Generalforsamling mandag den 18.april kl.19.00

1.Åbning af generalforsamlingen

Peter Smith, formand bød velkommen og de 28 deltagere præsenterede sig.

2.Valg af dirigent og referent

Hans Peter Hansen blev valgt som dirigent

Lisbeth Pedersen blev valgt som referent 

3.Godkendelse af dagsorden

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var rettidig indkaldt

Dagsordenen blev godkendt

4.Valg af 2 stemmetællere

John Christiansen og Bo Nautrup blev valgt.

5.Formandens beretning for sæsonen 2015 – 16

Formanden aflagde sin mundtlige beretning. Den er vedhæftet referatet.

Den 18. april har foreningen 99 medlemmer.

Preben Jacobsen fremlagde statistik over badeaktiviteten gennem sæsonen.

Fra januar 2016 var der dagligt åbent i saunaen og to åbningstiden både onsdag og torsdag.

Samlet besøgstal i sæsonen:                 1176

Samlet antal åbningsdage:                     142

Gennemsnitligt besøg pr. åbningsdag:    8,2

Bestyrelsen blev takket for den store indsats den har gjort i sæsonen, og der blev takket for den gode intro, som nye medlemmer har fået.

Formanden takkede den afgående kasserer Jytte Sundal og den afgående suppleant Marianne Thode for deres indsats i bestyrelsen.

Formandens mundtlige beretning blev godkendt af alle med applaus.

6.Godkendelse at det reviderede skab regnfor 2015

Regnskabet er underskrevet af revisorerne med anmærkning -medlemmernes indskud skal ikke stå som indtægt men fremgå af årsbalancen.

Enstemmigt vedtaget

7.Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

Kontingent for sæson 2016/17 er 500,- kr

Indmeldelsesgebyr for sæson 2016/17 er 500,- kr

Kontingentet betales forud inden 1. oktober

8.Behandling af indkomne forslag

8.a Vedtægtsændring

Det blev enstemmigt vedtaget at sidste sætning i §8 kommer til at lyde:

"Bestyrelsens beslutninger nedfælles i et referat, som skal være tilgængeligt for medlemmerne på hjemmesiden inden næste bestyrelsesmøde".

8.b Foreningens værdisæt

Oplæg om foreningens værdisæt var sendt ud med dagsordenen.

Generalforsamlingen havde en længere drøftelse.

Værdisættet blev positivt modtaget og det blev fremhævet at det var inkluderende og ikke ekskluderende.

Flere fremhævede den positive og gode stemning, der er blandt medlemmerne og alle ønsker at den bevares. Stor opbakning til at værdisættet er nedskrevet

Det blev foreslået at sætningen om at ekskludere et medlem, hvis vedkommende lånte sin nøglebrik ud skulle slettes, da vedtægterne giver bestyrelsen mulighed for eksklusion i særlige tilfælde.

Særligt blev emnet om nøgenhed drøftet. Flere har oplevet, at de som nye lige skulle overskride en barriere før de kunne bade uden badetøj. Hvis det fremgik af hjemmesiden, at man skal bade nøgen, kunne det måske afholde flere fra at blive medlemmer. En anden har oplevet at ”folk” ude omkring har omtalt vinterbaderne som nudister på en ikke særlig velment måde.

Flere udtrykte dog, at det føltes helt naturligt for dem at bade uden tøj og at det var ret ubehageligt at have vådt badetøj på i kulden.

Man kan håbe på, at når saunabåden tages i brug vil det være mindre problematisk, da man bader ugenert ud mod vandet. Man skal også huske at den nye saunabåd kun har et omklædningsrum, hvor alle skal klæde om.

Der blev opfordrede til, at der i værdisættet skal stå, at det er frivilligt om man har badetøj på eller ej.

Enighed om at man ikke skal have vådt badetøj på i saunaen.

Bestyrelsen arbejder videre med værdisættet, og det lægges på hjemmesiden, når det er vedtaget af bestyrelsen.

8.c Godkendelse af lån

Vinterbaderforeningen Jomsborg vil yde Hvidovre vinterbadere et rentefrit lån på 45.000 kr med tilbagebetaling over 6 år.

Lånet blev enstemmigt godkendt

9.Status på byggeprojektet og fremtidige aktiviteter

Formanden gav en status på byggeprojektet.

Der sker løbende ændringer i projektplanerne og til tider går det rigtig hurtigt.

Tilladelsen fra Kystdirektoratet er gået igennem uden klager. Klagefristen var den 18. april. Naturstyrelsen har også givet tilladelse til placering af saunaflåden ud fra den sydlige mole i Hvidovre Havn.

Pga. strømforhold og vanddybde er det er fordel at saunaflåden placeres 24 meter ude og forbindes til molen med en flydebro.

Teknisk Skole i København har pga. manglende lærlinge sagt fra over for at bygge saunaen. Formanden har haft kontakt med de tekniske skoler i nærheden, og deres situation er den samme. Det giver ikke mening og er for stort et arbejde at samarbejde med tekniske skoler længere væk.

Derfor har bestyrelsen bedt om tilbud fra to forskellige tømrefirmaer.

El- installationen er lidt mere kompliceret end først tænkt. Der skal trækkes elkabel fra transformatoren ved indkørslen til havnen.

  • Økonomien i projektet:

De forholdsvise store ændringer i projektet kommer til at påvirke økonomien.

Budgettet er derfor blevet revideret undervejs i projektforløbet.

Den samlede udgift bliver på 1.139.750 kr, men der er fortsat mange usikkerhedsmomenter.

Bestyrelsen har indhentet fondsmidler og anden støtte:

Hvidovre Kommune 250.000 kr

Friluftsrådet 100.000 kr

Nordeafonden 30.000

Lån fra Jomsborg 45.000 kr

Medlemsindskud 17.000 kr 

Bestyrelsen vil fortsat sende ansøgninger til forskellige fonde og opfordre medlemmerne til at sende indskud. 

Formanden skal mødes med kommunen i nær fremtid for at orientere om projektets udvikling og for at drøfte kommunens planer for havnen.

Drøftelse af emnet:

Generalforsamlingen havde en længere debat om emnet og der kom mange gode forslag som bestyrelsen tager med i det videre forløb.

Uddrag af debatten:

Selve saunaflåden er ret simpel, da der hverken er vand eller toiletforhold. Det har været præciseret overfor Naturstyrelsen og Kystdirektoratet.

Forslag om selv at bygge saunaflåden kan ikke lade sig gøre, da der ikke er frivillige kræfter til at løfte opgaven. Der bliver alligevel nok af praktiske opgaver med saunabåden som foreningen selv skal stå for. F.eks. skal foreningen selv stå for maling af huset.

Det er vigtigt at komme i gang med byggeriet, så foreningen kan tiltrække flere medlemmer.

Flere medlemmer er en forudsætning for at økonomien til projektet kan løbe rundt.

Få tilbud fra firmaet Logik og Co – et alternativ byggefirma.

Der skal fortsat arbejdes ud fra at ny-fortolke kulturarven fra den gamle badeanstalt.

Der skal tænkes på kvalitet og æstetik ved byggeriet, så der skal passes på med at spare for meget på bygningen. Den skal fortsat kunne opfylde behovet.

Forsikringsansvar? 

Opsummering:

Generalforsamlingen gav stor opbagning til bestyrelsen, om at der arbejdes videre med de nuværende planer og med et professionelt tømrefirma og at byggeriet sættes i gang nu.

10.Godkendelse af budget 2016

Budgettet blev vedtaget med den store usikkerhed, der er med økonomien til byggeriet.

Hvis foreningen skal optage banklån indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling.

11.Valg til bestyrelsen

Formand Peter Smith – ikke på valg

Kasserer Jytte Sundal – ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Pedersen – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Preben Jacobsen – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Wivie Groth – modtager genvalg 

Hans Peter Hansen blev valgt til kassererposten

Preben Jacobsen og Wivie Groth blev genvalgt

12.Valg af suppleanter

Marianne Thode – ønsker ikke genvalg

Dorthe Bristow – modtager genvalg 

Bo Nautrup blev valgt og Dorthe Bristow blev genvalgt.

13.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Demi Hansen og Jytte Sundal blev valgt til revisorer og John Christiansen blev valg som suppleant.

14.Eventuelt     

Opfordring til at deltage i fuldmånebadning storebededags aften kl 21.00  ved badebroen.

Henrik V takkede Bo for hans orientering om hygiejneregler og undervisning i saunagus.

Forslag om at søge om nyt web-navn

Fantastisk oplevelse at besøge badeanstalten i Malmø, Ribersborg. Den er bygget for 100 år siden. Vores badefaciliteter skal også kunne holde i 100 år.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formandens beretning Hvidovre Vinterbadere sæson 2015/2016

Foreningens anden sæson blev først og fremmest vinteren hvor vi blev en rigtig forening. Vi blev mange medlemmer, så mange at trofaste gamle medlemmer for at undgå saunakøen gik forgæves og neddroslede deres badeaktivitet. Pludselig oplevede vi at savne medlemmer og det, selvom vi fra januar oplevede at have åbent hver dag. Det blev sæsonen hvor vi fik gennemført store mål økonomisk og fik tilladelserne i hus. Vi blev overrumplet af debutanter og medier og fik 14 dage med god is

Gennem sæsonen arbejdede bestyrelsen utrætteligt med projektbeskrivelser, placeringsmuligheder og indhentning af tilbud og løsninger, fondsansøgninger og ikke mindst ansøgningen til kystdirektoratet. Projektet tog form, og nu er tilladelsen en realitet – vi er klar til at gå i gang med saunabåd 2016.

Et af sommerens højdepunkter må siges, at være arrangementet ved blodmåne. Vi mødtes ved badebroen tidligt om morgenen og nød månen, der langsomt blev rød. Nogle vil betegne badningen som magisk, andre som okkult – men mindeværdigt og husket bliver den specielle oplevelse og der var enighed om, at det er dejligt at så mange valgte at stå op klokken 4 og bade…

Rampen blev lagt på sydmolen, så sæsonen kunne starte 1. oktober. Det var aftalt med havnen, at vi ikke skulle bade før bådene var oppe. Det gik med medlemmers hjælp fint og rampen blev bundet på sin plads. Den har overvintret storm og det har været interessant at følge hvordan vinteren har behandlet rampen på dens placering – Sydpolen hvor vores kommende anlæg skal placeres.

Placeringsmuligheder havde Søren og undertegnede undersøgt på en sensommerekspedition. Her blev flådens oprindelige placering forkastet pga. strømforholdene der giver fedtemøg på bunden. Efter samtaler med sejlklubben udarbejdedes det endelige udkast til ansøgningen til kystdirektoratet, med vægt på friskt, rent badevand – vi glæder os til at komme ud af havnen

Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen fremlagde de daværende planer. Der var god opbakning til projektet og meget

Åbningen af vintersæsonen blev slået stort op, med standerhejsning og tale ved borgmester Helle Adelborg. Vores flotte stander med logo designet af Jytte Sundahl, blev under sang hejst i sejlklubbens stander en flot solrig eftermiddag med stort fremmøde.

Friluftsrådet bevilgede 100.000 kroner til projektet, ligesom vi fik bevilget 30.000 kroner fra NordeaFonden. Checken blev overrakt af filialdirektør Jan Lithander, der dog ikke ville med i vandet – det gjorde en stor del af de fremmødte naturligvis. Der var champagne og kage på Sydpolen og undertegnede fik lavet et flot profilbillede til Facebook – heldigvis var checken stor nok til at dække de vitale dele.

Om det var billedet der gjorde udslaget vides ikke, men vores ansøgning om etableringstilskud blev behandlet i kommunalbestyrelsen med positivt resultat. 250.000 kroner i etableringstilskud – endnu engang blev proppen poppet og vi troede, vi var i mål…

Til driftsudgifter ansøgte og modtog foreningen 5000 kroner fra genbrugshallen.

Aktivitetsudvalget har gennem sæsonen været særdeles aktivt. Vi har været på medlemsture til Roskilde, Holbæk, Det kolde Gys, Karrebæksminde og Ribersborg – Det har både været hyggeligt og inspirerende at se hvordan andre badeforeninger drives og hvilke faciliteter og foreningskultur de har. Turene har været populære og er hurtigt blevet fyldt op – særligt turen til vores Søsterforening på Helgoland, hvor knap 30 deltog. Der blev fyldt godt op i saunaen der heldigvis var stor og meget, meget flot.

Del siden