Foreningens vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er "Hvidovre Vinterbadere" (HV), stiftet i 2014."Hvidovre Vinterbadere" har hjemsted på havnen i Hvidovre Kommune.

§ 2 Formål.

Det er foreningens formål at fremme sundhed og velvære samt skabe socialt samvær og glæde gennem fælles aktiviteter, og tillige arbejde for de bedst mulige badefaciliteter for medlemmerne.

§ 3 Medlemskab.

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er fyldt 18 år. Optagelse er gyldig, når indmeldelsesgebyr, gebyr for nøgle og kontingent er indbetalt til foreningen. Udmeldelse af "Hvidovre Vinterbadere" skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.

§ 4 Kontingent og indmeldelsesgebyr.

Foreningens kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud til betaling 1. september. Kontingentrestance i mere end 1 måned medfører automatisk sletning af medlemskabet. Ingen, der er i kontingentrestance, kan genoptages som medlem, før restancen er betalt til foreningen. Bestyrelsen kan eftergive kontingentrestance, hvis medlemmet er udtrådt af foreningen. I sjældne tilfælde, hvor sociale forhold taler herfor, kan bestyrelsen eftergive kontingentrestance, selv om medlemmet ikke er udtrådt af foreningen.

§ 5 Eksklusion og karantæne.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kræver dog, at et flertal af bestyrelsen anbefaler eksklusion. Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om karantæne eller indstiller et medlem til eksklusion. En beslutning om karantæne eller eksklusion, skal meddeles medlemmet skriftligt og anbefalet. I sager om karantæne og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§ 6 Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned, så vidt muligt først i måneden. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel pr. e-mail og på foreningens hjemmeside. Medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, har stemme- og taleret på generalforsamlingen.

Hvis omstændighederne taler for det, kan generalforsamlingen, helt eller delvist, afholdes via elektroniske medier. Hvis generalforsamlingen helt eller delvist, afholdes elektronisk, er det bestyrelsens pligt at sørge for, at præsentationer, indlæg og afstemninger foregår efter normale demokratiske principper.

§ 7 Generalforsamlingens dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

8. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (i ulige år) eller Foreningens vedtægter Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (i lige år)

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for et år

10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant for et år Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Hvis generalforsamlingen helt eller delvist, afholdes elektronisk, fastsætter bestyrelsen retningslinier for afholdelse og stemmeafgivning under hensyntagen til § 6.

§ 8 Bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer; formanden, næstformanden, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningens ansigt udadtil er formanden, og i dennes fravær næstformanden. Alle bestyrelsesafgørelser foregår ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves tilstedeværelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende fællesopgaver i foreningen. Bestyrelsens beslutninger nedfældes i et referat, som skal være tilgængeligt for medlemmerne på hjemmesiden inden det næste bestyrelsesmøde.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af formanden, et flertal i bestyrelsen, eller hvis mindst 30 % af medlemmerne skriftligt ønsker dette. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, senest en måned efter begæring herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet, sendt til formanden. Indkaldelse og afstemning i henhold til § 6 og § 7.

§ 10 Foreningens regnskab.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens kasserer fører foreningens medlemsregister og kassebog og forestår foreningens økonomiske forhold afstemt med formanden. Årsregnskab og revisionsprotokol forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger hos kassereren.

§ 11 Tegning og hæftelse.

Foreningen hæfter med sin formue. Medlemmerne hæfter alene med sit kontingent. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Bestyrelsen kan bemyndige et bestyrelsesmedlem til at overtage tegningsretten i en periode, hvis den ene af de bemyndigede har forfald. Betalinger i banken skal altid godkendes af 2 af de bemyndigede. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Låneoptagelse i form af kassekredit eller lån skal ligeledes godkendes af generalforsamlingen.

§12 Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Forslag til vedtægtsændringer skal i forvejen indsendes som indkomne forslag mindst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 13 Opløsning.

Opløsning af " Hvidovre Vinterbadere" kan kun ske ved kvalificeret flertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Ved opløsning af ”Hvidovre Vinterbadere" bestemmes det på generalforsamlingen, hvad der skal ske med foreningens overskydende midler. Ved foreningens ophør skal dens aktiver dog tilgodese sportslige aktiviteter i Hvidovre kommune.

Ovennævnte vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 3. marts 2014 og ændret på generalforsamlingerne den 18. april 2016, den 1. august 2016 og den 4. april 2018 og den 4.april 2019 og den 21.juni 2021 samt den 20.april 2022.

Del siden