Referat fra generalforsamlingen 2017

Referat fra generalforsamlingen den 5. april 2017                             

1.Åbning af generalforsamlingen

Peter Smith, formand bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. Der deltog 40 medlemmer.

2.Valg af dirigent og referent

Pia Enemærke Becker blev valgt til dirigent

Lisbeth Pedersen blev valgt til referent

3. Godkendelse af dagsorden

Dirigenten oplyste at generalforsamlingen var rettidig indkaldt

Dagsorden blev godkendt

4. Valg af 2 stemmetællere

Marianne Thode og Birthe Marie Larsen blev valg til stemmetællere

5. Formandens beretning for 2016/17

Formanden fremlagde beretningen mundtligt. Den vedhæftes referatet.

Dorthe Bristow gennemgik foreningens værdisæt og nævnte bl.a. et ønske om at bevare og værne om den venlige omgangstone vi allerede har, hvor der er plads til alle i foreningen. Det blev fremhævet, at man ikke fotograferer på Søbadet, da alle trygt skal kunne bade uden tøj.

Alle medlemmer opfordres til at læse værdisættet som findes på foreningens hjemmeside og hænger på opslagstavlen på Søbadet. Dorte nævnte lige ledes at man skulle være opmærksom på at Havnen er et offentligt sted og der er meget aktivitet om sommeren, så man tager badetøj på efter omstændighederne.

Et af de nye medlemmer takkede for den fine modtagelse vedkommende havde fået i foreningen.

Beretningen blev vedtaget med applaus.

6. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2016

HP fremlagde regnskabet.

Der blev spurgt til hvordan økonomien hænger sammen til de resterende udgifter, strømforsyning, saunaovn m.m. og kassereren oplyste, at når foreningen har fået fondsmidlerne frigivet, er der økonomi til de resterende udgifter.

7. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2017/18

Generalforsamlingen vedtog at kontingentet sættes til kr. 550 pr år for aktive medlemmer og 250 kr. for passive medlemmer for sæsonen 2017/18.

Generalforsamlingen opfordrer medlemmerne at betale kontingent omkring 1. september, da lån m.m. skal betale den 1. oktober.

8. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

9. Status på byggeprojektet og fremtidige aktiviteter

Følgende er en opsummering af dialogen under punktet.

Etablering af EL

Det største projekt i fremtiden er at få etableret strøm til saunaovnen. Se under beretningen.

Nøglebrik

Nøglebriksystemet forventes at blive etableret ved sæsonens afslutning, så det kan bruges til sommer. Bestyrelsen har vedtaget, at alle medlemmer skal have en nøglebrik, og at nøglebrikken er personlig og at den ikke må lånes ud. Den koster 300 kr. og bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at indbetale de 300 kr. nu, så der er penge til at betale for etableringen af nøglebriksystemet. For nye medlemmer vil beløbet blive opkrævet sammen med indmeldelsesgebyret.

For at få det rigtige billede af hvor mange og på hvilke tidspunkter medlemmerne bader, skal alle aktivere nøglebrikken, når man går ind af døren til Søbadet. Det skal være muligt for bestyrelsen at lukke kortet, hvis det tabes, hvis der ikke betales kontingent eller andet som gør, at vedkommende ikke er medlem mere.

Der vil kun kunne åbnes med nøglekort i fordøren. Døren ud mod vandet har fortsat lås, som åbnes indefra.

Der var flere kommentarer til køb af nøglebrikker. F.eks. hvordan det kan give mening at ægtefælles skal have hver deres, da det er et stort beløb at komme af med ved indmeldelse.

Bestyrelsens forklaring blev godtaget.

Gæstebilletter

Fra næste sæson den 1. oktober kan der købes gæstebiller for 40 kr. Som medlem kan man tage 1 gæst med ad gangen. Det undersøges om betalingen kan gå via mobilepay.

Indvielse af Søbadet

Den 1. oktober 2017 er der sæsonåbning og indvielse af Søbadet med sauna.

Åbningstiderne i saunaen med varme planlægges efter medlemmernes behov.

Læ på sydsiden af Søbadet

Bestyrelsen arbejder på en løsning, som passer ind i forhold til Søbadets stil og foreningens økonomi. Der var forslag om at tænke en løsning ind, så der kan være udendørs omklædning.

Sommer på Søbadet.

Omklædningsrum og dæk med trapper kan benyttes af medlemmerne i sommerperioden. Alle skal sørge for at gøre rent efter sig, da der ikke er rengøringshold om sommeren. Man kan tage en spand ferskvand og en klud med, når man bader.

Saunaen lukkes af ved sæsonafslutning, da vi er en vinterbaderforening. Den bliver gjort ren og åbnes igen til vinterbadesæsonen.

Alle skal tænke på, at Havnen er et offentligt sted og at der er megen aktivitet på vandet om sommeren, så alt efter situationen trækkes badetøjet på. Foreningen skal ikke påkalde sig ekstra opmærksomhed ved at der bades uden tøj.

10.Godkendelse af budget for 2017

HP fremlagde budget 2017 og medlemsstatistik. Det lægges ved referatet.

Foreningen rummer 195 medlemmer den 4.4. 2017. Bestyrelsen vurderer løbende, hvor mange medlemmer foreningen kan rumme.

Der holdes pause med optag af medlemmer sommeren over og indtag genoptages 1. september. Der blev spurgt ind til badetrappe, belægning på dækket og rækværk på badebroen.

Bestyrelsen arbejder med emnerne og generalforsamlingens bemærkninger tages med i arbejdet.

Budgettet blev godkendt

11.Valg

Formand Peter Smith blev genvalgt med applaus

Kasserer Hans Peter Hansen – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Pedersen blev genvalgt med applaus

Bestyrelsesmedlem Preben Jacobsen – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Wivie Groth – ikke på valg

12.Valg af suppleanter

Dorthe Bristow og Bo Nautrup blev begge genvalgt med applaus

13.Valg af 2 revisorer

Demi Hansen og Jytte Sundahl blev genvalgt med applaus

Revisorsuppleant

John Christiansen blev genvalgt med applaus

14. Eventuel

Torben takkede alle for hjælpen til at realisere foreningens drøm om Søbadet.

Wivie orienterede om ”Vild med Vand - dagen” – fest i Havnen. Det bliver en fælles fest for alle havnens foreninger. De foregående år er dagen blevet kaldt Havnens dag.

Den afholdes den 10. juni og vinterbaderne får et bestemt tidspunkt, hvor der skal være aktiviteter på Søbadet. Der skal fortælles om vinterbadning, være livredning, isbadning og pølsesalg.

Wivie opfordrer medlemmerne til at give en hånd med det praktiske. Orienteringen og opfordringen vil blive slået op på Face Book.

Dorthe orienterede om mesterskaberne i issvømning i Tallinn og vil undersøge, om der er medlemmer, som kunne tænke sig at deltage.

Forslag om at arrangere et førstehjælpskursus ved sæsonstart.

Foreningen har fået henvendelse fra Hvidovre svømmeklub og der er tanker om et tættere samarbejde.

Forslag om at sætte bøjer ud, så både og kajakker kan se, at der bades ved Søbadet og så de badende ikke svømme for langt ud.

Bestyrelsen tager alle de gode forslag med i det fremtidige arbejde. 

Del siden