Til foreningens første Generalforsamling var der 26 fremmødte - flot.

Til foreningens første Generalforsamling var der 26 fremmødte - flot.

Referat fra generalforsamlingen den 13. april 2015

1.   Åbning af generalforsamlingen

Den konstituerede formand Peter Smith bød velkommen og forsamlingen sang vinterbadersangen.

26 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Bestyrelsen præsenterede sig:

Peter Smith, fungerende formand

Jytte Sundahl, kasserer

Preben Jacobsen

Lisbeth Pedersen, fungerende bestyrelsesmedlem

Wivie Groth

Marianne Thode, suppleant 

De 20 deltagere præsenterede sig.

2.   Valg af dirigent og referent

Dorthe Bristow blev valg til dirigent

Lisbeth Pedersen blev valg til referent

 3.   Valg af 2 stemmetællere

Det var ikke nødvendigt at vælge stemmetællere, da forsamlingen var overskuelig.

 4.   Formandens beretning for sæsonen 2014 – 2015

Den fungerende formand fremlagde beretningen mundtligt. Den bliver senere lagt på hjemmesiden.

Beretningen blev godkendt enstemmigt. 

5.   Godkendelse at det reviderede regnskab for 2014

Regnskabet godkendt

 6.   Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet øges til 500 kr./år og at indmeldelsesgebyr øges til 500 kr. Kontingentet betales forud inden 1. oktober

Da kontingent, budgettet og de fremtidige planer uløseligt hænger sammen blev pkt.6 behandlet og vedtaget i forbindelse med pkt. 9.

 7.   Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 8.   Fremtidige aktiviteter f.eks. byggeplaner, aktivitetsgrupper m.m.

Fungerende formand Peter fremlagde planerne:

Bestyrelsens målsætning er, at foreningen ved sæsonstart 2015 har sine egne badefaciliteter.

Det kræver en hel del for at nå dette mål og bestyrelsen ønsker meget gerne medlemmernes viden og arbejdskraft til dette.

Planen er:

1. Sauna og omklædning

Første step er at bygge en flydende sauna med omklædningsrum og baderampe.

Flåden skal bestå af betonelementer samlet i en stålramme, hvor saunaen og omklædningsrummet placeres. Den vil blive 5,5 – 5 m x 7,5 – 8 m ca 35 m2.

 2. Andet step er et større omklædningsrum og klublokale.

Foreningen vil bygge videre på kulturarven fra den tidligere badeanstalt, så den nye bygning vil blive bygget efter inspiration fra den.  Den tidligere badeanstalt lå ud for Lodsvej langt ude fra kysten. Den blev nedlagt i 1938. Billede af den tidligere badeanstalt blev vist.

Teknisk skole er blevet kontaktet m.h.t. bygning af sauna og omklædningsrum. De er interesseret i opgaven, men kan ikke garantere levering inden næste badesæson. 

Betonflåden

Den fungerende formand har kontakt med firmaet Kentek, som har lavet lignende projekt til andre vinterbaderforeninger.

 1. Der er to mulige placeringer:
 2. På ydersiden af sydmolen
 3. På ydersiden af bådelaugets bådebro.

Formanden for sejlklubben oplyser at saunabåden ikke må ligge inden i havnen, da reglementet foreskriver, at de både der ligger i havnen skal være sødygtige – altså kunne sejle.

Der er fordele og ulemper ved begge placeringer.

Ved sydmolen vil den ligge med udsigt ud over vandet, god vanddybde og god vandkvalitet, men er meget udsat for blæst og bølger. Projektet kan på længere sigt indgå i kommunens helhedsplan for havnen, hvor det foreslås at sydmolen forlænges, så der bliver et lille bassin, hvor der netop kan være plads til saunaflåden. 

Ved bådelaugets badebro skal et samarbejde med bådelauget etableres. Bestyrelsen har indledt det. Der er en fin vanddybde og badefaciliteterne vil ligge mere beskyttet m.h.t. blæst og hærværk, men der er usikkerhed om vandkvaliteten. Kommunen undersøger om det er muligt at måle vandkvaliteten regelmæssigt hen over sommeren på dette sted.

 1. Naturstyrelsen skal godkende placeringen uanset, om det er det ene eller andet sted, der vælges. Bestyrelsen har løbende kontakt med naturstyrelsen. 

     2. Økonomi

Bestyrelsen har flere overvejelser om, hvordan man kan rejse den fornødne økonomi til projektet. F.eks. at søge kommunen og forskellige fonde.

Drøftelse af punktet:

Der var en længere debat med mange gode forslag til især, hvordan foreningen kan rejse økonomi til at finansiering byggeprojektet.

Følgende er et udtræk af de forslag der kom under debatten:

 • Stor opbakning til udseende m.m. af sauna og omklædningsrum.
 • Der skal søges hos forskellige fonde f.eks. friluftsrådet
 • Erfaringer viser, at det er en god ide at have et realistisk og godt beskrevet projekt, når der skal ansøges om økonomisk støtte.
 • Søge kommunen – bestyrelsen har kontakt med kommunen og er i gang med at søge økonomi der.
 • Det kan fremme den økonomiske støtte hvis projektet kan bruges af alle. F.eks. at omklædning og baderampe kan bruges om sommeren af offentligheden.
 • Jomsborg vinterbaderforening låner gerne penge ud rentefrit, dog højst 50.000 kr.
 • Sponsering kan søges hos erhvervsdrivende i Hvidovre om omegn. Dem der sponsorerer, kan få en fin lille messingplade på saunaen. Undersøge om hvordan det forholder sig hvis kommunen er med til at finansiere projektet.
 • Medlemmerne kunne indbetale 2- 3- eller 4 års kontingent for at få startkapital.
 • Undgå at låne penge, som skal tilbagebetale med renter.
 • Medlemmerne kunne købe anparter, som kunne udbetales igen, når foreningen har en bedre økonomi.
 • Skrive om foreningen i de lokale og omegnens aviser, så man på den måde kan gøre reklame for foreningen.
 • Der var forslag om at give mulighed for at leje foreningens faciliteter til forskellige arrangementer f.eks. polterabend o.l. Bestyrelsen har fået sådanne henvendelser, men da vi på nuværende tidspunkt benytter sejlklubbens faciliteter, kan vi ikke imødekomme sådanne ønsker.
 • Hvis det ikke kan lade sig gøre at foreningens egne badefaciliteter er færdige til sæsonstart, håber bestyrelsen, at det gode samarbejde med sejlklubben kan fortsætte. Formanden for sejlklubben har givet et foreløbigt tilsagn.

Deltager til de nedsatte arbejdsgrupper

Byggegruppen:

Pia Enemærke Becker vil gerne hjælpe med tegningen

Demi Hansen

Henrik Varling

Fondraiser:

Karsten Nørregaard 

Afslutning på punktet:

Stor opbakning til bestyrelsens projekt og ambitionsniveau.

De medlemmer, som har meldt sig til arbejdsgrupper vil blive kontaktet af bestyrelsen efter det konstituerende møde.

 9.   Godkendelse af budget 2015

Kassereren fremlagde budgettet. Budgettet er langt ud fra indhentede beregning på omkostninger på byggeprojekt og drift.

Der er på nuværende tidspunkt 80 betalende medlemmer. 

Der var flere kommentarer til antallet af forventet medlemsantal.

Flere mente at medlemmerne først kom, når foreningen har sine egne og bedre faciliteter. Det er vigtigt at få søgt penge til byggeprojektet, så man kan komme i gang med at bygge, da det er usikkert hvor meget der kommer ind via kontingent.

Når badesæsonen nærmer sig vil bestyrelsen sætte ind med målrettet medlemshvervning.

Hvis foreningen skal benytte sejlklubbens sauna i næste sæson vil kontingent til sejlklubben indeholdes i de 500 kr., som det forhøjede kontingent er.

Bestyrelsen vil forsøge at indgå en aftale med sejlklubben, om at betalingen for brug af sauna bliver afregnet af foreningen og ikke det enkelte medlem.

Kassereren foreslog, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når den økonomiske situation er mere på plads.

På baggrund af drøftelsen af pkt 8, bestyrelsens lovning på at tage alle de gode ideer med til det videre arbejde og forventning om ekstraordinær generalforsamling blev budget 2015 vedtaget.

10. Valg af formand

(Peter Smith fungerende formand, er villig til genvalg)

Peter Smith blev valgt til formand

Valg af 1 bestyrelsesmedlem(Lisbeth Pedersen suppleant er villig til valg)

Lisbeth Pedersen blev valgt til bestyrelsen

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

( Marianne Thode villig til genvalg)

Marianne Thode og Dorthe Bristow blev valgt som suppleanter til bestyrelsen

12. Valg af 2 revisorer og 2 revisorersuppleanter

Som revisorer blev valgt Demi Hansen og Søren Ladegaard Andersen

Som revisorsuppleant blev valgt Hans Peter Hansen

13. Eventuelt

Opfordring til at deltage i den landsdækkende affaldsindsamling. Vinterbaderne mødes ved Suset kl. 10.00.

Flere forskellige forslag til foreningens flag blev fremlagt. Inden næste sæson skal foreningens flag være besluttet og lavet, så det kan hejses ved standerrejsningen. 

Bilag:

Den mundtlige beretning

Regnskab 2014

Budget 2015

Formandens beretning 2014/2015

Efter afholdelse af stiftende generalforsamling i marts 2014 med 25 fremmødte var foreningens stiftelse en realitet og bestyrelsens arbejde for bademuligheder kunne starte. Ideerne var mange og drøftelserne lange. Placeringsmuligheder, skurvogne, kommunen, fredninger – hvor stort eller småt skulle vi starte? kunne vi starte?.

Foreningens første arrangement blev afholdt i juni måned, med mobil sauna og bassin med isterninger – artikel i avisen og flot fremmøde trods torden og stærk blæst. Det besluttedes at foreningens formand er medlem af Dansk Saunaselskab, dette for at låne saunaen, men det giver desuden adgang til know-how og netværk når vi skal i gang med vores egen sauna.

Sommeren gik på held og vandet blev koldere, det så ikke for godt ud med badefaciliteter, men så pustede Suset håb for vinterbaderne. Et samarbejde kom hurtigt i stand takket være et fremsynet forretningsudvalg for sejlklubben. Susets faciliteter og fine sauna blev en lånt ramme om vores første sæson. Lars og jeg snedkererede en rampe i trykket træ og sprang i novembervandet og bandt den fast til jollesejlernes rampe. Søndagsbadning blev hurtigt en succes mens jeg mangen onsdag måtte læse avisen uden selskab.

Bankforbindelse med AL-bank blev etableret og medlemsindbetalingerne begyndte at komme ind. Efterhånden indførtes torsdagsbadning og onsdag formiddag, men det var stadig søndage der var størst opbakning omkring og åbningstiden udvidedes.

Desværre måtte forenings formand Lars Maltha trække sig fra foreningsarbejdet grundet sygdom, hvorefter bestyrelsen konstituerede sig med undertegnede som konstitueret formand. Stor tak til Lars og vi håber at se ham igen i fremtiden.

En misforståelse omkring placeringen af rampen søgtes løst med Pukkelhvalerne og der blev fundet fælles forståelse. Vandet var koldt og en anden placering måtte vente til næste sæson – der blev badet og guset og snart var det jul med flæskesteg i Suset

Lisbeth og jeg var til møde med Kultur & Fritid – meget kort opridset var konklusionen, at vi skulle arbejde videre med en flydende løsning, idet Kalveboderne er fredet og vi ikke kan forvente at få tilladelse til at bygge på land eller pæle.

Jeg besøgte Ebeltoft med flot hjemmebygget saunabåd med omklædning/klublokale. Ligesom jeg drøftede muligheder for flydende løsninger med Roskilde, Ishøj, Endelave og Odder – lidt skitser blev lavet og idéer tog form.

Juledagene blev holdt åbne og med is i havnen var det flotte dage med mange badende heriblandt flere inviterede fra kommunalbestyrelsen. Rygtet om hvidovres vinterbadere spredte sig i vores dejlige by ved vandet. Der blev snakket på arbejdspladserne og på rådhuset. Nu blev også tirsdag morgen taget i brug for en fast skare af morgenfriske badere og enkelte søndage var vi op mod 30 – der skulle smøres godt med honning på de kolde kroppe for at klemme 17 ind i saunaen.

Hjemmesiden (www.hvidovrevinterbadere.dk) fik Preben startet op i juleferien, ligesom der oprettedes en facebookgruppe. Hjemmesiden har været besøgt 5500 gange i skrivende stund og giver god orientering om foreningen. Her kan læses referater fra bestyrelsesmøder ligesom der lægges billeder op fra foreningens arrangementer og daglige gang. Facebooksiden har nu 60 medlemmer og har ofte vist sig nyttig ved ekstraordinære åbningsdage og til arrangementer. Der har trods en enkelt svipser været en god pli omkring fotografering – altid spørge først inden personer lægges på nettet. Der har været rod i domænerne og det arbejdes der stadig på..

Snart kunne vi fejre medlem nr. 50 med morgenbrød og sang i mellemgangen. Et fint arrangement akkompagneret af Jørgens foreningssang, stemmebåndende smurt med snaps og lugten af god ost – en rigtig morgen der bragte håb om eget klublokale – for det sociale er efterhånden også blevet en rød tråd i vores forening.

Der blev arrangeret en badetur til Roskildes flotte saunabåd - her var enighed om at nærheden til vandet er en vigtig faktor i vores fremtidige badefacilitet. Stor tak til Roskilde for gæstfrihed og mange snakke om tips og gode råd. Det var en god og hyggelig tur som jeg håber vi kan gentage i næste sæson.

Ligeledes blev Valkyrien Køge besøgt. Først Lisbeth, Preben og undertegnede til dåb og efterfølgende fest – et storslået og inspirerende arrangement. Herefter arrangeredes en medlemstur til badning, sauna, suppe og snaps. De deltagene var enige om at de simple rammer i Køge gjorde det godt i forhold til vinterbadning – det behøver ikke være for pænt – suppen, saunaen og vandet var pragtfuldt i Køges havstue med udsigt over bugten.

Jytte og jeg var på inspirationsbesøg hos Det kolde Gys, hvor vi spiste og snakkede med Thomas fra bestyrelsen og fik gode råd. Særligt Jytte har haft stor glæde af samarbejdet med DKG og vi håber at kunne arrangere en medlemstur hertil.

Medlem nr. 75 rundedes og der blev afholdt møde med Borgmester Helle Adelborg og direktør Gerth Neth. Der fornemmes stor opbakning for vores sag og vi blev guidet videre i systemet på bedste vis. Særligt hæftede Borgmesteren sig ved vores forenings aldersspredning. Det er ikke mange foreninger hvor forskellige aldersgrupper kan samles om en fælles aktivitet – det er lidt unikt for vores forening.

Der har med stor succes været afholdt fuldmånearrangementer med lidt godt til ganen og en appelsin i saunaen. Særligt en aften med havblik og lidt sne var flot med fuld måne og frost – næste sæson er ambitionen, at alle fuldmåneaftener skal afholdes med sauna og badning – gerne et lille digt eller en stille sang i saunaen hvis medlemmerne har noget at byde ind med.

Til Rørvig Helårsbaderes indvielse af nye faciliteter repræsenterede Dorthe og Steven foreningen. Her har Roskildes gamle flydende sauna fået nyt liv sammen med udsigtsbænke og omklædningsskure.

Vi har ligeledes været inviteret til dåb hos DKG og til invielse af Roskildes nye sauna. Vi kunne desværre ikke stille med repræsentanter, men ønsker et stort tillykke. Vi skal værne om vigtigheden af fælleskabet med vores søsterklubber og ser frem til at kunne gengælde gæstfriheden vi har mødt.

Problematikken omkring placeringen ved jollerampen kulminerede da en jollesejler mistede tålmodigheden og desværre tyede til hærværk. Genopbygning blev arrangeret og snart ankom den længe ventede trappe i stål på plads 91 – en trappe som havneudvalget har bidraget med, en flot løsning på problemet, tak for det.

Foreningen var repræsenteret ved årsmødet for Vinterbadere i Danmark. Et flot arrangement i Kerteminde hvor der bygges et søbad for fonds – og kommunale midler. Meget inspirerende tanke at placere et søbad yderst på havnemolen når den jf. heldhedsplanen for havnen skal forlænges. Kerteminde Vinterbadere arrangerede frokost og foredrag ved Danmarksmester i Issvømning. Vi har fået en invitation til det kommende VM i issvømning i Sibirien 2016 – Det kunne være spændende at lave en svømmeafdeling i foreningen. I bestyrelsen har vi haft stor glæde og gavn af samarbejdet med de øvrige vinterbaderforeninger og anerkender vigtigheden af et stærkt samarbejde i VID

Med de mildere temperaturer i marts blev besøgene lidt færre, men enkelte kom efterhånden på næsten alle badedage og det sociale liv i foreningen trivedes i hyggelig og omgængelig ånd. Altid smilene medlemmer der hilser på hinanden og indrager alle saunagæster i snakken. Det har været en stor fornøjelse at møde så mange forskellige vinterbadere med stor aldersspredning.

Sæsonen afsluttedes først med stegt flæsk og onsdagsbadning i Suset, Søndagssuppe i gangen og herefter blev saunaen gjort grundigt rent. Vinterbaderne sprang ud som forårsbadere og det besluttedes, at der bades fra Hvidovre Strandpark i foråret på faste tidspunkter for at dyrke det sociale fællesskab. Det er sjovere at bade med ligesindede end alene!

Endnu et møde blev holdt med Gert Neth og Lars Hørdum fra Kultur og Fritid. Stemningen er positiv, men bolden er hos os. Vi præsenterede en nyfortolkning af kulturarven inspireret af Hvidovre Søbad og placeret ved eksisterende anlæg. Der er arrangeret et samarbejde med københavns tekniske skole for kontruktion af sauna og tilbud er indhentet på flåde. Jeg har kontaktet Naturstyrelsen for dispensation for frednigerne i Kalveboderne. Der er udarbejdet anlægsbudget på 350000 til etableringen og nu forestår et stort benarbejde henover sommeren.

På foreningen Hvidovre Vinterbaderes vegne – Peter Smith

Del siden