GF

Kommentarer uden for punktet

Hvorfor bruger vi ikke penge på et professionelt rengøringsselskab når vi har så mange penge?

Vi ønsker at holde fast i kerneværdien, som nedfældet i værdigrundlaget, hvor alle bidrager til fællesskabet. Man passer bedre på tingene, når det bliver drevet frivilligt

Medlem udtrykte behov for en præcisering af hvad vi har besluttet ift. byggesagen!

Planen er at tilbygningen er klar inden sæsonstart i år. Dette er grønt lys fra jer – så vi indkalder ikke til ekstraordinær generalforsamling jvnf. formuleringen under punktet på dagsordenen. Bestyrelsen har fået beføjelse til at gå videre med byggesagen


10.Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne


Der er to forslag som er fremsendt til GF af Trille Flammé

 

Forslag 1.


Åbningstiden om lørdagen udvides, således at saunaen ikke er lukket det meste af dagen om lørdagen, hvor folk har fri for arbejde.  Rengøringen må aftales at komme på et bestemt tidspunkt om lørdagen, så man kun har lukket et minimum af tid.

 

Trille præsenterede forslaget, da hun tænker at der et stort åbent slot til rengøringen. Hun er dog overbevist om at der er flere som ville benytte sig af saunaen, hvis den var åben længere om eftermiddagen. Hun kan ikke se ulemper ift. til at indtænke en rengøringstime.

Spørgsmål/kommentarer på baggrund af forslaget

Er det muligt at indskrænke tidsrummet for rengøringen blev der spurgt om? Kan det lade sig gøre?

Saunaen er varm en time efter og starter 45 min før start.

Preben mener som udgangspunkt at det er bestyrelsen som beslutter åbningstiden ift. ønsker fra medlemmerne. Bestyrelsen foreslog overfor forslagsstiller i skriftligt respons før GF, at saunaen kunne være åben indtil kl. 14.

Trille fik forståelse af at hendes forslag ikke skulle med på GF – vigtigt for hende at høre hvad hendes medbadere er interesseret i.

Vage vedtægter!

GF vælger en bestyrelsen, som står for den daglige drift

Forslaget handler ikke om et bestemt antal timer, men går på en udvidelse. Dette kan vi vedtage og sende videre til bestyrelsen, som kan lave en konkret plan sammen med de rengøringsansvarlige

Det er vigtigt at have muligheden for at stille forslag og samtidig er det vigtigt at der er nogen, som kan tale rengøringens sag

Alle forslag skal op på GF, hvor medlemmerne melder ud, hvorefter bestyrelsen behandler forslaget på kommende møder og melder tilbage med en beslutning.

Stor interesse for forslaget

Skal der gøres rent om lørdagen? Hvis man ikke går på arbejde, kan man jo gøre rent, når det passer én

Det blev forslået at afslutte og sende forslaget videre til behandling af bestyrelsen.

Vigtigt med rengøringen om lørdagen, da der kommer rigtigt mange i weekenden

Der er nogle, som har svært ved at gøre rent i hverdagen.

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget sammen med de rengøringsansvarlige. Åbningstiden om lørdagen åbnes mest muligt.


Forslag 2:


Åbningen for saunaen udvides til også at inkludere maj måned. Sidste år var vejret således, at man stadig ville få vekselvirkning fra havet og saunaen. Ja, det er en vinterbadeklub, men hvorfor afholde os fra at få endnu en måned med vores alle sammen yndlings aktivitet. Vores sted giver så mange mennesker daglig livskvalitet.


Trilles argumenterede for forslaget.

Flere vinterbadeklubber holder åben i maj. Vejret er ofte koldt i maj.

Søbadet giver livskvalitet og er et fristed for mange

Bliver det meget varmt i maj er det ikke relevant og vi kan som medlemmer lade være med at genstarte saunaen.

Kommentarer:

Alle aktiviteter starter i havnen i maj

Super godt forslag

Konsekvens ift. regnskabet/budgettet?

Vi valgte i starten at lukke af hensyn til andre brugere af havnen

Vandet er nu varmt – behøver vi saunaen?

Der står skrevet i vores værdigrundlag at vi tager hensyn til de andre brugere

Vi har problemer med at rekruttere medlemmer til rengøringen. Den nuværende rengøringsplan hænger sammen takket være de mange nye

Andre vinterbaderklubber har åbent året rundt.

Er saunaen åben, så skal der været organiseret rengøring

Et flertal synes godt om forslaget


11.Fremtidige aktiviteter


Årshjul

Preben præsenterede årshjulet og opfordrede til at vi får oprettet et aktivitetsudvalget. Ingen tilmeldte ift. aktivitetsudvalg

Kommentarer/forslag

Kvindedag d. 8. marts. Det kræver at der er nogen som tager initiativ

St. Bededag laves om til store badedag

Årshjulet rettes ift. en eventuel åbning af maj


12.Udbygning af Søbadet til drøftelse på generalforsamlingen


Bestyrelsen vil orientere Generalforsamlingen om de byggeplaner som ”Byggegruppen” har arbejdet med herunder Kystdirektoratets svar på ansøgning om udvidelser på Søterritoriet. Der tænkes en udvidelse af omklædningsfaciliteterne fra ca. 6,5 kvadratmeter til ca. 9,5 kvadratmeter mod syd samt et terrassedæk på sydsiden og gerne et større panoramavindue ved saunahjørnet. Bestyrelsen vil høre om GF kan give beføjelser til at ”Byggegruppen” og bestyrelsen skal gå videre med dette projekt som beløbsmæssig er i størrelsen 400 000 kr. til 500 000 kr. men dog indenfor Foreningens aktuelle kapital.

Kommentarer:

Hvordan opstod tanken om mere plads? På GF sidste år fremlagde bestyrelsen et ønske om at lave saunaen mere ”Coronavenlig” og havde tegninger med udvidelsesplanerne. Bestyrelsen fik dog ikke en fast pris på tilbud ift. evt. udbygning grundet stigende priser på materialer og rift om håndværkerne. Efter dialogen på GF var der større tilslutning til udbygning på pontonen, hvis solpladsen fulgte med.

Bestyrelsen har indhentet 2 tilbud – går videre med GF mandat

Samme byggestil, samme tagpap og males med samme linolie

Vi ønsker at få et vindue ekstra sat i mellem de 2 eksisterende

Kommentarer:

Skal der ændres i opdriften ved en evt. tilbygning?  I følge NBC Marine skulle det ikke have nogen betydning. Dette skal dog undersøges yderligere hvis vi får beføjelse til at gå videre med udbygningen

Medlem synes at det er synd og er imod tilbygningen

Forrummet er hyggeligt – dog meget trangt. Fantastisk med lidt flere kvm

Er der overvejelser om indretningen af omklædningsrummet? Jette, som er medlem og indretningsarkitekt fortæller om sine tanker ift. indretning med plads til 11 personer siddende langs ydervæggene – giver mere plads rundt om den enkelte.

Kunne overveje at få et vindue, som kan åbnes for at gøre saunaen kold hurtigere

Forslag om stumtjener i midten

Ift. udluftning – kunne dette fixes ved hjælp af vores ventilation?

Mange penge på få kvm – brug penge på en bedre indretning af det eksisterende og oprydning

Evt. overdækning og læ udenfor ift. at kunne klæde om udenfor?

Kunne vi rykke indgangspartiet ud på trapezpladen foran?

Sidder altid på øverste række – kan tagkonstruktionen løftes lidt så jeg kan få udsigten med?

Verandaen vil blive markant mindre end den eksisterende. Overdækning og læskærme vil i givet fald tage en del af solen

Indkøb af kurve til jakker og private ejendele

Evt. halvtag på nordsiden ift. omklædning udenfor; Kvickly har fine kurve/tasker

Mange penge for få kvm. Betonkanten er begrænsning ift. udvidelse. Dette da hængslerne som forankrer pontonen skal justeres hvert andet år og med en større ponton, ville dette kalde på en lem i gulvet i omklædningen. Derfor en begrænsning på 1,1 m.

Svar på kommentaren om dyre kvm. Vi har jo en masse penge på kontoen, så hvorfor ikke bruge dem og få glæde af dem

Et stort flertal for at bestyrelsen arbejder videre med tilbygningen


13.Valg – foregår skriftligt


Formand Preben Jacobsen – på valg for 2 år – er villig til genvalg. Blev genvalgt

Kasserer Johnny Ottosen – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Dorthe Bristow – på valg for 2 år – er villig til genvalg. Blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem Jørgen Rasmussen – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Lasse Smedegaard – ikke på valg


14.Valg af suppleanter


Christina Vidholm – på valg for 1 år – er villig til genvalg.  Blev genvalgt  

Michael Andersen – på valg for 1 år – villig til genvalg. Blev genvalgt


15.Valg af 2 revisorer


Demi Hansen og Jytte Sundahl – begge er villige til genvalg. Blev genvalgt

1 revisorsuppleant

 Ella Kirk – på valg for 1 år – villig til genvalg. Blev genvalgt


16.Eventuelt


Ift. renovering af sydmolen kunne en vandledning være en mulighed? Evt. en bruser?

Må vi eller må vi ikke cykle? Kunne vi evt. få nogle cykelstativer opsat på molen?

Er det muligt at få trapper, som vi har foran Søbadet, sat på sydsiden? Konstruktionen kan ikke bære store trapper på sydsiden

Bænk til udenfor Søbadet. Området er for alle havnens brugere og ikke kun Søbadets – så alle er velkommen til at benytte sig af bænken

Er det foreningens forsikring som skal dække hvis det sker noget eller er det havnens?

Al færdsel på havnen er på eget ansvar


Tak til Torben Thyren for at varetage opgaven som dirigent