Referat fra den 7. december 2020 kl 20.00 virtuelt


Deltagere: Peter, Preben, Wivie, Dorthe, Jørgen, HP, Lisbeth

Ordstyrer og referent

Preben – ordstyrer

Lisbeth – referent

1.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2.Godkendelse af referat fra den 18.11. 2020

Godkendt

3.Information fra formand og bestyrelse

 • Bestyrelsen har fået henvendelse fra kommunen med oplysning om de puljer, som der kan søges økonomiske støtte fra. Ingen af puljerne er relevante for os.
 • Bestyrelsen har fået henvendelse fra ikke medlemmer om muligheden for at foreningen vil etablere badetrappe på flydebroen. Peter har foreslået dem, at de kan søge om tilladelse til at sætte trapper direkte fra molen.
 • Peter har været i dialog med flere andre vinterbadere foreninger om coronasituationen og hvordan de andre håndterer denne situation. Bl.a. Det Kolde Gys hvor der har været smittede besøgende.
 • Preben har indkøbt sprit til overfladebehandling på Søbadet.

4.Nye planer for Søbadet, så vi kan fremtids sikre os.

Planen skal lægges frem på GF 2021.

Bestyrelsen havde en længere snak og ideudveksling af emnet. Se efter referatet.

5.Dato for GF 2021

En dag i ugen 15 – fra den 12.4 til den 15.4 – der skal bestilles lokale

6.Henvendelse fra medlemmerne

Bestyrelsen ved Peter er igen blevet skriftligt kontaktet fra et medlem omkring saunalukningen. En enig bestyrelse mener, at der er svaret på spørgsmålene og sender derved ikke flere svar til vedkommende.

7.Information/nyheder til medlemmerne

Peter sender julehilsen ud til medlemmerne. Kong Neptun donerer muligvis lidt godter til medlemmerne på Søbadet.

8.Fremtidige møder i 2021

Den 13.12

Den 10.02

Den 10.03

Den 14.04

Den 19.05

9.Eventuelt

Bestyrelsen har sendt en buket til Tine Gomards bisættelse.

Punkt på næste møde: Hvordan skal bestyrelsen handle i sådanne situationer.

Det kunne være skønt at opleve dette vejrlig igen.

Det kunne være skønt at opleve dette vejrlig igen.

Referat fra den 18. november 2020 kl 20.00 – 21.15 virtuelt

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer

Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med et ekstra punkt 8.a

3.Godkendelse af referat fra den 21.10 2020

Godkendt

4. Information fra formand og bestyrelse

 • Invitation om deltagelse i borgermøde om planer for Hvidovre Havn. Peter, Wivie og Preben deltager.
 • Opfordring til at deltage i Naturfredningsforeningens kampagne for ”Rent Hav”. Vi skal hoppe i vandet den 31. januar. Vi vil gerne tilslutte os denne kampagne. Dorthe og Wivie arbejder videre med det.
 • Hvidovre Avis har forespurgt om vi vil tegne en annonce og ønske vores medlemmer god jul - vi har takket nej tak. Vores medlemmer får julehilsen i nyhedsbrevet.
 • Peter har haft dialog med Kirsten Monradsen fra Det kolde gys, - der har været coronasmitte der.

5.Livet på Søbadet

God stemning med forståelse for de restriktioner bestyrelsen har besluttet p.g.a. coronasituationen.

Der er forholdsvis mange besøgende på Søbadet - det er ret sejt at bade uden sauna.

Der er glæde over de nye knager og skamlerne. Der vil komme flere knager.

6.Søbadet og coronasituationen

Nuværende retningslinier fortsætter.  Preben vil sørge for 2 spritforstøver som kan bruges til dørhåndtag, gelænder ved badetrapperne m.m.

7.Henvendelse fra medlemmerne

En genhenvendelse fra et medlem om brug af sauna– Peter sender svar.

8.Foreningens økonomi

Foreningen har en solid økonomi.

8.a Preben sender ansøgning til Genbrugshallen på 5000 kr til at ændre udsugningen i saunaen.

Peter sender ansøgning til kommunens engangspulje til udskiftning af døren ud til vandet.

9.Arbejdsopgaver på Søbadet

Se skema

10.Information/nyheder til medlemmerne

Nyhedsbrev sendes ud efter næste møde

Kong Neptun sender julegodter til alle badende.

11.Fremtidige møder

Mandag den 7.12  - vi skal drøfte langtidsholdbare planer for Søbadet – øget plads. Planerne skal være klar til GF.

OBS nye mødedatoer

12.Eventuelt

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse
Bænke i sauna

Jørgen

De skal have olie – det bliver gjort inden vi åbner

Rengøring af omklædningsrum

Jørgen


Maling af hus

Peter

Pia mener det er OK at gøre det til foråret.

Nøgle til bom fra MBC Marine

Preben

Er ordnet.

Stål gelænder på badetrapperne


Jørgen og Preben har undersøgt sagen og det besluttes at der ikke foretages yderligere.

Ny dør – ud mod vandet


Skiftes efter denne sæson. Kommunens engangspulje søges.

Rengøring af badetrapper for alger.

Peter


Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter

Peter + Preben

Skabet sættes op ved indgangsdøren på ydersiden. Der skal laves en ordning, så døren ikke smækker i, når man skal hente hjertestarteren.

Tændknap

Peter

Der laves en mere holdbar knap

Spritdispensere


Dorthe har ekstra sprit

Referat fra den 21. oktober 2020                           

Til stede: Peter Smith, Preben Jacobsen, Wivie Bastian, Dorthe Bristow,
Jørgen Rasmussen, H.P. Hansen

Afbud: Lisbeth Pedersen

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer og HP referent (beslutningsreferat

2.Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 16.9. 2020

Godkendt

4.Livet på Søbadet

God stemning og stor forståelse for vores beslutninger om Corona.

Der er stadig nogen, der tager ophold på Søbadet før eller efter badningen. Det skal understreges, at det IKKE er tilladt at tage ophold før og efter badningen, så ingen morgenmadsmøder, ingen frokostpauser, ingen kaffepauser og lign. Disse hyggelige møder skal ske udenfor Søbadet, eller slet ikke. Dette nævnes i næste nyhedsbrev igen.

5.Information fra formand og bestyrelse

Peter har modtaget forskellige henvendelser omkring salg af badekåber m.v. og div invitationer. Det er ikke noget, vi går ind i.

Der er kommet mange mails med positive tilkendegivelser omkring vores beslutninger. Der er ingen lette løsninger på dette. Vi vil forsøge at få ViD til at få myndighederne til at udarbejde nogle retningslinjer for brug af sauna i disse tider.

6.Henvendelse fra medlemmerne

Et medlem havde forespurgt om muligheden for, at vi satte en bænk udenfor: Vi sætter et par taburetter ud, så man kan binde sinde sko, hvis man mangler den mulighed. En bænk opfordrer til længere ophold, og det ønsker vi ikke.

Svar til et andet medlem på henvendelse om sauna.

Svar til et tredie medlem på henvendelse om sauna.

Alle svar er fra bestyrelsen.

7.Foreningens økonomi

424 medlemmer. 11 udmeldte siden kontinentet er udsendt. 2 tvangsudmeldte pga. manglende betaling af kontingent.

8.Arbejdsopgaver på Søbadet

Status på stål-konstruktionen i forbindelse med vores trapper. NBC kan udbedre manglen for 38.000 + moms ved at udskifte stålvangerne på trapperne. Vi får en kontrolpris og tager en beslutning snart.

Skabet til vores hjertestarter bliver snart monteret.

9.Information/nyheder til medlemmerne

Der sendes ikke noget nyhedsbrev ud lige nu. Hvis der kommer nye retningslinjer omkring Corona-situationen, vil der blive udsendt et nyhedsbrev.

På næste bestyrelsesmøde debatterer vi en mulig plan for at facilitere badning til næste sæson, og hvilke muligheder der eksisterer.

10.  Fremtidige møder -18. november hos Wivie (eller virtuelt)

11.  Eventuelt

Intet under eventuelt

Referat fra den 16. september 2020 kl 19.00 – 21.00

Deltagere: Dorthe, Wivie, Preben, Jørgen, Peter, Lisbeth

Afbud: HP 

1.Ordstyrer og referent

Preben er ordstyrer. Lisbeth er referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 5.8.2020

Referatet er godkendt.

4.Information fra formand og bestyrelse

Foreningen modtager løbende information om Coronasituationen og vejledning i restrektioner fra Hvidovre Kommune. 

Dorthe ny mailadresse: adelgaarden@mail.tele.dk

Preben har fået henvendelse fra en person som var interesseret I at starte en vinterbaderforening op i Valby. Vi får løbende henvendelse om lignende.

5.Livet på Søbadet

Preben har lige inden mødet aflæst besøgstallet på Søbadet. Det viser sig, at der er ret mange, der benytter sig af muligheden for et dyb i Kalveboderne. Det er meget positivt

Svømmebanen bliver flittigt brugt.

God stemning på Søbadet – folk kommer og går løbende.

6.Søbadet og coronasituationen

Situationen med corona og covid 19 blev drøftet indgående og bestyrelsen har vend og drejet og set på om det er muligt at åbne for sauna 1. oktober. Bestyrelsen har stor forståelse for at mange har ”saunahunger” når vinteren begynder. Men med de fysiske rammer der er på Søbadet er det ikke forsvarligt at åbne også set i lyset af en øget stigning af smittede i Hvidovre og de omkringliggende kommuner.

Bestyrelsen følger Hvidovre kommunes retningslinjer i.f.t. corona og de tidligere udmeldte retningslinjer for brug af Søbadet er fortsat gældende.

Bestyrelsen følger løbende udviklingen og ændres situationen åbnes saunaen selvfølgelig.

7.Henvendelse fra medlemmerne

To medlemmer har henvendt sig om åbning af sauna – Peter har svaret i henhold til bestyrelsens beslutninger.

Preben har fået henvendelser om indmeldelse – svaret i henhold til bestyrelsens tidligere beslutning.

Alle medlemmer og bestyrelse er selvfølgelig kede af situationen, men der er forståelse for bestyrelsens beslutninger og flere udtrykker glæde over trods alt at have adgang til vandet.

8.Foreningens økonomi

Kassereren var ikke til stede, så derfor ingen aktuel status på foreningens økonomiske situation.

8 medlemmer har meldt sig passive.

70 har ikke betalt her midt i september

HP har fået positiv tilbagemelding fra dem på interesselisten efter den skriftlige information om situationen.

9.Arbejdsopgaver på Søbadet

Se efter referatet

10.Information/nyheder til medlemmerne

Infobrev inden 1. oktober

Om coronasituationen og brug af Søbadet

Efter 1. oktober gælder foreningens sikkerhedsregler, hvor man bader når man er mindst to og aldrig alene.

Opfordring til at finde faste bademakkere

Sæsonen åbner bare uden sauna – chokolade

11.Fremtidige møder

Den 21.10 hos Preben – dette møde aflyses, men vi holder datoen, så det er muligt at indkalde til møde, hvius der er ændringer i coronasituationen. Lisbeth har under alle omstændigheder afbud

Den 18.11 hos Wivie

12.Eventuelt

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Logik og Co - færdiggøre

Peter + Preben

Sagen er afsluttet, da vi ikke har hørt fra dem inden 31.8 2020

Bænke i sauna

Jørgen

De skal have olie – det bliver gjort inden vi åbner

Maling af hus

Peter

Pia mener det er OK at gøre det til foråret.

Nøgle til bom fra MBC Marine

Preben

Preben drøfter samtidig Ståltyper på trapperne Samlingen ved flydebro

Ny dør – ud mod vandet


Skiftes efter denne sæson

Rengøring af badetrapper for alger.

Peter


Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter

Peter

Skabet sættes op ved indgangsdøren på ydersiden. Der skal laves en ordning, så døren ikke smækker i, når man skal hente hjertestarteren.

Tændknap

Peter

Der laves en mere holdbar knap

Spritdispensere


Dorthe har ekstra sprit

Aktiviteter for sæson 2020/21 - hvilende

Tidspunkt

Aktivitet

Hele sæsonenSaunagus 1 gang om måneden i sæsonen


Familiedag den første søndag i hver måned fra kl 13.00 – 16.00 Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med på Søbadet.   Det skal foregå indenfor foreningens rammer og værdisæt.

Oktober


Tirsdag den 1. oktober

Sæsonstart

Intro af nye medlemmer


Den 31. oktober

Fuldmånebadning Bestyrelsen står for det første arrangement. Resten af sæsonen er det op til medlemmerne at arrangere.

NovemberFørstehjælpskursus

DecemberBadning med nissehuer Kaffe med brød

Januar 2020


Fredag den 1. januar kl. 13.00

Godt nytår med bobler

Lørdag den 23. januar

Dåb med efterfølgende fest kl.


Åbent hus-arrangement kl. 14- 16 , Lisbeth deltager

Marts

Alt aflyst resten af sæsonen


Åbent hus-arrangement kl. 14- 16 – Peter, Preben, Jørgen

Lørdag den 13. marts

Årsmøde i VID for bestyrelsen

April


Torsdag den

Generalforsamling

Fredag den 30. april

Sæsonafslutning

Referat fra den 5. august 2020 kl 19.00 -21.00

Deltagere: Peter, Preben, HP, Dorthe, Lisbeth, Wivie

Afbud: Jørgen

Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer

Lisbeth referrent

1.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2.Godkendelse af referat fra den 20.5.2020

Godkendt

3.Information fra formand og bestyrelse

 • Formanden har fået henvendelse fra Frederikssund, da de skal bygge vinterbadefaciliteter. De har fået vejledning og tegninger.
 • Foreningen har modtaget invitation til Kulturrådets årsmøde den 10.9 kl 19.00. Alle fra bestyrelsen kan deltage medbringende invitationen. Ingen deltager på bestyrelsesmødet kan deltage.
 • Køge Vinterbadere har inviteret til åbning af deres nye vinterbadeanlæg den 27.8. Peter sender invitationen rundt.
 • HP har købt ekstra sprit – det opbevares hos Dorthe
 • Preben har købt flere nøglebrikker

4.Livet på Søbadet

Bestyrelsen har løbende fulgt udviklingen i.f.t. coronapandemien og løbende fulgt med i sundhedsmyndighedernes og kommunens vejledninger. Det er bestyrelsens ansvar at forholdene er i orden og vi har taget situationen meget alvorligt. Vi har løbende drøftet alle de dilemmaer der har været i forbindelse med brug af Søbadet. Ud fra kommunens og myndighedernes retningslinjer har bestyrelsen taget beslutning om, hvordan Søbadet kunne bruges uden at sprede smitte.

Derfor er der følgende retningslinjer for brug af Søbadet:

–     Hold god håndhygiejne med afspritning – dispensere på hoveddør og ved bagdør

–     Hold afstand på minimum 1 meter

–     Max 8 personer på Søbadets udeareal

–     Kun gennemgang i omklædning – husk eventuel en plasticpose til tøjet ved regnvejr

–     Der er ingen gæster

–     Der er ingen ophold – bænke forefindes på havnen og ved strande. Du skal forlade Søbadet når du er færdig med at bade.

–     Øvrige anvisninger fra sundhedsmyndighederne skal følges, herunder regler om karantæneperioder for udlandsrejser og sygdom.

–     Hold dig væk hvis du har tegn på sygdom

–     Meddel bestyrelsen hvis du ved et uheld har besøgt Søbadet som Covid-19 positiv.

Disse retningslinjer er lavet for at beskytte alle mod smitte.

Bestyrelsen har tjekket besøgstallet løbende og ud fra det, kan det ses at Søbadet har været brugt hele tiden og især, når det har været varmt. Bestyrelsen har vejledt nogle enkelte medlemmer i retningslinjerne og har været nødsaget til at give 1 mundtlig advarsel.

Bestyrelsen håber at alle fortsat vil rette sig efter disse retningslinjer ellers kan det blive nødvendigt at lukke Søbadet helt.

5.Sæsonåbning den 1. oktober

Hvis coronasituationen fortsætter som nu, ser bestyrelsen ingen mulighed for at åbne sæsonen som vanligt 1. oktober. Bestyrelsen har drøftet alle muligheder og fundet , at det vil være uansvarligt at åbne saunaen for brug. Der er alt for lidt plads, og der vil være alt for mange praktiske foranstaltninger, som skal fungere, for at det kan blive forsvarligt. f.eks. antal af besøg, rengøring, afspritning m.m.

Bestyrelsen følger løbende situationen, og der vil blive åbnet på Søbadet, så snart det er muligt.

Nuværende retningslinjer vil være gældende. Vi kan fortsat bade fra Søbadet, når vi klæder om udenfor og overholder retningslinjerne.

6.Optag af nye medlemmer

Efter grundig drøftelse beslutter bestyrelsen, at der ikke optages og introduceres nye medlemmer ved sæsonstart. Det er en logisk beslutning efter beslutningen i forrige punkt. Der er ca. 70 personer, hvor halvdelen efter lodtrækning, har fået lovning på at blive medlemmer i 2020 og resten i 2021. Hvis situationen ændres vil bestyrelsen straks begynde at optage nye medlemmer.

HP sender brev ud til de kommende medlemmer.

7.Henvendelse fra medlemmerne

Ingen emner

8.Foreningens økonomi

Medlemsantallet er 435.

Kontingentopkrævning sendes ud omkring den 12. august. Der ændres ikke ved kontingentsatsen, selvom Søbadet ikke åbnes til sæsonstart.

9. Årshjul – planlægning af aktiviteter

Da sæsonen ikke åbner er der heller ikke mulighed for at planlægge aktiviteter.

10.Arbejdsopgaver på Søbadet – se bilag efter referatet

11.Information/nyheder til medlemmer

Peter sender nyhedsbrev ud med oplysning om bestyrelsens beslutning om sæsonåbning og optag af nye medlemmer.

12.Fremtidige møder

Den 16. 9. hos HP

Den 21.10 hos Preben

Den 18.11 hos Wivie

13. Eventuelt

Ingen emner

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Logik og Co - færdiggøre

Peter + Preben

Der er en sag kørende med Logik og Co. Bestyrelsen mener at logik og Co ikke har leveret det der er bestilt, det der er givet tilbud på og det der er sendt regning på. Bestyrelsen har udarbejdet en mangelliste og sendt til dem og tilbageholdt noget af betalingen. Vi har bedt om en tilbagemelding fra Logik og Co inden den 31.8 ellers vil vi betragte sagen som afsluttet.
Bænke i sauna

Jørgen

De skal have olie

Maling af hus

Peter /Pia kontaktes


Rengøring af badetrapper for alger.

Peter


Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson
Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter

Peter

Skabet sættes op ved indgangsdøren på ydersiden. Der skal laven en ordning, så døren ikke smækker i, når man skal hente hjertestarteren.

Tændknap

Peter

Der laves en mere holdbar knap

Aktiviteter for sæson 2020/21

Tidspunkt

Aktivitet

Hele sæsonenSaunagus 1 gang om måneden i sæsonen


Familiedag den første søndag i hver måned fra kl 13.00 – 16.00 Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med på Søbadet.   Det skal foregå indenfor foreningens rammer og værdisæt.

Oktober


Tirsdag den 1. oktober

Sæsonstart

Intro af nye medlemmer


Den 31. oktober

Fuldmånebadning Bestyrelsen står for det første arrangement. Resten af sæsonen er det op til medlemmerne at arrangere.

November

Førstehjælpskursus

DecemberBadning med nissehuer Kaffe med brød

Januar 2020


Fredag den 1. januar kl. 13.00

Godt nytår med bobler

Lørdag den 23. januar

Dåb med efterfølgende fest kl.


Åbent hus-arrangement kl. 14- 16 , Lisbeth deltager

Marts

Alt aflyst resten af sæsonen


Åbent hus-arrangement kl. 14- 16 – Peter, Preben, Jørgen

Lørdag den 13. marts

Årsmøde i VID for bestyrelsen

April


Torsdag den

Generalforsamling

Fredag den 30. april

Sæsonafslutning

Referat 20. maj. 2020 kl 19.00 – 20.30

Mødet blev holdt virtuelt p.g.a. corona.

 1. Ordstyrer og referent

Ordstyrer: Preben

Referent: Lisbeth

 1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

 1. Godkendelse af referat fra den 19.2.2020

Godkendt

 1. Information fra formand og bestyrelse

Foreningen har modtaget information fra kommunen om retningslinjer for at undgå coronasmitte.

Peter har haft kontakt med Sundhedsstyrelsen om specifikke forholdsregler for os. Vi skal som vinterbaderforening følge de generelle retningslinjer.

En enkelt henvendelse ang. medlemskab og en udmeldelse.

 1. Livet på Søbadet  i denne coronatid

Søbadet blev lukket ned med det samme efter den 11.3.2020. Saunaen er aflukket, bænke ude er fjernet og medlemmer har sørget for sprit i omklædningsrummet til desinficering.

Medlemmerne kan bruge Søbadets udefaciliteter og overholde gældende retningslinjer med afstand og antal af forsamlede.  Man skal undgå længerevarende ophold. Det er det enkelte medlems eget ansvar at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Dette meldes ud i nyhedsbrev og annonceret på Søbadet.

Bestyrelsen har løbende fulgt med i besøgstallet. Der har ikke været så forfærdelig mange badende, og det tyder på at alle har fulgt retningslinjerne og undgået at der har været for mange forsamlet på en gang. 

 1. Sommer på Søbadet og forholdsregler i.f.m. Coronavirus

Fortsætter med at alle medlemmer kan benytte Søbadets udeareal og kun det. Der købes to håndspritdispensere til at hænge op på væggen i Søbadet. Det vil også fremover være godt at kunne spritte hænder, når man er på Søbadet.

De sædvanlige sommerretningslinjer gælder også denne sommer. Det indskærpes i nyhedsbrev, at unødigt ophold på flådens begrænsede plads skal undgås.

 1. GF 2020

Bestyrelsen beslutter at GF 2020 holdes sammen med GF 2021 p.g.a. denne specielle situation med corona og forsamlingsforbuddet. De bestyrelsesmedlemmer som var på valg i 2020 får forlænget deres valgperiode 1 år og ved GF 2021 vælges de kun for et år.

Ang. medlemsforslaget til GF 2020 om øget saunagus, vil Jørgen finde en løsning sammen med forslagsstilleren.

Medlemmerne skal orienteres gennem info-brevet. Bestyrelsen må samlet tage stilling til eventuelle medlemshenvendelser angående denne beslutning og henvendelser kan stiles til hvidovrevinterbadere@gmail.com

 1.  Henvendelse fra medlemmerne

Ingen henvendelser 

 1. Foreningens økonomi

Ingen bemærkninger 

 1.  Arbejdsopgaver på Søbadet

Se under referatet

 1.  Information/nyheder til medlemmerne

Bl.a.

 • Situationen i.f.t. corona - det vi har måttes aflyse
 • beslutning om GF
 • hvordan vi skal forholde os i sommer - holde afstand, spritte hænder, regler for sommer badning
 • tak for sæsonen og afslutning
 • den nye bro -
 • at bestyrelsen holder sommerferie - men kan kontaktes hvis der er problemer på Søbadet.
 • Vi ses til næste sæson - det vil de høre nærmere om
 • måske lidt om hvor mange medlemmer vi er og hvor mange der står på interesselisten og at vi ikke optager nye før efterår 2022.
 • lidt om det arbejde der skal foregå i løbet af sommeren - male huset og oliere saunabænkene med datoer for arbejdet.
 1.  Fremtidige møder

Den 5. august hos Dorthe

 1.  Eventuelt

Ingen emner 

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Logik og Co - færdiggøre

Peter + Preben

Logik og Co

NBC Marine


Der skal laves et nyt forbindingsstykke mellem flydebroen og huset Arbejdet påbegyndes i uge 26. Søbadet lukkes helt i perioden.

Bænke i sauna

Jørgen


Maling af hus

Peter Pia kontaktes


Rengøring af badetrapper for alger.

Peter


Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson
Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter

Peter

Skabet er kommet og skal sættes på så det kan åbnes samtidig med at man kan holde døren åben. Evt sættes op efter den nye bro er lavet

Tændknap

Peter

Der laves en mere holdbar knap

Aktiviteter for sæson 2019/20

Tidspunkt

Aktivitet

Hele sæsonenSaunagus 1 gang om måneden i sæsonen


Familiedag den første søndag i hver måned fra kl 13.00 – 16.00 Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med på Søbadet.   Det skal foregå indenfor foreningens rammer og værdisæt.

Oktober


Tirsdag den 1. oktober

Sæsonstart

Lørdag den 5. oktober kl. 14.00

Optag af nye medlemmer

Den 13. oktober

Fuldmånebadning Bestyrelsen står for det første arrangement. Resten af sæsonen er det op til medlemmerne at arrangere.

November


Lørdag den 2. november

Medlemsfest Arrangeres af Lasse, Anja, Tobias


Førstehjælpskursus

December


Lørdag d. 21. december fra kl. 9.00

Badning med nissehuer Kaffe med brød

Januar 2020


Søndag den 1. januar kl. 13.00

Godt nytår med bobler

Lørdag den 25. januar

Dåb med efterfølgende fest kl. 15.00

Den 12. januar

Åbent hus-arrangement kl. 14- 16 , Lisbeth deltager

Marts

Alt aflyst resten af sæsonen

Den 8. marts

Åbent hus-arrangement kl. 14- 16 – Peter, Preben, Jørgen

Lørdag den 14. marts

Årsmøde i VID for bestyrelsen

April


Torsdag den 2. april

Generalforsamling

Torsdag den 30. april

Sæsonafslutning

Referat fra den 19.februar 2020 kl 19.00 – 21.45

Afbud: Wivie, Dorte

Deltagere: Preben, HP, Peter, Lisbeth, Jørgen

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer og Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

OK

3.Godkendelse af referat fra den 15.1. 2019

OK 

4.Livet på Søbadet

Bestyrelsen oplever God stemning og god plads i saunaen og på Søbadet.

Besøgstallet aflæses inden næste bestyrelsesmøde

5.Information fra formand og bestyrelse

Peter:

–     Alle foreninger i Hvidovre har fået tilbud om at drive kiosken ved Friluftsbladet i sommersæsonen. Det har vi pænt takket nej til.

–     På nuværende tidspunkt er der 54471 medlemmer af en vinterbaderforening i Danmark.

–     Issvømningsstævne den 22.3 – 2020 i Skovshoved Havn. Se mere på www.iceswimcopenhagen.dk 

–     Indbydelse til vinterbadefestival i Norge for medlemmer af vinterbaderforeninger.

–     Et af vores tidligere medlemmer ønsker at starte vinterbaderforening i Amsterdam. Peter har givet inspiration til vedkommende.

–     Besøg af en invester, som vil starte firma med mobil sauna – søgt inspiration hos Peter

–     Fået mange henvendelser om at leje Søbadet til arrangementer. Alle er blevet pænt afvist.

 • Havneudvalg – ingen nyheder

Havnekalender – Peter sender oplysninger til kalenderen.

Åbenhus x 2 igen til næste år.

 • Idrætsrådet  - ingen nyheder

6.VID – Årsmøde den 14.3. 2020

Tilmeldingsfrist er den 6.3. 2020. Vi undersøger om nogen fra bestyrelsen vil deltage. 

7.Tilbud fra NBC Marine(tilbud vedhæftet)

Søbadet ligger skævt efter at de nye trapper er sat op. NBC Marine mener ikke det er muligt at sætte en holdbar opdrift under Søbadet.

Derfor foreslår de at bygge en ny indgangsbro, som er bredere end nuværende og så kan udligne vægten. Så vil det også være lettere at komme til hjertestarteren.

Bestyrelsen accepterer tilbuddet fra NBC Marine på ca 75.000 kr og Peter kontakter dem. Broen skal lavet i træ.

Samarbejde med Logik og Co

 Logik og Co har ikke afleveret strappearbejdet helt færdigt f.eks. mangler der bordet, som kan lægges fra den ene trappe til den anden. Peter har haft løbende kontakt. Vi har tilbageholdt en del af betalingen på 27.000 kr. Der er uenighed mellem os og firmaet.

Peter og Pia udarbejder en mangelliste og arbejder videre med Logik og Co for at få afsluttet sagen.

8.GF 2020

Drejebog blev gennem gået

Indbydelse sendes ud inden 1. marts

Dagsorden gøres færdig på næste møde og sendes ud ca 1 uge før mødet

Regnskab og budget sendes ud med dagsordenen.

9.Medlemsstatus

1 medlem har meldt sig ud – brugte ikke Søbadet

 • Interesselisten – 68 betalte for at stå på den interne venteliste. 

10. Henvendelse fra medlemmerne

Ingen

11.Medlemsarrangementer

 • Årshjul (se efter dagsordenen)
 • Evaluering Dåbsfest: Det var en rigtig hyggelig fest. Ca 27 deltagere. Dejlig mad. Til næste år skal vi være tidligere ude med annonceringen.

Bestyrelsen mener, at dåbsfesten er årets foreningsfest, som den eneste.

 •  Åbenhus den 8.3. – Peter, Preben, Jørgen deltager
 • Foredrag:

Wivie har haft kontakt med forfatteren Susanna Søberg, som har skrevet bogen, HOP I VANDET om muligheder for at holde foredrag i vores forening.

Bestyrelsen besluttede at det ikke er nu, vi skal arrangere medlemsmøde med foredrag både fordi det var for dyrt og måske ikke interessant nok.

Wivie giver besked til Susanne Søberg

12.Foreningens økonomi

Sund og robust økonomi

13. Arbejdsopgaver på Søbadet

Bilag efter referat

14. Information/nyheder til medlemmerne

GF indbydelse

Opfordring til bestyrelsesarbejde – at stille op til bestyrelsen, hvis man gerne vil være med.

Aktivitetsudvalg  som nedsættes på GF

Tak for en fin dåbsfest og dejlig mad

15. Fremtidige møder

Obs den 18.3 kl 20 – hos Wivie

Sæsonafslutning

GF 

Den 22.4 – hos Lisbeth

Opsamling fra GF

Sæsonafslutning

Den 20.5 -

16. Eventuelt

Ingen emner

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Logik og Co

Peter

Se referatet under pkt 7.

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson

Nye måtter i saunaen

Preben lægger nye på

De nuværende måtter er slidt i stykker

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter

Peter

Skabet er kommet og skal sættes op så det kan åbnes samtidig med at man kan holde døren åben. Sættes op efter den nye bro er lavet, hvis det ikke tager for lang tid.

Tændknap til sauna

Peter

Der laves en mere holdbar knap

Aktiviteter for sæson 2019/20

Tidspunkt

Aktivitet

Hele sæsonenSaunagus 1 gang om måneden i sæsonen


Familiedag den første søndag i hver måned fra kl 13.00 – 16.00 Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med på Søbadet.   Det skal foregå indenfor foreningens rammer og værdisæt.

Oktober


Tirsdag den 1. oktober

Sæsonstart

Lørdag den 5. oktober kl. 14.00

Optag af nye medlemmer

Den 13. oktober

Fuldmånebadning Bestyrelsen står for det første arrangement. Resten af sæsonen er det op til medlemmerne at arrangere.

November


Lørdag den 2. november

Medlemsfest Arrangeres af Lasse, Anja, Tobias


Førstehjælpskursus

December


Lørdag d. 21. december fra kl. 9.00

Badning med nissehuer Kaffe med brød

Januar 2020


Søndag den 1. januar kl. 13.00

Godt nytår med bobler

Lørdag den 25. januar

Dåb med efterfølgende fest kl. 15.00

Den 12. januar

Åbent hus-arrangement kl. 14- 16 , Lisbeth deltager

Marts


Den 8. marts

Åbent hus-arrangement kl. 14- 16

Lørdag den 14. marts

Årsmøde i VID for bestyrelsen

April


Torsdag den 2. april

Generalforsamling

Torsdag den 30. april

Sæsonafslutning

Referat fra den 15. januar 2020 kl 19.00 hos Jørgen

Afbud: Dorthe, Lisbeth og HP

 

 1. Ordstyrer og referent - Preben
 2. Godkendelse af dagsordenen - godkendt
 3. Godkendelse af referat fra den 11.12. 2019 - godkendt
 4. Livet på Søbadet – vi oplever stadig den gode stemning og atmosfære, når vi frekventerer Søbadet. - Dejligt.
 5. Information fra formand og bestyrelse – Vi har haft besøg af Solrød Vinterbadere, som udtrykte stor begejstring over vores faciliteter. Foreningen har haft en del henvendelser af kommercielt art. De er alle ”afvist”. Vi er som forening ikke interesseret i dette.

Havneudvalg - intet nyt.

Idrætsrådet  - intet nyt.

 1. Medlemsstatus
 • Interesselisten

Orientering fra HP:

Der er oprettet en intern venteliste i vores medlemssystem med 73 personer.

Der er også udsendt opkrævninger til de 73 personer, og de skulle gerne begynde at rulle ind snart.

          Der er 13 personer, der ikke har ønsket at benytte sig af muligheden for at 

          komme på denne interne liste (de har fået to mails med tilbuddet).

 1. Henvendelse fra medlemmerne – intet at bemærke
 2. Medlemsarrangementer
 • Årshjul (se efter dagsordenen)
 • Evaluering af Nytårskur – god atmosfære og stemning hos de fremmødte. Der blev serveret champagne og kransekage.
 • Evaluering af Åbent hus d.12. januar – God oplevelse til de ca. 10 fremmødte, hvoraf de fleste var debutanter.

 Fortsat forberedelse af dåbsfest;

 • Antal tilmeldte til selve dåben – 11 tilmeldte, men 3 trak sig i sidste øjeblik. Til dåbsfesten var der kun 27 tilmeldte, som til gengæld fik en fin og hyggelig fest med lækker mad fra Frederiks Køkken (Ole og Lisa Klein) – dette er selvfølgelig skrevet efter ødetdåbsfesten og ikke som en del af referatet. 
 • Drejebog fra 2019 som bilag
 1. Foreningens økonomi – et lille forventet driftsunderskud.

10. Arbejdsopgaver på Søbadet – vi afventer tilbud fra NBC omkring ”Landgangstykke” mellem den lange gangbro og indgangsdøren.

11. Information/nyheder til medlemmerne – Wivie skriver reminder til dåbsfesten.

12. Fremtidige møder

Den 19.2 – hos Preben (eller Wivie)

Evaluering af dåbsfesten

Start forberedelse af GF 2020

Den 11.3 – hos Wivie

Den 22.4

Den 20.5

 

13.Eventuelt

 

 

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Badetrapper og gummimåtter på dækket

Peter + Preben

Logik og Co

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson
Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter og placering

HP køber i nær fremtid.

Hjertestarteren er i omklædningsrummet. Der skal købes et skab, så den kan sættes op til venstre for indgangsdøren.

 

 

Aktiviteter for sæson 2019/20

Tidspunkt

Aktivitet

Hele sæsonenSaunagus 1 gang om måneden i sæsonen


Familiedag den første søndag i hver måned fra kl 13.00 – 16.00 Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med på Søbadet.   Det skal foregå indenfor foreningens rammer og værdisæt.

Oktober


Tirsdag den 1. oktober

Sæsonstart

Lørdag den 5. oktober kl. 14.00

Optag af nye medlemmer

Den 13. oktober

Fuldmånebadning Bestyrelsen står for det første arrangement. Resten af sæsonen er det op til medlemmerne at arrangere.

November


Lørdag den 2. november

Medlemsfest Arrangeres af Lasse, Anja, Tobias


Førstehjælpskursus

December


Lørdag d. 21. december fra kl. 9.00

Badning med nissehuer Kaffe med brød

Januar 2020


Søndag den 1. januar kl. 13.00

Godt nytår med bobler

Lørdag den 25. januar

Dåb med efterfølgende fest kl. 15.00

Den 12. januar

Åbent hus-arrangement kl. 14- 16 , Lisbeth deltager

Marts


Den 8. marts

Åbent hus-arrangement kl. 14- 16

Lørdag den 14. marts

Årsmøde i VID for bestyrelsen

April


Torsdag den 2. april

Generalforsamling

Torsdag den 30. april

Sæsonafslutning

Del siden