Referat fra mødet den 11. december 2019 kl. 19 hos Peter

1. Ordstyrer og referent – Preben.

2. Godkendelse af dagsordenen - godkendt

3. Godkendelse af referat fra den 20.11.2019 – godkendt og lagt på hjemmesiden

4. Livet på Søbadet – bestyrelsen oplever god stemning og fin atmosfære blandt medlemmerne

5. Arbejdsopgaver på Søbadet – se bilag efter dagsordenen. De færdiglavede opgaver er nu helt fjernet fra listen.

6. Information fra formand og bestyrelse – ingen henvendelser, men opmærksomhed på årsmødet for vinterbaderforeninger i DK i Sønderborg den 14.marts 2020. Preben viste et par plancher statistikker over antallet af morgenbadere og antallet af aftenbadere fordelt pr. dag. Det viste et lille fald i antallet af morgenbadere fra okt.- nov. og en lille stigning i antallet af aftenbadere fra okt.-nov. At tolke ud fra statistikkerne er der ”god” plads for de badene.

Vi har bevilliget skab til vores hjertestarter fra Trygfonden.

Havneudvalg – intet nyt

Idrætsrådet  - intet nyt

7. Optagelsesprocedure; status, proces mm – blev debatteret og endelig procedure færdiggøres af HP. Information om dette i nyhedsbrev fra Peter.

8. Henvendelse fra medlemmerne - intet

9. Medlemsarrangementer

 • Årshjul (se efter dagsordenen)
 • Evaluering af første gus aften- 6 medlemmer har meldt sig som gusgivere på udvalgte dage en gang om måneden. Disse gusdage kommer på hjemmesiden, når de er fastlagt. Tilmeldingen vil ske via opslag i Søbadets omklædningsrum.
 • Nytårskur – onsdag den 1.januar kl.13. Dorthe køber ind til arrangementet.
 • Åbent hus d. 12. januar og den 8.marts kl. 14-16. Dette skrives på hjemmesiden.

10. Rammerne for den kommende dåbsfest;

 • Lokale i roklubben? - Wivie undersøger om lokalet er ledigt.
 • Antal tilmeldte til dåben – bliver skrevet i nyhedsbrevet/julehilsen. Tilmelding sker til Dorthe Bristow
 • Kommentarer til invitationen, som sendes ud efter mødet – Dåben rykkes en time, dvs. med start kl. 14.45 for dåbsaspiranterne.

11. Foreningens økonomi fremlagt af HP

12. Information/nyheder til medlemmerne – nyhedsbrev/julehilsen sendes ud den 13.december

13. Fremtidige møder

Den 15.1 – Lisbeth, Dorthe, HP

14. Eventuelt

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Badetrapper og gummimåtter på dækket

Peter + Preben

Logik og Co

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson
Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter og placering

HP køber i nær fremtid.

Hjertestarteren er i omklædningsrummet. Der skal købes et skab, så den kan sættes op til venstre for indgangsdøren.

Aktiviteter for sæson 2019/20

Tidspunkt

Aktivitet

Hele sæsonenSaunagus 1 gang om måneden i sæsonen


Familiedag den første søndag i hver måned fra kl 13.00 – 16.00 Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med på Søbadet.   Det skal foregå indenfor foreningens rammer og værdisæt.

Oktober


Tirsdag den 1. oktober

Sæsonstart

Lørdag den 5. oktober kl. 14.00

Optag af nye medlemmer

Den 13. oktober

Fuldmånebadning Bestyrelsen står for det første arrangement. Resten af sæsonen er det op til medlemmerne at arrangere.

November


Lørdag den 2. november

Medlemsfest Arrangeres af Lasse, Anja, Tobias


Førstehjælpskursus

December


Lørdag d. 7. december fra kl. 9.00

Badning med nissehuer Kaffe med brød

Januar 2020


Søndag den 1. januar kl. 13.00

Godt nytår med bobler

Lørdag den 25. januar

Dåb med efterfølgende fest kl. 15.00

Den 12. januar

Åbent hus-arrangement kl. 14- 16 , Lisbeth deltager

Marts


Den 8. marts

Åbent hus-arrangement kl. 14- 16

Lørdag den 14. marts

Årsmøde i VID for bestyrelsen

April


Torsdag den 2. april

Generalforsamling

Torsdag den 30. april

Sæsonafslutning

Referat fra den 20. november 2019 kl 19 – 22

Deltagere: HP, Preben, Peter, Wivie, Dorte, Lisbeth

Afbud: Jørgen

1.Ordstyrer og referent

Preben - ordstyre, Lisbeth - referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 23.10.2019

Godkendt

4.Livet på Søbadet 

Mange positive tilbagemeldinger på de nye trapper og gummimåtter.

Positiv tilbagemelding på oplysning om saunavarmen i nyhedsbrevet.

God modtagelse af de nye – der bliver spurgt rundt, om der er nye og de nye bliver budt velkommen og vist tilrette.

Positive tilbagemeldinger på medlemsfesten

5.Arbejdsopgaver på Søbadet – Bilag efter dagsordenen.

6.Information fra formand og bestyrelse

Peter orienterede om de henvendelser der har været. 

Bl. a. har der været henvendelse om tilladelse til at tage foto af vores Søbad med badende med en drone højt oppe fra. Det er der ikke givet tilladelse til, da vi følger vores værdigrundlag i.f.t. foto og at vi ikke ønsker yderligere omtale af Søbadet pga at vi ikke kan imødekomme interessen for medlemsskab pt.

To henvendelse om information og vejledning, da de er interesseret i at starte en ny vinterbaderforening op i nabolaget– Peter tager dem med på badetur og en snak om hvordan vi startede.

Peter har fået flere henvendelser om medlemskab

Preben har fået 15 henvendelser om medlemskab på hjemmesiden

Lisbeth: Den 10. januar 2020 får foreningen besøg fra vinterbadeforeningen i Vedbæk og Det kolde gys mellem kl 15 og 16. Den 16. januar får forening besøg af Solrød Vinterbadere

Havneudvalget – ingen info

Idrætsrådet – renovering af Havnen

Klubbernes visioner for ombygning af havnen blev fremlagt på borgermødet indbudt af borgmesteren den 23.10.2019. Der var stor tilslutning til mødet og en god modtagelse visionen. Det at bygge huse ved havnen og have husbåde i havnen blev afvist både af forsamlingen og af borgmesteren.

7.Fortsat evaluering og planlægning af optag af nye medlemmer til næste sæson(oplæg Preben)

Bestyrelsen drøftede emnet ud fra det skriftlige oplæg. Efter en længere og meget grundig drøftelse blev konklusionen:

De opskrevne fra lørdag den 5.okt. 2019 som ikke blev tilbudt medlemskab denne sæson tilbydes medlemskab i enten i 2020 eller 2021. Der trækkes lod om hvem der skal ind i 2020 og hvem i 2021. Tilbagemelding til kassereren inden 31. december og herefter fremsendes giro med betalingsfrist

Der bliver et “eftertænksomhedsgebyr” som ikke betales tilbage, heller ikke hvis personen ikke ønsker at stå på listen længere.

Når personen bliver medlem betales det normale indmeldelsesgebyr, nøglegebyr og kontingent.

Bestyrelsen følger fortsat udviklingen i.f.t. hvor mange medlemmer foreningen kan rumme og på nuværende tidspunkt lukkes for optag af nye ud over dem, som bestyrelsen har navne på, de næste to sæsoner. Ved sæsonstart 2022 vurderes hvor mange helt nye medlemmer, der kan optages. Vi er ikke en lukket forening. Bestyrelsen har fortsat visionen om at udbygge flåden med et større omklædningsrum m.m. og vil fortsat samarbejde med kommunen om en vision om et større helårssøbad som beskrevet i projektbeskrivelsen. Det er vigtigt at foreningen vokser i et roligt og jævnt tempo.

Vigtigt at det stå klart på hjemmesiden, at vi ikke optager helt nye medlemmer de næste to sæsoner, samt at interesserede i opstart af vinterbaderforeninger udenfor Hvidovre er velkomne til at kontakte formanden for inspiration og råd.

8.Gæsteordning 

Efter en grundig drøftelse besluttede bestyrelsen at indskærpe den nuværende gæsteordning. D.v.s. at et hvert medlem fra primo december til ultimo april må tage een gæst med een gang. Det koster 40 kr for en gæstebillet som betales på mobilepay. I sommersæsonen er det ikke muligt at tage gæster med. Ordningen skal respekteres. Peter skriver om det i nyhedsbrevet.

9.Evaluering af intro-processen af nye medlemmer

Processen har fungeret godt og bestyrelsen har meget positive oplevelser fra introerne. Også positive meldinger fra de nye. Der var enkelte som havde svært ved at deltage på de planlagte tidspunkter. Dem har Peter lavet særaftaler med mandage klokken 6.00

Alle er introduceret

10.Henvendelse fra medlemmerne

3 medlemmer har skåret sig på den nye trappe. Peter og et af medlemmerne hjælpes ad med at løse problemet ligesom Logik & Co er adviseret.

11.Medlemsarrangementer

Dåb: HP har undersøgt om Lille Friheden er ledigt den 25.1, da vi forsøgsvis vil holde det der, men lokalet er ikke ledigt. Dorthe og Wivie undersøger med Roklubben.

Datoen for dåben annonceres allerede nu i nyhedsbrevet med oplysning om hvem der kan blive døbt. Det er alle der bader aktivt, som er meldt ind i 2018 eller tidligere. Dem, der ønsker at blive døbt, skal skrive på mail til Dorthe.

Selve indbydelsen med tilmelding til festen sendes ud senere.

Den 21. dec. Julemorgenbord - foreningen giver morgenbrød, kaffe/the.

12.Foreningens økonomi

Ansøgning til genbrugshallen

Solid økonomi

13.Information/nyheder til medlemmerne 

Gæsteordning 

Dåb – dato og tilmelding af dåbsaspiranter.

Nøglebrik – virkning

14.Fremtidige møder 

Den 11.12 –  hos Peter, afbud Lisbeth

Dorthe skriver dagsorden

Dåb 

Åbent hus i 12 januar 14-16 og 8 marts 14-16

Den 15.1 – hos Jørgen afbud Lisbeth, Dorthe, HP

Den 19.2 – hos Wivie

Den 11.3 

Den 22.4

Den 20.5

15.Eventuelt

Preben viser statistik over besøgende i sæsonens første måneder. Bestyrelsen bemærker, at de registrerede antal besøg ikke er overvældende mange.

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse

Isolering skunkrummet

Peter og Preben

Ingen isolering

Badetrapper og gummimåtter på dækket

Peter + Preben

Logik og Co har lavet det flot.

Opretning af flåden ved MBC Marine

Peter

Har kontakt og de kommer på et tidspunkt

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson
Reb til begge trapper

Preben og Peter


Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter og placering

HP køber

Hjertestarteren er i omklædningsrummet. Der skal købes et skab, så den kan sættes op til venstre for indgangsdøren. Ansøgning til Trykfonden om skab sendes inden den 1. maj.

Aktiviteter for sæson 2019/20

Tidspunkt

Aktivitet

Hele sæsonenSaunagus 1 gang om måneden i sæsonen


Familiedag den første søndag i hver måned fra kl 13.00 – 16.00 Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med på Søbadet.   Det skal foregå indenfor foreningens rammer og værdisæt.

Oktober


Tirsdag den 1. oktober

Sæsonstart

Lørdag den 5. oktober kl 14.00

Optag af nye medlemmer

Den 13. oktober

Fuldmånebadning  Bestyrelsen står for det første arrangement. Resten af sæsonen er det op til medlemmerne at arrangere.

November


Lørdag den 2. november

Medlemsfest Arrangeres af Lasse, Anja, Tobias


Førstehjælpskursus

December


Den 7. december

Badning med nissehuer  Kaffe med brød

Januar 2020


Søndag den 1. januar kl 13.00

Godt nytår med bobler

Lørdag den 25. januar

Dåb med efterfølgende fest

Den 12. januar

Åbenhus- arrangement, Lisbeth deltager

Marts


Den 8. marts

Åbent hus-arrangement

Lørdag den 21. marts

Årsmøde i VID for bestyrelsen

April


Torsdag den 2. april

Generalforsamling, Lille Friheden er booket

Torsdag den 30. april

Sæsonafslutning

Juni

Havnens dag

Referat fra den 23.oktober 2019

Fra foreningens spæde start uden ponton med Søbadet.

Fra foreningens spæde start uden ponton med Søbadet.

Efter mødet deltog Peter, Dorthe, Preben, Wivie i det offentlige møde om havnens fornyelse.

Deltagere: Dorthe, Wivie, Peter, HP, Jørgen, Preben, Lisbeth

1.Ordstyrer Preben

Referent Lisbeth

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 19.9 2019

Referat godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse

Peter: saunatemperaturen har været for høj. Den er reguleret. Hvis den i perioder fortsat er for høj, kan saunaen slukkes.

Peter: De ekstra trin på badetrapperne. Logik har problemer med at skaffe nye trin. De vender tilbage med et tidspunkt for, hvornår de laver det.

Peter: Medlemsfest den 2.11 arrangeres af Tobias, Anja, Lasse og Liselotte. Tilmeldingen er lukket og ca 70 medlemmer har tilmeldt sig. Dorthe, Preben, Wivie deltager.

Der er en del forberedelse af selve rummet hvor festen skal holdes. Preben kontakter Anja og Tobias.

Det skal overvejes om foreningen skal købe en nøglebrik til Roklubben.

Lige nu er alt afhængig af om Preben og Wivie deltager og kan åbne og lukke. De er begge medlemmer i roklubben.

6.Evaluering af proceduren ved optag af nye medlemmer

Selve proceduren på havnen fungerede fint. Det blev oplevet, at det blev gjort professionelt. Jørgen, Preben og Peter orienterede løbende om proceduren og alle blev kaldt frem i mindre hold.Overraskende mange interesserede. 143 mødte op i havnen. 55 er meldt ind via en vilkårlig lodtrækning. Mange positive tilbagemeldinger både fra de, der er kommet ind, og fra de der ikke er kommet ind. Et par medlemmer har henvendt sig skriftligt til formanden med evaluering af proceduren og forslag til fremtidige måder, at optage medlemmer på. Flere ægtefæller til nuværende medlemmer, har ønsket medlemskab, men er ikke er kommet ind.

Peter har på et i forvejen annonceret tidspunkt været på Søbadet, hvor medlemmer kunne drøfte den måde, der er optaget medlemmer på. Der mødte ingen op. 

Processen i.f.t. indmeldelse, betaling og tilmelding til intro har fungeret fint. De fleste nye medlemmer har kunnet deltage på de planlagte introduktioner. Peter har introduceret et par stykker uden for den planlagte tid og 3 nye medlemmer mangler endnu at blive introduceret. Lisbeth og Peter har kontakt med dem.

Mange nye medlemmer har meldt sig på rengøringsholdet. 

Bestyrelsen havde en lang og konstruktiv drøftelse af hele indmeldelsesproceduren, den store interesse for medlemskab og afvisningen af så mange.

Emnet drøftes videre på næste møde. Preben skriver et oplæg.

7.Gæsteordning

Gæsteordningen bliver ikke brugt efter hensigten. Medlemmerne er via nyhedsbrevet opfordret til at undlade at tage gæster med før efter 1. december, så der er mulighed for at alle de nye medlemmer kan falde godt til i foreningen. Bestyrelsen har flere forslag til ændring af gæsteordningen.

Emnet drøftes videre på næste møde

8.Gus

Jørgen står for organiseringen af gusarrangementerne, som fortsat vil foregå 1 gang om måneden med 2 seancer på samme aften. Der et par enkelte medlemmer som har meldt sig til at sørge for gus sammen med Jørgen. Bestyrelsen har fået henvendelse fra et medlem om ekstra gusarrangementer og med en betalt gusmester. Peter giver, på vegne af bestyrelsen, medlemmet følgende svar: Foreningen drives og udvikles af os medlemmer, hvorfor bestyrelsen har vanskeligt ved at dispensere for kommercielle arrangementer, hvilket der her er tale om. Helt fra foreningens spæde start har vi fravalgt udlejning mv og ønsker ikke at professionalisere opgaver som kan udvikles af foreningens medlemmer.  Hvis du selv ønsker at deltage i samarbejdet med gus til glæde for mange af foreningens medlemmer, er du velkommen til at rette henvendelse til Jørgen. 

9.Nyhedsbrev

Peter skriver nyhedsbrev og det skal indeholde: Varmen i saunaen er reguleret samt velkommen til alle de nye medlemmer.

10.Fremtidige møder

Den 20.11 – hos Wivie

Dåbsfest

Den 11.12 – hos Preben, afbud Lisbeth

Den 15.1 – hos Jørgen afbud Lisbeth, Dorthe

Den 19.2 –hos Wivie

Den 11.3

Den 22.4

Den 20.5

11.Eventuelt

Ingen emner

Referat fra den 18.sept. 2019

Referat fra den 18. september 2019 kl 19 – 21.30

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer, Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 21.8.2019

Godkendt

4. Livet på Søbadet  

Alt fungerer godt

Vandet er blevet koldere og vi glæder os til varmen i saunaen

5. Arbejdsopgaver på Søbadet – Bilag efter dagsordenen.

6.Klargøring af Søbadet til den nye sæson lørdag den 21.9 kl 10.00

Dorthe og Wivie organiserer og får overblik over arbejdsopgaverne.

Preben, Jørgen, Hanne, Lise, Anette deltager

7. Information fra formand og bestyrelse

 • Havneudvalg: næste møde 1.10 kl 19.00 – Wivie deltager
 • Idrætsrådet  - renovering af Havnen – Preben og Jørgen har deltaget i flere møder. Den 4.9 var alle foreninger indbudt til møde, hvor de samlede ideer til fornyelse af havnen blev fremlagt. Borgmesteren samt et par andre socialdemokrater deltog. Politikerne incl. borgmesteren var ikke så optimistiske med hensyn til at få realiseret ideerne. Det blev fremhævet at Roklubbens hus trænger til en større renovering evt nedrivning for at bygge nye lokaler samt at det er nødvendigt med bedre toiletforhold på havnen.

Det positive ved denne proces er, at foreningerne på havnen får snakket mere med hinanden.

 • Kontakt fra Hvidovre radio – Peter afviste venligt tilbud om interview
 • Hjemmesiden – der har været flere henvendelser, som Preben har besvaret.

8.Optag af nye medlemmer (se bilag under referatet)

9.Sæson 2019 – 20

 • Saunatider

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl 6 -10 + 16 - 22

Onsdag kl 6 – 13 + 16 – 22

Lørdag kl 6 – 13 +  19 – 22

Søndag kl 6 -13 + 16 – 22

 • Saunagus

Jørgen er ansvarlig for afholdelse af saunagus samt oplæring af saunagusmestre.

Fortsat saunagus 1 dag om måneden. Der kan være flere hold den dag.

 • Rengøring mandag, torsdag og lørdag.

Der har meldt sig 22 til rengøringsholdene og det er væsentligt de samme personer som sidste år. Det betyder at hver person skal gøre rent 1 gang om måneden. Bestyrelsen vil gerne sprede denne opgave på flere, så derfor opfordres alle medlemmer igen i næste nyhedsbrev om at melde sig til Wivie.

10.Henvendelse fra medlemmerne

Henvendelse fra sejlklubben, at vinterbadernes medlemmer cykler på molen. Det er lidt svært, da det er observeret at sejlklubbens egne medlemmer også cykler på molen. Men vores medlemmer opfordres i nyhedsbrevet til at trække cyklen.

11. Medlemsarrangementer

 • Årshjul (se efter referatet)

Arrangementudvalg: Wivie, Dorthe og Merete

12.Foreningens økonomi

Sund økonomi

5 medlemmer har ikke betalt efter 2. rykker

11 har meldt sig ud – grundet flytning, bruger det ikke m.m.

I alt nu 386 medlemmer

13.Information/nyheder til medlemmerne

Cykling på molen

Medlemmer til rengøring

Den sidste svaber og tager håndklæder med hjem

Fuldmånebadning

Trappeinformation

Festen

Rengøring i weekenden

28.9 trapperens

Saunagus – hvem vil deltage som gusmester

14.Fremtidige møder

Den 23.10 -  hos HP

Den 20.11 – hos Wivie

Den 11.12  – hos Preben, afbud Lisbeth

Den 15.1 – hos Lisbeth

15.Eventuelt

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse

Isolering skunkrummet

Peter og Preben

Logik og Co er bestilt til opgaven. Der er dog mulighed for at skunken ikke bliver isoleret.

Trapper


Preben monterer nye trin på den eksisterende trappe

Badetrappe

Peter + Preben

Trapperne er sat op, men de er for korte. Logik og Co forlænger trapperne. Bliver ikke helt færdigt inden sæsonåbning

Rækværk på flydebroen

Peter

Gelænder er bestil. Logik samler og monterer på timepris

Tagrende utæt

Peter

Laves af Logik og Co samtidig med trapperne

Badevandstermometer

Lasse + Tobias

Delvist sat op - Er købt – Peter sætter det op  sammen med Tobias, Bjarne, Jesper, Lasse.

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson Er gjort i 2019
Søgelygte med GPS

HP

I forbindelse med førstehjælpskursus

Redningsnet til Søbadet

Dorthe

I forbindelse med førstehjælpskursus

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter og placering

HP køber

Hjertestarteren er i omklædningsrummet. Der skal købes et skab, så den kan sættes op til venstre for indgangsdøren. Vi afventer svar fra Trykfonden om vi får skab til hjertestarteren.

Aktiviteter for sæson 2019/20

Tidspunkt

Aktivitet

Hele sæsonenSaunagus 1 gang om måneden i sæsonen


Familiedag den første søndag i hver måned fra kl 13.00 – 16.00 Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med på Søbadet.   Det skal foregå indenfor foreningens rammer og værdisæt.

Oktober


Tirsdag den 1. oktober

Sæsonstart

Lørdag den 5. oktober kl 14.00

Optag af nye medlemmer

Den 13. oktober

Fuldmånebadning kl 20. Månen står op 18.43 Bestyrelsen står for det første arrangement. Resten af sæsonen er det op til medlemmerne at arrangere.

November


Lørdag den 2. november

Medlemsfest i Roklubben Arrangeres af Lasse, Anja, Tobias, Liselotte


Førstehjælpskursus

December


En weekend

Badning med nissehuer Kaffe med brød

Januar 2020


Søndag den 1. januar kl 13.00

Godt nytår med bobler

Lørdag den 25. januar

Dåb med efterfølgende fest

Den 12. januar

Åbenhus- arrangement

Marts


Den 8. marts

Åbent hus-arrangement

Lørdag den 21. marts

Årsmøde i VID for bestyrelsen

April


Torsdag den 2. april

Generalforsamling

Torsdag den 30. april

Sæsonafslutning

Referat  pkt 8

Optag af nye medlemmer sker lørdag den 5. oktober 2019 kl 14.00 ved personlig fremmøde.

Der optages 50 nye medlemmer. Hvis der kommer færre bliver det det fremmødte antal, der optages. Hvis der kommer flere, vil der ske en lodtrækning mellem de rettidigt fremmødte.

HP og Peter har PC´ere med og HP gør klar til at de nye medlemmer kan skrive deres data ind på regneark.

HP sender mail ud til dem der får tilbudt medlemskab sammen med følgende:

Du er først medlem, når din indbetaling er gået ind. Derfor vil jeg anbefale dig at betale hurtigt, da vi ikke kan garantere dit medlemskab før indbetalingen er registreret. Der kan gå op til 1 uge fra du betaler til den er registreret.

Du skal betale:

500 kr i indmeldelsesgebyr

550 i kontingent, som løber fra september til september

300 kr for en nøglebrik

Vær opmærksom på, at foreningen ikke tilbagebetaler kontingent, indmeldelsesgebyr eller nøglerbrikgebyr, hvis du fortryder.

Foreningen vil gerne tage godt imod nye medlemmer, så derfor skal du deltage i en introduktion, inden du begynder at bade. Du skal tilmeldes og datoerne får du sammen med et velkomstbrev, når din indmeldelse er registreret.

Du får sendt foreningens værdisæt med - læs det inden du betaler. Foreningens medlemmer er aktive både socialt og praktisk og det fællesskab ønsker vi, at du bliver en del af, når du bliver medlem.

Søbadet består af et lille omklædningsrum og en stor sauna. Toilet findes på parkeringspladsen ved roklubben.

Der sættes en pavillon op på molen til modtagelse, hvis det skulle blive regnvejr.

Deltagere: Peter, HP, Jørgen, Preben, Lisbeth – mødes kl 13.00

Når betalingen er registreret, sender Lisbeth et velkomstbrev ud med introdatoer og organiserer tilmeldingerne.

Datoer for intro 2019:

Lørdag den 12.10 kl 14.00 – 15.30 Lisbeth + Dorthe

Onsdag den 16.10 kl 18.00 – 19.30 Lisbeth + Jørgen

Lørdag den 19.10 kl 14.00 – 15.30 Wivie + Preben

Mandag den 21.10 kl 18.00 – 19.30 Lisbeth + Jørgen

Torsdag den 24.10 kl 18.00 – 19.30 Jørgen + HP

Lørdag den 26.10 kl 14.00 – 15.30 Wivie +Peter

Referat fra 21.august 2019

Referat fra den 21. august 2019 kl 19 – 21.00

Deltagere:Peter, Jørgen HP, Lisbeth,

Afbud: Wivie, Preben

1.Ordstyrer og referent

Jørgen ordstyrer og Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Livet på Søbadet i sommerens løb

Bestyrelsens indtryk er, at der har været mange medlemmer, der har brugt Søbadet i sommerens løb. Der har været rent og pænt og dejlig stemning.

Der har været et par gange hvor bagdøren ikke har været låst.

Enkelte har oplevet at nogle unge mennesker har planket over ved glasvæggen.

Gummimåtterne på dækket har været afmonteret og lægges på igen til sæsonstart.

4.Arbejdsopgaver på Søbadet – Bilag efter dagsordenen.

5.Klargøring af Søbadet til den nye sæson  

Det bliver lørdag den 21.9 kl 10.00.

Dorthe og Lisbeth organiserer og får overblik over arbejdsopgaverne.

Preben, Jørgen deltager

Hjælpere søges via Infobrev

6.Information fra formand og bestyrelse

Vedrørende Lorrys besøg på havnen: Peter havde frabedt sig omtale af Hvidovre Vinterbadere, da vi ikke behøver at reklamere for klubben.

Havneudvalg: på det seneste møde fremlagde Idrætsrådet  en opsummering af foreningernes ønsker til fornyelse af havneområdet.

Borgmesteren har indkaldt til møde om havnens udvikling den 4.9 kl 18.00 – 20.00

7.Optag af nye medlemmer

Lørdag den 5. oktober 2019 kl 14.00 ved personlig fremmøde.

Opslag på hjemmesiden omkring 1. august - er sat op.

Bestyrelsen beslutter, at der kan optages 50 nye medlemmer. Hvis der kommer færre bliver det det fremmødte antal, der optages.

Hvis der kommer flere, vil der ske en lodtrækning mellem de rettidigt fremmødte.

Der skal være 6 introhold. Der skal oplyses om, at man først kan tilmelde sig når man har betalt og fået velkomst brev foreningen. Saunaen lukkes for andre, når der er intro.

HP og Peter har PCere med og HP gør klar til at de nye medlemmer kan skrive deres data ind på regneark.

Der skal være 2 PCére med opsat regneark, så alle kan skrive deres navn m.m. ind. Indmeldelsesprocedere herfra vil foregå som sidste år. D.v.s. de får tilsendt oplysninger om indbetaling, værdisæt m.m. og først når deres indbetaling er modtaget, er de medlemmer. 

Der sættes en pavillon op på molen til modtagelse, hvis det skulle blive regnvejr.

Deltagere – Peter, HP, Jørgen, Preben, Lisbeth

Datoer for intro 2019:

Lørdag den 12.10 kl 14.00 – 15.30 Lisbeth

Onsdag den 16.10 kl 18.00 – 19.30 Lisbeth

Lørdag den 19.10 kl 14.00 – 15.30

Mandag den 21.10 kl 18.00 – 19.30 Lisbeth

Torsdag den 24.10 kl 18.00 – 19.30 Lisbeth

Lørdag den 26.10 kl 14.00 – 15.30

10.Henvendelse fra medlemmerne

Ingen

11. Medlemsarrangementer

 • Medlemsfest den 2. november – arrangør Lasse, Anja, Tobias
 • Årshjul (se efter dagsordenen)
 • Sæsonstart planlægges kl 19.00 Peter åbner med tale, åben hele aften

12. Foreningens økonomi

Sund økonomi

Banken forlanger referat fra GF underskrevet af dirigent og referent.

Peter finder mail og tlf nr på Anders Hjort. Lisbeth sørger for underskriften.

13. Information/nyheder til medlemmerne

Peter sender infobrev ud med følgende indhold:

Hjælp til at rydde skunkrummet + oliering af bænke

Rengøring vinterperioden

Optag af nye - + datoer for intro

Sæsonstart den 1. oktober – hele aftenen

Hjælp til hovedrengøring den 21.9 inden sæsonstart

14. Fremtidige møder

Den 18.9 - Dorthe

Åbningstider i saunaen

Optag af nye medlemmer

Den 23.10 - HP

Den 20.11 - Wivie

Den 11.12 – afbud Lisbeth

Den 15.1 - Lisbeth

15. Eventuelt

 

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse

Isolering skunkrummet

Peter og Preben

Skunkrummet skal tømmes. Lasse, Preben, Peter og et par ekstra.

Trapper renses

Lasse

Tirsdag den 27.

Badetrappe Det bliver to trapper, som sidder et par meter fra hinanden. De kommer til at være foran saunavinduerne.

Peter + Preben       Jørgen

Logic og Co har lavet metalarbejde på trapperne. Der mangler træarbejde og montering. De monterer som aftalt primo september - de vender tilbage med en præcis dato for start en uges tid før.   Vil søge Nordea, når vi har budget + tegning

Rækværk på flydebroen

Peter

Gelænder er bestil og ligger på lager i Thisted. Kan afsendes fra dag til dag, så det ikke skal ligge på Hvidovre Havn. Logik samler og monterer på timepris

Tagrende utæt

Peter

Laves af Logik og Co samtidig med trapperne

Badevandstermometer

Lasse + Tobias

Delvist sat op - Er købt – Peter sætter det op  sammen med Tobias, Bjarne, Jesper, Lasse.

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson
Søgelygte med GPS

HP

I forbindelse med førstehjælpskursus
Redningsnet til Søbadet

Dorthe

I forbindelse med førstehjælpskursus

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter og placering

HP køber

Hjertestarteren er i omklædningsrummet. Der skal købes et skab, så den kan sættes op til venstre for indgangsdøren.Ansøgning til Trykfonden om skab sendes inden den 1. maj.

 

 

 

 

Aktiviteter for sæson 2019/20

Aktivitet

Tidspunkt

Sæsonstart

Tirsdag den 1. oktober kl 19 Peter holder tale og Søbadet åbnes

Optag af nye medlemmer

Lørdag den 5. oktober kl 14.00

Fuldmånebadning Bestyrelsen står for det første arrangement. Resten af sæsonen er det op til medlemmerne at arrangere.

Den 13. oktober

Saunagus 1 gang om måneden i sæsonen

Tidspunkt kommer senere

Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

Den første søndag i hver måned fra kl 13.00 – 16.00. Det skal foregå indenfor foreningens rammer og værdisæt.

Medlemsfest

Den 2. november Arrangeres af Lasse, Anja, Tobias

Førstehjælpskursus

Tidspunkt kommer senere

Badning med nissehuer Kaffe med brød

En weekend i december

Godt nytår med bobler

Den 1. januar 2020 kl 13.00

Dåb med efterfølgende fest

Lørdag den 25. januar

To Åbenhus- arrangementer

Den 12. januar og den 8. marts

Årsmøde i VID for bestyrelsen

Den 21. marts i Sønderborg

Generalforsamling

Den 2. april 2020 kl 19.00

Sæsonafslutning

Torsdag den 30. april

Referat fra den 22.maj 2019

Ja, det er ganske korrekt et tre år gammelt billede.

Ja, det er ganske korrekt et tre år gammelt billede.

Deltagere: Peter, Preben, Jørgen, HP, Lisbeth

Afbud: Wivie, Dorthe

1.Ordstyrer og referent

Preben og Lisbeth

2.Godkendelse af dagsordenen

OK

3.Livet på Søbadet

Evaluering af afslutningsfesten:

75 – 80 medlemmer deltog i spisningen og der var 60 – 70 ude at bade.

Fint arrangement med fin betjening og god mad

Roklubben har takket meget for den hjælp, som nogle af vores medlemmer gav et par roere, da de var kommet i vanskeligheder på vandet.

 Kun få besøg på Søbadet i maj måned.

4. Arbejdsopgaver på Søbadet – Bilag efter dagsordenen.

Søbadet gøres ekstra rent og gøres klar til næste sæson en gang i august. 

Man får sorte fødder af at gå på gummimåtterne på dækket om sommeren. Et medlem har forespurgt, om de kan fjernes. Preben undersøger opbevaringsmuligheder.

Det besluttes at:

 • Sætte arbejdet med 2 nye badetrapper i gang. Peter indhenter et endeligt tilbud fra Logik og Co med en præcis pris. Hvis prisen er rimelig sættes arbejdet i gang og Logik og Co har lovet at det kan gøres i august/september.
 • Sætte gelænder op på flydebroen i løbet af sommeren. 

5.Information fra formand og bestyrelse

Havneudvalget – ingen nyheder

Idrætsrådet  - der har været afholdt flere møder. Rådet samler ideer og visioner fra foreningerne om havnens fornyelse og afleverer dem samlet til kommunen. Det sidste møde om emnet er den 4.6 Jørgen + Preben deltager. 

Vild med vand-dagen den 25.5 – åben fra kl.11.00 – 16.00

Preben, Lisbeth, Lasse er på Søbadet hele dagen.

Lisbeth køber lidt juice og småkager/kiks

Henvendelse fra Tommy Tillisch, som er formand for Triatlonklubben, om de må bruge søbadet til omklædning og som afsæt for deres svømning med våddragter på Vild med Vand-dagen. Bestyrelsen ser meget positivt på et samarbejde på sådan en dag.

Det var en meget god dag. Godt vejr og mange besøgende. Flere især børn fik en badetur. God ide at Hvidovre TRI havde deres aktiviteter fra Søbadet. Det gav meget liv.

 6. Opsamling på GF 2019

Referat godkendt.

Vedtægtsændringerne lægges på hjemmesiden

Årshjulet med aktiviteter lægges på hjemmesiden.

Donation fra Ole og Lisa:

Vi anerkender det store arbejde mange medlemmer gør i løbet af året herunder også rengøringsarbejdet. Men det vil være svært at belønne særlige grupper af medlemmer for deres arbejde. Det vil være mere i foreningens ånd at medlemmer giver deres arbejdskraft til foreningen uden at forvente ikke særlig belønning.

I stedet for at enkelte medlemmer kan få en middag, vil bestyrelsen forespørger om Ole og Lisa vil levere maden til vores dåbsfest.

På baggrund af forslag på generalforsamlingen besluttede bestyrelsen at foreningen gav maden til afslutningsfesten.

Forslag om at holde en sæsonstarts-fest. Anja, Tobias, Lasse vil gerne stå for den.

7.Optag af nye medlemmer sker lørdag den 5. oktober 2019 kl 14.00 ved personlig fremmøde.

Opslag på hjemmesiden omkring 1. august, hvor der skal stå at medlemskab ikke kan garanteres, da vi kun indtager et begrænset antal nye medlemmer.

Bestyrelsen beslutter, at der kan optages omkring 50 medlemmer. Hvis der kommer færre bliver det det fremmødte antal, der optages.

Hvis der kommer flere, vil der ske en lodtrækning mellem de rettidigt fremmødte.

Der skal være 6 introhold og datoer lægges på hjemmeside inden optagelsen sker. Der skal oplyses om, at man først kan tilmelde sig når man har betalt og hørt fra foreningen. Saunaen lukkes for andre, når der er intro.

Forslag til datoer for intro 2019:

Lørdag den 12.10 kl 14.00 – 15.30

Onsdag den 16.10 kl 18.00 – 19.30

Lørdag den 19.10 kl 14.00 – 15.30

Mandag den 21.10 kl 18.00 – 19.30

Torsdag den 24.10 kl 18.00 – 19.30

Lørdag den 26.10 kl 14.00 – 15.30

Der skal være 2 PCére med opsat regneark, så alle kan skrive deres navn m.m. ind. Indmeldelsesprocedere herfra vil foregå som sidste år. D.v.s. de får tilsendt link til foreningslet og oplysninger om indbetaling og først når deres indbetaling er modtaget, er de medlemmer. 

Der skal måske sættes en pavillon op på molen til modtagelse, hvis det skulle blive regnvejr.

8. Henvendelse fra medlemmerne

Se under pkt 4

9. Medlemsarrangementer

Sæsonåbningsfest skal med på årshjulet

       Foreningens økonomi

 • Har modtaget 15.000 fra Kommunens engangspulje
 • Nordea – skal have tegning + fast budget, hvis de skal bevilge penge.
 • Solid økonomi

10. Information/nyheder til medlemmerne

Peter skriver en sommerhilsen – incl regler om sommerbadning - især om gæster og badetøj samt kajakklubben onsdag aften.

11. Fremtidige møder

21.8 hos Wivie

18.9

12. Eventuelt

Jørgen om saunagus: der er flere interesserede, som gerne vil stå for saunagus. Jørgen samler de interesserede og strukturerer saunagustiderne.

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse

Isolering skunkrummet

Peter og Preben

Logik og Co skal gøre det

Vangerne til bænken skal spændes fast.

Preben + Jørgen


Tjek landgangsbroen ind til huset

Preben + Jørgen


Badetrappe Det bliver to trapper, som sidder et par meter fra hinanden. De kommer til at være foran saunavinduerne.

Peter + Preben           Jørgen

Logik og Co har lovet at lavet den i august/september og vil sende et tilbud. Peter sender en skitse over trapperne ud til bestyrelsen   Vi har modtaget 15.000 kr fra kommunens engangspulje. Dokumentation for udgifterne skal indsendes inden 1. september. Peter vil kontakte kommunen om udsættelse af dette. Vil søge Nordea, når vi har budget + tegning

Badevandstermometer

Lasse + Tobias

Delvist sat op - Er købt – Peter sætter det op  sammen med Tobias, Bjarne, Jesper, Lasse.

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæsonSøgelygte med GPS

HP

I forbindelse med førstehjælpskursus

Rækværk til flydebroen

Peter

Sættes op i løbet af sommeren

Redningsnet til Søbadet

Dorthe

I forbindelse med førstehjælpskursus

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter og placering

HP køber

Hjertestarteren er i omklædningsrummet. Der skal købes et skab, så den kan sættes op til venstre for indgangsdøren. Ansøgning til Trykfonden om skab sendes inden den 1. maj.

Referat fra 20.marts 2019 kl. 19.00 - 22.15

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer og Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Livet på Søbadet

Et par gange har vi observeret, at der er blevet ændret på saunatemperaturen. Derfor sættes der en lås på, så det kun er Peter og Jørgen, der kan indstille temperaturen. Bestyrelsen anbefaler, hvis saunaen er for varm, at åbne vindue og døre.

Glæde over at måtterne er kommet på gulvet i saunaen.

Pænt med besøgende og ingen overbelastede tidspunkter. Tvært imod er der ofte få badende.

Det er hyggeligt og rart at være på Søbadet og der er pænt, rent og ryddeligt.

Stor ros til rengøringsholdene, som selv sørger for afløsere m.m.

4.Arbejdsopgaver på Søbadet – Bilag efter referatet.

5.Information fra formand og bestyrelse

–     Dialogmøde på Risbjerggård den 25.3 angående foreningernes behov for lokaler.  Wivie deltager.

–     Der har været brugt duftolier på saunaen på andre tidspunkter end ved gus. Bestyrelsen har pointeret overfor vedkommende, at der kun må bruges duftolier i forbindelse med gus.

–     Årsmøde i VID: – referat sendes ud til bestyrelsen og lægges på hjemmesiden. Peter og Preben deltog. Der var information fra foreninger i hele landet og ud fra de beretninger, har vi i HVB fået lagt nogle gode grundsten for foreningens aktiviteter og virke. F.eks. at vi tidligt fik lavet et værdigrundlag, som danner rammen for hvordan vi er sammen på Søbadet, at vi har vores egne badefaciliteter og at vi bruger tid på introduktion af nye medlemmer.

–     Næste årsmøde er den 20. marts 2020 i Sønderborg. Forslag om at det bliver en bestyrelsestur med overnatning

–     Tilbud om medlemskab i DGI. Bestyrelsen beslutter, at HVB ikke skal være medlem lige nu.

–     Havneudvalget – møde i morgen den 21.3. Ingen kan deltage

–     Idrætsrådet  - møde igen den 3.4. – referat sendes rundt til bestyrelsen. Preben har sendt udfyldt skema til rådet med vores formål, faciliteter og vores vision for fremtiden.

6.Henvendelse fra medlemmerne

Ingen henvendelser

7. Medlemsstatus

398 medlemmer

Optag af nye medlemmer sker lørdag den 5. oktober 2019 kl 14.00 ved personlig fremmøde. Sættes på hjemmesiden midt på sommeren. Medlemskab kan ikke garanteres, da vi kun indtager et bestemt antal.

Det er en god indslusningen af nye og antal badende medlemmer pr dag, der vil have betydning for antallet af nye medlemmer.

8. GF 2019 – drejebog efter referatet

9.Medlemsarrangementer

 • Årshjul ( se efter dagsordenen)
 • Åbent hus den 10.3  – fint arrangement med 20 deltagere. Der planlægges med 2 åbenhus-arrangementer i næste sæson. De skal ligge i januar og marts.
 • Evaluering af fastelavnsarrangement den 3.3 -  ikke så mange badende og ingen udklædt

10.Foreningens økonomi

 • kommunens engangspulje – afventer svar

11.Information/nyheder til medlemmerne

Omtale af sæsonafslutningsarrangementet

Sendes ud sammen med dagsordenen til GF

12.Fremtidige møder

Den 4.4. 2019 GF Lille Friheden – er reserveret – bestyrelsen møder kl 18.00

Den 24.4 –hos Wivie, Hvidovre Enghavevej 42 st tv

–     Opsamling på GF –

–     Vild med vand-dag

Den 22.5  hos Lisbeth

–     Optag af nye medlemmer

13. Eventuelt

Ingen emner

 

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse

Isolering skunkrummet

Peter og Preben

Logik og Co skal gøre det

Badetrappe Ansøgning til kommunens engangspulje

Peter + Preben Dorthe + Jørgen

Vi har modtaget tilbud på trappe fra Logik og Co. Vi afventer svar fra kommunens Engangspulje, og håber på positivt svar, så badetrappen kan komme op i løbet af sommeren. Nordea fonden er positiv og Jørgen vil søge

Badevandstermometer

Lasse + Tobias

Delvist sat op - Er købt – Peter sætter det op sammen med Tobias, Bjarne, Jesper, Lasse.

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle


Gøres før hver sæson

Saunastyring - lås

Peter

Der er købt en buster, som kan sætte varmen op i løbet af 15 min – er endnu ikke sat op – der er nogle praktiske ting som skal være i orden først. Da der er mistanke om at andre end Peter og Jørgen regulerer på saunatemperaturen, sættes der lås på

Lys i saunaen spot + under bænkenSøgelygte med GPS

Dorthe

I forbindelse med førstehjælpskursus

Rækværk til flydebroen


Prioriteres efter badetrappen - sættes op i løbet af sommeren, hvis der er penge på kontoen

Redningsnet til Søbadet

Dorthe

I forbindelse med førstehjælpskursus

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter og placering

HP køber

Hjertestarteren er i omklædningsrummet. Der skal købes et skab, så den kan sættes op til venstre for indgangsdøren. Ansøgning til Trykfonden om skab sendes inden den 1. maj.

 

 

Drejebog GF 2019

Opgave

Dato

Ansvar

bemærkninger

Lokale og dato

Torsdag den 4.4 i Lille Friheden

Dorthe

Lokale er bestilt Nøgle hentes i Frihedens idrætscenter – Wivie henter

Indtjekning

Ved indgangen

Wivie + Dorte HP udskriver en medlemsliste


Indbydelse

20.2

Lisbeth

sendes ud inden 1. marts

Dagsorden

20.3

Lisbeth

Er godkendt og sendes ud inden 1. april

Dirigent


Peter

Anders Hjort Det kolde gys er bestyrelsens forslag til dirigent

ReferentBestyrelsen foreslå Lisbeth

Årsregnskab, som er revideret og med underskrifter

20.3

HP

Sendes ud med dagsordenen

Budget 2019

20.3

HP

Anbefales af bestyrelsen – godkendes af GF Sendes ud med dagsordenen

Arbejdsopgaver med ansvarlige


Preben

Fremlægger liste over arbejdsopgaver med ansvarlige medlemmer

Forslag fra bestyrelsen

20.3

HP

Vedtægtsændringaf § 11 om tegningsretten. Sendes ud med indbydelsen

Formandens beretning Herunder statistik


Preben – brugen af saunaen HP- over medlemmerne

Bestyrelsens input

Valg til bestyrelsen


Dorthe

medbringer papir og kuglepenne, hvis der skal være skriftlig afstemning.

Valg af revisorer og suppleanter

20.3

De nuværende vil gerne fortsætte


Fastsættelse af kontingent


Kontingent som nuværende


Forplejning

Dorthe og Wivie

Køber kage eller chips h

Kaffe/the + kage

sang

Dorthe 

 

 

 

 

 Årshjul for 5.sæson


Førstehjælpskursus planlagt for bestyrelsen Mandag den 4. marts for bestyrelsen 19 – 21.30 hos Jørgen Deltagere: Dorthe, Jørgen, Preben

Saunagus ved Michael og Jørgen

Mandag den 21.januar kl. 19.30 - 21.00 samt 21.00 - 22.00  (lukketid) Torsdag den 21.februar kl. 19.30 - 21.00 samt 21.00 - 22.00  (lukketid)  Tirsdag den 26.marts kl. 19.30 – 21.00 samt 21.00 - 22.00  (lukketid)

Torsdag d. 4. april

Generalforsamling i lillefriheden

tirsdag d. 30. april

Sæsonafslutning badning fra kl 17. Afbud fra HP og Lisbeth Lasse, Anja, Tobias vil stå for arrangementet

Referat fra den 20.februar 2019

Referat fra den 20.2. 2019 kl 1900 – 22.00

Afbud: Preben

Deltagere; Peter, HP, Wivie, Jørgen, Dorthe, Lisbeth

1.Ordstyrer og referent

HP ordstyrer

Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

OK

3.Livet på Søbadet

Bestyrelsen oplever, at der er en god stemning på Søbadet.

Der har været situationer, hvor der har været meget få badende, og enkelte gange har man måttet gå igen, da man kun var 1 badende. Der har været enkelte gange med rigtig mange badende, men dog ikke så mange, at der ikke har været plads i saunaen.

4.Arbejdsopgaver på Søbadet – Bilag efter referatet.

5.Information fra formand og bestyrelse

Peter:

 • Mange henvendelser om medlemskab hen over julen.
 • Møde med Ungdomsskolen  - de havde et fint arrangement på stranden med vinterbadning. Peter er fortsat i dialog med Ungdomskolen om et muligt samarbejde. Men det er nok sådan, at Søbadet er lille til Ungdomsskolens behov.
 • GF i VID i Holdbæk 16.3. Sekretærposten er på valg og den nuværende sekretær ønsker ikke genopstilling. Peter og Preben eller Lisbeth deltager.

Havneudvalget: ingen møder

Idrætsrådet, Jørgen og Preben deltager i møder om udviklingen af havnen

6.Henvendelse fra medlemmerne

 • Peter har fået en henvendelse fra et medlem med spørgsmålet om det er tilladt at tage billeder på Søbadet, da vedkommende har set opslag på facebook af billeder taget på dækket. Der må selvfølgelig ikke tages billeder på Søbadet, og medlemmet er blevet bedt om selv at tage det op med sin facebook-ven.
 • Der er et medlem, som synes det er lidt mærkeligt, at der er medlemmer, som sidder påklædt på Søbadet og drikker kaffe efter badet.

Bestyrelsen glæder sig over samværet på Søbadet også efterfølgende påklædt aktivitet. Vi opfordrer til en inkluderende tone og ser gerne at man tager en ekstra kop kaffe med til sine medbadere. Desuden skal der tages hensyn til, at vi alle har forskellige grænser for blufærdighed hvilket fordrer en stor grad af respekt og pli.

7.Medlemsstatus

398 medlemmer

8.GF 2019 – se bilag efter referatet

9.Medlemsarrangementer

 • Årshjul ( se efter dagsordenen)
 • Dåb – der var op til flere tilmeldinger og afbud efter tilmeldingsfristen.

Det virkede godt med stigen foran Søbadet. 11 blev døbt.

God stemning og fint arrangement. 40 deltagere

 • Måneformørkelse – hyggelig morgen - flere deltagere
 • Åbenhus – arrangement den 10.3 – Peter ansvarlig og Susanne, Stig og Pia deltager. Peter sender besked til avisen.

10. Foreningens økonomi

Årsregnskab – godkendt af bestyrelsen. Første regnskab med positiv resultat.

Delregnskab for året fremlagt – solid økonomi.

 • kommunens engangspulje – ingen svar
 • genbrugshallens pulje – fået 5000 kr

11. Information/nyheder til medlemmerne

Peter skriver

Åbenhus arrangement

Opfordring til at melde sig til kaffebrygning m.m., oprydning efter GF og bagning af kage.

Parkering i foråret på den rigtige parkeringsplads, da der sættes både i vandet her i foråret.

Den 3. marts – fastelavn - boller m.m.

12. Fremtidige møder

Den 20.3 Preben – optag af nye medlemmer, budget 2019,

Den 4.4. 2019 GF Lille Friheden – er reserveret

Forslag til møde datoer:

Den 24.4 – opsamling på GF

Den 30.4 afslutning

13. Eventuelt

En foreløbig drøftelse af, hvordan vi praktisk kan håndtere optaget af nye medlemmer.

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse

Isolering skunkrummet

Peter og Preben

Logik og Co

Badetrappe Ansøgning til kommunens engangspulje

Peter + Preben Dorthe + Jørgen

Vi har modtaget tilbud på trappe fra Logik og Co. Engangspuljen er søgt – budget på trappen er sendt med – Jørgen har talt med pulje bestyrelsen. De har modtaget ansøgningen men ingen afgørelse endnu. Nordea fonden er positiv og Jørgen vil søge

Badevandstermometer


Delvist sat op - Er købt – Peter sætter det op sammen med Tobias, Bjarne, Jesper, Lasse.

Gelænder i sauna


Er sat op

Saunagulvet er for varmt

Peter + Preben

Silikonemåtte til hele saunaens længde købes og lægges på.  Preben køberft af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle


Gøres før hver sæson

Saunastyring

Peter

Peter har købt en buster, som kan buste varmen op i løbet af 15 min – er endnu ikke sat op. – der er nogle praktiske ting som skal være i orden først

Lys i saunaen spot + under bænkenSøgelygte med GPS

Dorthe

I forbindelse med førstehjælpskursus

Rækværk til flydebroen


Prioriteres efter badetrappen - sættes op i løbet af sommeren hvis der er penge på kontoen

Redningsnet til Søbadet

Dorthe

I forbindelse med førstehjælpskursus

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter og placering

HP køber

Hjertestarteren er i omklædningsrummet. Der skal købes et skab, så den kan sættes op til venstre for indgangsdøren.Ansøgning til Trykfonden om skab sendes inden den 1. maj.

Ny måtte på dækket

Preben

Er købt og lagt på

 Årshjul for 5.sæson


Førstehjælpskursus – Mandag den 4. marts for bestyrelsen 19 – 21.30 hos Jørgen Deltagere: HP, Dorthe, Jørgen, evt Preben, Wivie

Saunagus ved Michael og Jørgen

Mandag den 21.januar kl. 19.30 - 21.00 samt 21.00 - 22.00  (lukketid) Torsdag den 21.februar kl. 19.30 - 21.00 samt 21.00 - 22.00  (lukketid)  Tirsdag den 19.marts kl. 19.30 – 21.00 samt 21.00 - 22.00  (lukketid)

Søndag d. 3. marts

Fastelavnssjov - hovedudklædning Evt. ”bid til bollen” Dorthe og Wivie sørger for boller

Torsdag d. 4. april

Generalforsamling i Lille Friheden

tirsdag d. 30. april

Sæsonafslutning badning fra kl 17. Afbud fra HP og Lisbeth

Drejebog GF 2019

Opgave

Dato

Ansvar

bemærkninger

Lokale og dato

Torsdag den 4.4 i Lille Friheden

Dorthe

Lokale er bestilt Nøgle hentes i Frihedens idrætscenter – Wivie henter

Indtjekning

Ved indgangen

Wivie + Dorte HP udskriver en medlemsliste


Indbydelse

20.2

Lisbeth

sendes ud inden 1. marts af Peter

Dagsorden

20.2

Lisbeth

Igen på næste møde

Dirigent


Peter

Anders Hjort spørges

ReferentLisbeth tilbyder sig

Årsregnskab, som er revideret og med underskrifter

20.3

HP

Skal anbefales af bestyrelsen - godkendelse på GF Sendes ud med dagsordenen

Budget 2019

20.3

HP

Anbefales af bestyrelsen – godkendes af GF Sendes ud med dagsordenen

Arbejdsopgaver med ansvarligeVed sidste Gf havde vi et skema med arbejdsopgaver og det medlem der var ansvarlig for dem

Forslag fra bestyrelsen

20.3

HP

Vedtægtsændring af § 11 om tegningsretten. Sendes ud med indbydelsen.

Formandens beretning Herunder statistik


Preben – brugen af saunaen HP- over medlemmerne

Bestyrelsens input

Valg til bestyrelsen


Dorthe

medbringer papir og kuglepenne, hvis der skal være skriftlig afstemning.

Valg af revisorer og suppleanter

20.3

HP – spørger de nuværende om de vil fortsætte


Fastsættelse af kontingent


Kontingent som nuværende


Forplejning

Dorthe og Wivie

Peter efterlyser kagebagere i info-brevet

Kaffe/the + kage

sang

DortheReferat fra onsdag den 16.januar 2019.

Referat fra den 16. 1 2019 kl 19.30 – 22.00.

Deltagere: Peter, Preben, Dorthe, HP, Lisbeth

Afbud: Jørgen, Wivie

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer

Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

OK

3.Livet på Søbadet

Alle i bestyrelsen oplever at stemningen på Søbadet er god. Der bliver passet på det og alle medlemmer er søde og venlige over for hinanden. Bestyrelsen får mange positive tilbagemeldinger.

Bestyrelsen oplever, at der er en god fordeling af badende i åbningstiderne. Kun ved særlige lejligheder er der trængsel i omklædningsrummet.

Der hænger tit våde håndklæder på knagerne. Bestyrelsen vil opfordre alle medlemmer til at tage disse våde håndklæder med hjem til vask.

Formanden bruger forholdsvis meget tid, når han er nede for at bade, på snak om foreningen og det der skal ændres eller justeres på Søbadet.

4.Arbejdsopgaver på Søbadet – Bilag efter referatet.

5.Information fra formand og bestyrelse

 • Ny saunastyring, som kan gentændes i åbningstiden. Tændknappen sidder ved døren ind til saunaen.
 • Fået sponsorat på 5000 kr. – Navn sættes på sponsorpladen på Søbadet og sponsorerne inviteres til badetur.
 • Mange henvendelser om medlemskab og henvendelse fra medlemmer som gerne vil have deres ægtefæller indmeldt.
 • Invitation til kyndelmisse i Sorø
 • Henvendelse fra reklamebureau. De ønskede at bruge vores faciliteter + 4 medlemmer til en reklamefilm for Radikale Venstre. De fik et venligt nej.
 • Henvendelse fra et firma, som sælger saunahatte. De ønskede at sende tilbud til vores medlemmer. De fik også et venligt nej.
 • Medlemmerne skal selv rette deres stamoplysninger i medlemslisten via deres login.
 • Henvendelse fra et medlem om vedkommende måtte holde et privat arrangement på Søbadet. Vedkommende har fået et venligt nej.
 • Har haft besøg af badere fra Vedbæk vinterbadere.
 • Onsdag den 6.2 kl 14.30 – 15.45 arrangerer Lisbeth et besøg af en gruppe fra motionscentret.
 • Dorthe og Lisbeth har været i P5 den 10.1. Blev spurgt om hvorfor man vinterbader.
 • Den 2.2 kl 7.30 får vi besøg af tidligere medlem Jørgen, som har forfattet vores vinterbadersang.

Idrætsrådet

Jørgen og Preben deltog i mødet, som handlede om ideer og visioner til renovering og udbygning af havnen. Lokale og Anlægsfonden deltog også i mødet og de er interesseret i projektet. Fint møde med mange forskellige ideer og holdninger til ændringer i havnen. Der holdes møde igen i slutningen af januar.

6.Forslag fra medlemmerne

 • Henvendelse fra et par medlemmer, som ønsker at få deres ægtefæller meldt ind i foreningen.

Der er optaget 84 nye medlemmer i denne sæson og bestyrelsen har tidligere besluttet, at der kun skulle optag af nye medlemmer fra start af sæsonen. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at der ikke skal optages nye medlemmer før næste sæson. Der kan heller ikke dispenseres.

Foreningen skal have ro, så alle de nye medlemmer kan falde godt til.

Vi har fået positive tilbagemeldinger på denne beslutning.

 • Henvendelse om at der er tørt salt på gulvet, som ikke kan fjernes. Dorthe laver et forsøg med rigeligt varmt vand på lørdag.
 • Der har været henvendelse om Saunaåbningstiden i julen, hvor den blot var åben som vanlig. I påskehelligdagene vil saunaen være varm som på en søndag.

7.Medlemsstatus

398 medlemmer

8. Optag af nye medlemmer til næste sæson.

Optag af nye medlemmer vil blive den 1. lørdag i oktober 2019 kl 14.00 ved personlig henvendelse. Nærmere om det praktiske drøftes på mødet i slutningen af sæsonen.

9. Medlemsarrangementer

 • Årshjul (se efter referatet)
 • Dåb – planlagt
 • GF – forberedelse på næste møde

Forslag til indkaldelse, dagsorden m.m. drejebog – LP

Bestyrelsen skal godkende årsregnskab til fremlæggelse på GF

Dirigent fra en anden forening

Tegningsretten – HP undersøger med banken

Forslag fra bestyrelsen om at nedsætte et festudvalg, som kan være med til at organisere de forskellige arrangementer foreningen har.

10.Foreningens økonomi

Årsregnskab fremlagt skal godkendes på næste møde

Foreningen har en solid økonomi

11.Information/nyheder til medlemmerne

Saunastyring

Våde håndklæder

Ny sponsor

GF – omtale og dato

12.Fremtidige møder

Den 20.2 hos Jørgen, afbud Preben

Den 20.3 hos Preben

Den 4.4. 2019 GF Lille Friheden – er reserveret

Forslag til fremtidige møder

April, maj opfølgning på GF, optag af nye medlemmer

13.Eventuelt

Ingen emner

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse

Isolering skunkrummet

Peter og Preben

Logik og Co

Badetrappe   Ansøgning til kommunens engangspulje

Peter + Preben     Dorthe + Jørgen

Vi har modtaget tilbud på trappe fra Logik og Co. Engangspuljen er søgt – budget på trappen er sendt med

Badevandstermometer


Er købt – Peter sætter det op sammen med Tobias, Bjarne, Jesper, Lasse.

Saunagulvet er for varmt

Peter + Preben

Silikonemåtte til hele saunaens længde købes og lægges på.

Håndtag sættes op i saunaen på væggen ud mod omklædningsrummet, så alle kan komme op på saunabænkene.

Preben


Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle


Gøres før hver sæson

Saunastyring

Peter

Er sat op. Saunaen kan gentændes indenfor åbningstiden. Peter har købt en buster, som kan buste varmen op i løbet af 15 min – er endnu ikke sat op.

Lys

Jesper


Søgelygte

Dorthe

I forbindelse med førstehjælpskursus

Rækværk til flydebroen


I forbindelse med førstehjælpskursus

Redningsnet til Søbadet

Dorthe

I forbindelse med førstehjælpskursus

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter og placering

HP køber

Hjertestarteren er i omklædningsrummet. Der skal købes et skab, så den kan sættes op til venstre for indgangsdøren. Ansøgning til Trykfonden sendes inden den 1. maj.

Ny måtte på dækket

Preben

Er købt og lægges på snarligt

 Udkast til Årshjul for 5.sæson


Førstehjælpskursus – Dorthe afventer svar fra Jakob

Saunagus ved Michael og Jørgen

Mandag den 21.januar kl. 19.30 - 21.00 samt 21.00 - 22.00  (lukketid) Torsdag den 21.februar kl. 19.30 - 21.00 samt 21.00 - 22.00  (lukketid)  Tirsdag den 19.marts kl. 19.30 – 21.00 samt 21.00 - 22.00  (lukketid)

Den 21.januar

Måneformørkelse. Saunaen er tændt fra kl 5.00

Lørdag d. 26. januar fra kl 14.00

Dåb efterfølgende fest i roklubben

Søndag d. 3. marts

Fastelavnssjov - hovedudklædning Evt. ”bid til bollen”

Torsdag d. 4. april

Generalforsamling i lillefriheden

tirsdag d. 30. april

Sæsonafslutning badning fra kl 17.

Del siden