Nedenfor kan du læse samtlige referater fra foreningens bestyrelsesmøder.

Dagsorden MANDAG! den 11. april 2016 kl 19.00

hos Wivie, Hvidovre Enghavevej 42.st.tv

1.Ordstyrer og referent

       Preben valgt som ordstyrer og Peter som referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Information fra formanden og bestyrelsen

-      Peter startede med at orientere om Teknisk Skoles manglende skolepraktikanter – se            pkt 8

-      Møde med øvrige havneklubber i forbindelse med Hvidovre Kommunes helhedsplan for         idrætsområdet. Mødet er aflyst pga. for få tilmeldte foreninger

4. Samarbejde med sejlklubben m.fl.

-      Der ses en mulighed for at fortsætte det gode samarbejde med sejlklubben

5. Medlemsaktiviteter

-      Ti medlemmer havde en storslået tur til Ribersborg. Det var en fed oplevelse og efter            kun 40 minutter kan man stå på en imponerende badeanstalt med en god restaurant.            Flere var imponerede over det store aktivitetsniveau i vores forening.

-      Affaldsinsamling vi har lært, at arrangementer i god tid skal foreligges bestyrelsen. Der          har beklageligvis været sendt mailadresser rundt så nogle medlemmer har modtaget              information om arrangementet udenom bestyrelsen. Det besluttedes at lægge                     arrangementet op på FB og hjemmeside, desuden er det annonceret i avisen. Vi mødes         foran Suset klokken 12. Ingen af de tilstedeværende kan deltage, men det ændrer ikke         på, at det er et godt initiativ ved Tine Gomard

-     Badning fra sydmolen

Der er god aktivitet både lørdage og søndage og flere medlemmer har efterlyst grill og         fuldmånearrangementer. Medlemmers initiativ er meget velkomment, og alle har mulighed     for at lægge aktiviteter op på FB, samt sende Preben en mail for at få det på                       hjemmesiden.

 

6.Generalforsamling

Dagsorden og forslag (bilag)

 

Vedtægtsændringer

Referat ud efter 14 dage…

Valg og evt. ændringer af antallet i bestyrelsen

Afklaret på sidste møde. Medlemmer opfordres til at deltage aktivt i byggegruppen og           aktivitetsudvalget

Ingen yderligere forslag fra bestyrelsen

Praktisk – mad, drikke og bordpynt

Peter medbringer computer og Dorthe medbringer projektor

Budgettet blev forelagt og godkendt, med den note, at der evt. udarbejdes nyt                 budgetforslag i forbindelse med evt. professionelt firma på byggeriet.

 

7.Medlemsstatus

a. registrering af badeaktivitet

Der er en del badende i weekenden

b. medlemslisten

Ingen nye medlemmer, men mange tilkendegivelser om medlemskab

 

8.Foreningens økonomi

Nordeafonden overfører de bevilgede 30.000

Hvidovre Kommune overfører penge, når den ansvarlige medarbejder er tilbage 18. april.     Beløbene er nu udbetalt til foreningens konto

Der opfordres til at ansøge Tuborgfonden, ligesom AP møllerfonden ansøges.

Foreningens budget og regnskab blev gennemgået.

 

9. Byggeprojektet

Peter fortalte om situationen med teknisk skole, der har mistet 85 % af                               skolepraktikanterne. Peter orienterede om de meget usikre udsigter for at gennemføre       projektet med hjælp fra teknisk skole.

Byggegruppen har igangsat en undersøgelse af prisniveauet hos to lokale tømrermestre. Desuden er undersøgt om det lokale byggemarked kunne hjælpe med materialer, hvilket blev afvist. PT afventer vi et prisniveau og kan forhåbentlig have forslag med til GF. Det optimale er, at have et revideret budget til foreliggelse på GF. Det drøftedes om skoler i udkantsDK kan løfte projektet. Peter ønsker ikke at bruge mere energi på en løsning med en ny teknisk skole, hvor det bliver svært at følge processen på stor afstand. Roskilde og Hillerød står i samme situation som KBH og har alle lærlinge i læreforhold i erhvervslivet.

Status på økonomien

Lokale og anlægsfonden er ansøgt 180.000, Lisbeth ansøger A.P Møller fonden.

Bilag på byggeprojektet til budget – sendes til Jytte så det kan foreligges GF – helst efter tilbagemelding fra tømrermestrer

Kystdirektoratet

Klagefristen udløber 18. april

 

 

10. Nye mødedatoer

Den 27.4, Den 25.5

 

11. Eventuelt

Logo – Det besluttedes at bruge de falske logoer til de er brugt op, fremover benyttes revideret logo som Jytte justerer og sender rundt til bestyrelsen. Der er bølger i solen og Hvidovre Vinterbadere skrives med ens versaler.

Baderampen – kommer op hvis der er nogen der beklager sig – forhåbentlig kan den ligge indtil badebroen kommer op på stranden…

Referat af bestyrelsesmødet den 9.dec. 2015

Referat fra den 9. december 2015

Deltagere: Dorthe, Wivie, Preben, Peter, Lisbeth

Afbud: Jytte, Marianne

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer

Lisbeth Referent

 2. Godkendelse af dagsordenen

           Blev godkendt med tilføjelse af pkt 7.c samarbejde med sejlklubben

 3.Nyt fra formanden

Invitation til Gus og Gys i Tisvildeleje. Er sendt ud til alle. Ingen har mulighed for at deltage.

 4.Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Preben har løbende kontakt med Sejlklubben om flere nøgler. Dorthe og Lisbeth deles om 1 nøgle.

Alle kommentarer, der skrives på hjemmesiden, går gennem Preben som administrator. Der har været et eksempel, hvor Preben har givet svar direkte til personen.

Gelænder ved badetrappen. Det har knebet med at få tiden til at sætte det op, men op skal det nok komme en dag.

 5.Økonomi

Til projektet:

Friluftsrådet 100.000 kr

Hvidovre kommune 250.000 kr

Nordea-fonden 30.000 kr

D.v.s. at vi nu har 380.000 kr

 

Der er sendt en ansøgning til ”Fællesforeningen” bag Genbrugshallen på 5000 kr til støtte til driften. D.v.s. betaling for brug af saunaen.

 6.Fremdrift i projektet

a.KB’s behandling og bevilling af 250.000 kr

Foreningen har fået 250.000 kr fra kommunen med anbefaling om placering af flåden ved Sydmolen. Selvfølgelig afhængig af Kystdirektoratets accept af dennedenne 

denne placering.

b. kystdirektoratet + mødet med Kultur og Fritid(bilag)

Ansøgning til Kystdirektoratet sendes inden jul. Behandlingen af ansøgningen tager 3 mdr.

c.byggeriet – svar fra Jonas, arkitekten

Arkitekten Janas vil gerne arbejde videre med tegninger til en sauna, men han vil ikke bygge videre på vores ide. Han vil hellere arbejde med en mere ”moderne” bygning.

Byggegruppen har besluttet at arbejde videre med den det allerede godkendte forslag ”minisøbad” uden arkitektens hjælp.

d.ansøgning Arbejdernes Landsbank

Da vi har foreningens konto i AL, sendes en ansøgning på 20.000 kr – det er det beløb vi mangler i forhold til projektbudgettet. Banken har ikke en fond, som Nordea, men Peter er blevet opfordret til at sende en ansøgning alligevel.

7.Indkomne emner:

a.Foreningens værdier - eks. hilsepligt, saunaetik, rødt flag o.s.v.

Ud fra en god og længere snak om foreningens kultur blev det besluttet, at vi vil nedfælle et værdisæt, så alle også nye ved hvilken kultur vi gerne vil have i foreningen. Dorthe vil begynde at samle sammen og skrive på det, så det eventuelt kan vedtages på generalforsamlingen.

b.Nytårskur, fuldmånebadning, dåb m.m.

Nytårskur: Dorthe kontakter sejlklubben m.h.p. vores deltagelse i deres arrangement. Det skal annonceres på hjemmesiden.

Fuldmånebadning: det er op til hvert enkelt medlem at tage teten på disse arrangementer.

Dåb holdes den 31. januar. Alle der har været medlem i 2 sæsoner og er aktive badere kan blive døbt. Man skal tilmelde sig hos Dorthe, hvis man ønsker at blive døbt. Dorthe har lavet et opslag. Det sendes ud til medlemmerne med en julehilsen.

c.Samarbejde med sejlklubben

Der er endnu ikke kommet et udspil fra sejlklubben med forslag til lejekontrakt. Peter prøver igen at kontakte Bjarne. Peter sender et á kontobeløb til sejlklubben.

8.Medlemsstatus

a.Registrering af badeaktivitet

Preben har talt op og der er 7,8 besøgende i gennemsnit pr åbning.

Det er tilfredsstillende.

b.Opdatering af medlemskartoteket – hvordan får vi alle nødvendige oplysning på medlemmerne.

Der mangler fortsat mailadresser samt fødselsdag på flere medlemmer. Det må vi se på når Jytte kommer hjem fra sin rejse. Ind til da må vi sende mail til dem, der er registreret. Jule og nytårshilsen lægges også på fb og hjemmeside.

Mens Jytte er ude at rejse skal nye medlemmer sende indmeldelse til Peters mail. Preben retter på hjemmesiden.

 c.Nye medlemmer – intro og inklusion i foreningen

Stor succes med intro. Der var 9 på selve introduktionen og 2 andre er blevet introduceret på andre tidspunkter. Nye kan altid lave aftaler med det enkelte bestyrelsesmedlem og blive introduceret på den måde. Nye medlemmer kan ikke blot dukke op i åbningstiden. De skal altid introduceres af en fra bestyrelsen, og hvis man ikke selv kan, skal det aftales med den, der har åbningsvagten.

Intro med opslag i avisen gentages til januar.

 

9.Åbningstider og ansvarlige

Torsdag den 10.12, kl 6.30 - 7.30 - HP Fredag den 11.12, kl 16.00 - 17.30 - Lisbeth Søndag den 13.12, kl 7.30 - 10.00 – Preben Tirsdag den15.12, 5.30 - 8.00 - Peter og Lisbeth Torsdag den 17.12, kl 6.30-7.30 - HP Fredag den 18.12, kl 16.00 - 17.30 Wivie Tirsdag den 22.12 kl 5.30 – 8.00 Peter og Lisbeth Onsdag den 23.12  kl 8.00 – 10.00 Dorthe og kl 20.00 – 21.00 Bo Torsdag den 24.12 kl 8.00 – 10.00  Wivie Fredag den 25.12 kl 8.00 – 10.00 Dorthe Lørdag den 26.12 kl 8.00 – 10.00 Lisbeth Søndag den 27.12 kl 7.30 – 10.00 Preben/Wivie

Søndag den 20.12, kl 7.30 - 10.00 – Preben Mandag den 28.12 kl 8.00 – 10.00 Lisbeth Tirsdag den 29.12 kl 5.30 – 8.00 Peter/Lisbeth Onsdag den 30.12 kl 20.00 – 21.00 Bitten/Bo/ Christian Torsdag den 31.12 kl 6.30 – 10.00 HP/Dorthe Fredag den 1.1 Nytårskur kl 12.00 med efterfølgende badning Søndag den 3.1.2016 kl 7.30 – 10.00 Preben Tirsdag den 5.1. kl 5.30 – 8.00 Peter / Lisbeth Januar måned har de faste dage med de faste åbnere. Blot er det fredagene, hvor der ikke er en fast åbner, vi må aftale løbende.

 

10. Næste møde er den 27. januar 2016.

      Det har givet en del forvirring at sidste møde blev aflyst og dette mødet er flyttet.    Frem over vil vi forsøge at holde os til de planlagte datoer.

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 21. oktober 2015

Tilstede: Preben, Peter, Wivie, Marianne og Dorthe

Afbud: Lisbeth og Jytte

 Ad 1 Ordstyrer og referent

Preben er ordstyrer og Dorthe referent

 Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt

Ad Godkendelse af referat

Referent sender referatet ud og kommentarer modtages indenfor 14 dage hvorefter referatet lægges på hjemmesiden 

Ad 3 Nyt for formanden

Peter fortalte om sit besøg i vinterbaderne i Karrebæksminde

De har fineforhold. Saunaen skal måske lægges op på en ponton - da den pt ligger på en græsplæne og skygger for naboerne

Hurraaaa     Vi har fået 30.000 kr fra Nordea fonden

Preben ligger den glædelig nyhed på hjemmesiden. Nordeafondens logo skal fremgå af notits på hjemmesiden, som er en del aftalen efter modtagelse af penge fra fonden 

Ad 4 Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Vi nærmer 16.000 besøgende på hjemmesiden

Sidste uge var besøgstallet over 530 

Nye åbningstid fra på fredag

Hver fredag fra kl 19 hvor Søren har vagten

I næste uge åbner HP fast hver torsdag fra 6.30 til 7.30

 Timeren er indstillet til at tænde saunaen en time før åbning.

Husk derfor at tænde/trykke på start knappen ved ankomst så saunaen forbliver varm i hele åbningstiden 

Peter har fået tilbagemeldinger om at saunaen er for varm. Vi ser dog lige tiden an inden Peter justerer timeren. Det er altid muligt at åbne spjæld i loftet samt lade døren stå lidt mere åben hvis temperaturen er for høj

Vi afventer regning fra sejlklubben 

Ad 5 Opsamling fra ekstraordinær generalforsamling

Referatet er godkendt med enkelte småjusteringer

Ad 6: Fremdrift i projektet

A: Kystdirektoratet

Vi har brug for forvaltningens blåstempling af projektet da det med størst sandsynlighed vil glide lettere igennem sagsbehandlingen. Dette vendes på et af de kommende møder med forvaltningen.

Vi er indkaldt til møde i Kultur og Fritid torsdag d. 29. oktober kl 17.15 

Peter og Lisbeth tager til mødet

Lars Hørdum og én fra Teknik deltager ved mødet 

Byggegruppen v. Peter, Henrik og Preben aftaler nyt møde da

vi har brug for nye tegninger, hvor vinduet bla. Er vendt så alle i saunaen har havudsigt

Arkitekten fra Roskilde Vinterbadeforening har tilbudt at være behjælpelig, mod betaling, med at lave tegninger af vores saunaflåde. Disse ville i givet fald være tegnet på computer, så gør eventuelle fremtidige ændringer hurtigere at justere på tegningen. 

Preben kontakter Michael fra Sauna selskabet omkring de tekniske detaljer som skal sikre at saunaen kan godkendes. 

Budget bliver behandlet d. 5.november 

Vi er i tvivl om hvor vidt kommunen tænker os ind i deres planer om Det maritime hus som skal ligge ved siden af søspejderne.

Dette kunne i givet fald betyde at vores saunaflåde bliver flyttet over til den anden mole. Vi fastholder dog den anden mole som ønsket placering indtil andet evt. giver større mening.

Ad 7: Økonomi

Jytte sender mail ud med en opdatering på antal medlemmer, indskudsbeviser - da vi jo er lidt nysgerrig på hvordan det går med vores egenkapital 

Ad 8: Indkomne emner

A: aktivitetsudvalg v. Wivie og Dorthe

Dåb

Vi har foreslået sidste søndag i januar: 31. Januar 2016

Dorthe vender tilbage med datoer på naboklubbernes dåb så vores ikke kolliderer med deres dåb.

Vi aftalte at for indeværende sæson skal vi som vinterbadere på 2. sæson være registreret 30 gange for at blive nomineret til dåb

Dorthe laver skriv om dåben - som vi efterfølgende kan lægge på hjemmesiden. 

B: Merchandice

Streamer til bilen

 Peter tager streamers med ned i klubben så vi kan forære dem væk til interesserede 

Ad 9: Medlemsstatus

A: Registrering af badeaktivitet

Preben sørger for månedslisterne til mellemgangen hvor vi kan skrive vores initialer hver gang vi har været nede og vinterbade

Preben forhører sig hos Bjarne om muligheden for at bore et par huller i loftslisten så vi kan hænge en metalplade, som opslagstavle, op.

Preben spørger ligeledes om vi kan få 2 ekstra nøgler 

Ad 10 Åbningstider

Vi aftaler intro efter behov

Vigtigt at nye medlemmer er ventet af åbnevagten så de får en god introduktion.

Åbningsansvarlige:

Fredag d. 23.  oktober: Dorthe

Aftenåbnet fra kl 19 v. Søren

Tirsdag d. 27. oktober: Peter og Lisbeth

Aftenåbnet fra kl 19 v. Søren

Tirsdag d. 3. november: Peter og Lisbeth

Fredag d. 6. november:Lisbeth

Aftenåbnet fra kl 19 v. Søren

Tirsdag d. 10. november: Peter og Lisbeth

Aftenåbnet fra kl 19 v. Søren

Søndag d 15. november:Preben

Tirsdag d. 17. november:Peter og Lisbeth

Peter og Preben laver gelænder til vores galvaniseret trappe søndag d 1 november

Preben tager sandpapir med på søndag for at slibe bænken.

Vi skal være opmærksom på at øverste bænk måske trænger til forstærkning. Den knirkede meget i tirsdags.

Ad 11 Evt.

Marianne tager barnebarn med på søndag

Dette affødte en general snak om holdningen til at have børn med i klubben. Det blev aftalt at der arrangeres specielle tidspunkter for børnefamilierne.

Preben ligger aktivitetskalenderen på hjemmesiden. 

OBS

Kertemindes vinterbadeklub har fået ny sauna: kan ses på youtube

Wivie vil på sigt lave en scrap bog om klubbens historie 

Næste møde er onsdag d. 18. november kl 19 hos Wivie

______________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmøde den 23.september 2015

Deltagere: Wivie, Marianne, Peter, Preben, Lisbeth

Afbud: Jytte, Dorthe

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyre og Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Ok med tilføjelse af pkt. 7.e. Standerhejsning

3.Nyt fra formanden

Peter har haft kontakt med Karrebæksminde vinterbadere. De har selv rejst penge til deres badefaciliteter. Kunne være interessant med et besøg hos dem.

Peter har været til sæsonåbning i Brøndby. De havde lejet en mobil sauna til åbningsfesten. Kommunen har bevilget penge til et badehus m.m. og det bliver lagt inde i Brøndby Havn. Det undere at flere foreninger vælger at lægge badefaciliteterne inde i havnene. F.eks. Brøndby og Roskilde. 

Der er blevet lavet bl.a. et par flag/vimlper og brystskilte – forskellige materialer vi kan bruge når vi skal reklamere for foreningen

4.Fremdrift i projektet

a. økonomi

Hvidovre Kommune ser gerne at vi selv rejser en del af økonomien. Derfor har vi opfordret medlemmer + andre til at enten at sende donationer eller til at sende et indskud. Der er oprettet en foreningskonto til dette formål, hvor Jytte og Peter har adgang.

Endnu ikke overblik over hvor mange penge der er kommet ind.

b. byggeri

Ikke noget nyt – forventer fortsat at sauna m.m. er færdig til foråret.

Der skal aftales et mere formeldt møde med Bjarne sejlklubbens formand om hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre at få flåden og huset i vandet.

c. Kystdirektoratet

Peter har haft kontakt med Kystdirektoratet. Der skal udarbejdes en god og grundig ansøgning – vi har alle oplysningerne fra de andre ansøgninger. Kystdirektoratet sørger for høring i de forskelle andre instanser – f.eks. Fiskeriministeriet og Ornitologisk forening.

Lars Hørdum, Kultur og fritidsforvaltningen vil hjælpe os med sådan en ansøgning.

Han kommer med et bud på et møde tidspunkt efter den 5. oktober. Kommunens deltagere bliver Dorte Lindholdt og Henrik Nielsen.

Lisbeth kontakter den lokale afdeling af Naturfredningsforeningen og ornitologiskforening.

d. Friluftsrådet

Har ikke hørt derfra.

Preben kontakter Christian Black- Storm Quarkcentret. Der er allerede kommet et meget positivt svar retur, som er sendt til Friluftsrådet.

Peter vil i løbet af den næste tid kontakte konsulenten fra Friluftsrådet.

5.Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Der er fortsat mange besøgende på foreningens hjemmeside. Preben opdaterer den løbende.

6.Økonomi

a. kontingent

Blev ikke behandlet, da kasseren havde afbud.

7. Indkomne emner:

a.Aktivitetskalender m.m

Wivie retter aktivitetskalenderen.

Bestyrelsen besluttede at starte op med åbningstider tirsdag morgen, fredag eftermiddag og søndag formiddag. Åbningstiderne kan ændres alt efter behov og hvem der har mulighed for at være åbningsansvarlig. Der er også mulighed for at et par af medlemmerne bliver fast åbningsvagt. Peter har spurgt Bjarne om et par nøgler ekstra.

Lige som sidste år, vil vi hver især være fast hovedansvarlig på åbningstiderne, men det stiller store krav til os om at være til stede, så for at være fælles ansvarlig for åbningstiderne gennemgår vi kalenderen ved hver bestyrelsesmøde, så vi kan fordele eventuelle dage.

Foreløbig ser åbningsvagterne således ud:

D 4.10 – Wivie

D 6.10 – Peter og Lisbeth

D 9.10 – Lisbeth

D 11.10 - Preben

D 13.10 – Peter og Lisbeth

D 16.10 – Jytte og Dorthe

D 18.10 – Preben

D 20.10 – Peter og ?

b. Ekstraordinær generalforsamling d. 6. oktober kl 19.00 i kajakklubbens lokaler angående økonomi og byggeprojekt.

Lisbeth skriver dagsorden til at sende ud til medlemmerne.

Bestyrelsen vil foreslå Hans Peter som dirigent – Peter vil kontakte ham.

c. Deltagelse i Frivilligdag – arrangeret af Hvidovre Kommune

Bestyrelsen undtaget Jytte er blevet fotograferet. Det er delt på FB og billedet har hængt på biblioteket. Wivie, Marianne, Peter og Preben deltager på festdagen.

 d. Samarbejde med sejlklubben

Bestyrelsen vil informere om byggeprojektet på de kommende møder for alle foreninger i havnen.

Der skal udarbejdes en reel lejekontrakt for brugen af sauna. Peter kontakter Bjarne, formand for sejlklubben.

Der er sat kodelås op på døren til Suset/toilettet/sauna, men vi skal fortsat bruge nøglen fra sidste år.

e. Standerhejsning

Borgmesteren holder åbningstalen og alle KB-medlemmer er inviteret.

Talen holdes inde ved standeren og vores flag hejses i Sejlklubbens stang.

Peters notits er blevet bragt i avisen i denne uge.

Vin og kager nydes ved badebroen. Wivie køber ind til det.

Efterfølgende er der badning og varm sauna.

Preben laver nye sedler til opslagstavlen i indgangen til Suset.

9.  Medlemsstatus

a. Registrering af badeaktivitet

Blev ikke behandlet

10. Åbningstider i saunaen

Se aktivitetskalender

11. Nye mødedatoer

Mødedatoer for resten af 2015 er:

Den 21.10 kl 19.00 hos Wivie. Afbud fra Lisbeth

Den 18.11 kl 19.00 i Suset

Den 16.12 kl 19.00

Mødedatoer for første halvdel af 2016 står i referatet fra mødet i august.

Dato for generalforsamling 2016

Mandag den 18.april kl 19.00 – 21.30

12. Eventuelt

Ingen emner

______________________________________________________________________________________

Referat fra 26. august 2015

Deltagere: Peter, Jytte, Lisbeth, Marianne, Dorthe og Wivie

Afbud: Preben

Ordstyrer og referent

Dorthe ordstyrer

Lisbeth referent

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med prioritering af pkt 3, 4, 7a 

Nyt fra formanden

Placering af flåden:

Søren og Peter har undersøgt bundforholdene på de steder hvor vi har set en mulighed for at placere flåden. Bunden er generelt meget plumret, men den er bedst ud for Nordmolen og ved kalkrenden. Jytte fortæller at bunden aldrig har været så mudret som i år. Sidste år var der sandbund flere steder.

Bundforholdene vurderes løbende hen over vinteren for at se hvordan og om den ændres, inden der tages beslutning om placeringen.

Fremdrift i projektet

Ansøgning om økonomisk støtte fra Hvidovre kommune

Peter orienterede om foreningens byggeprojekt og ansøgning om økonomi til etablering på Kommunalbestyrelsens møde den 25.8.2015. Kommunalbestyrelsen var lydhør og viste interesse for projektet.

Alle opfordres til at se livestreaming fra mødet. Det kan findes på Hvidovre Kommunes hjemmeside.

Peter sender foreningens ansøgning om økonomisk støtte til direktør for Kultur-, teknik-, miljø- og arbejdsmarkedsforvaltning Gert Nelth

Naturstyrelsen har svaret på bestyrelsens henvendelse, og den ser ingen hindring for at lægge flåden i Kalveboderne.

Peter sender en ansøgning til Kystdirektoratet.

Friluftsrådet:

Bestyrelsen har modtaget en mail fra Friluftsrådet, hvor de præciserer de skærpede krav til vinterbaderforeninger og bygning af saunaer. Kravene er besluttet på deres seneste bestyrelsesmøde.

Kravene fra Friluftsrådet:

”Ved ansøgninger om støtte til saunaer, lægges vægt på følgende forhold:

- Saunaen indgår i sammenhæng med andre friluftsfaciliteter og -aktiviteter og/eller naturformidlende tiltag for derved at understøtte nye former for friluftsliv året rundt.

- Saunaen er af simpel/primitiv konstruktion (puljen er ikke en anlægs-pulje).

- Projektet sker i et samarbejde mellem flere parter med henblik på størst muligt antal brugere. Saunaer, der kun er til gavn for en snæver kreds af vinterbadere, prioriteres ikke.

- Der foreligger konkrete planer for, hvordan de forskellige målgrupper informeres om tilbuddet om saunaen, samt hvordan brugen organiseres (nøglesystem etc.).

- Adgangen er gratis eller brugerbetaling må ikke overstige et symbolsk niveau (lignende forhold gælder for sheltere, her er prisen maks. 30 kr./person for en overnatning).

Bestyrelsen besluttede at uddybe den indsendte ansøgning (Lisbeth skriver og sender) i.f.t. de skærpede krav og følgende er besluttet

Alle borgere skal have mulighed for at købe en engangsbillet á 30 kr til at benytte bade- og saunafaciliteterne i åbningstiderne. Den kan købes via hjemmesiden.

Orientering om at det er muligt at bruge badefaciliteterne foregår via hjemmesiden og havnekalenderen.

Foreningens aktiviteter omtaler jævnligt i den lokale avis

Flere forskellige relevante foreninger er kontaktet m.h.p. et tættere samarbejde om brugen af badefaciliteterne. Der er allerede nu positiv tilbagemelding fra Brøndby Triatlonklub, Runners Hvidovre og Hvidovre svømmeklub. Svarene skal helst være os i hænde inden mandag den 31. august.

Uddybningen skal sendes til Friluftsrådet senest den 1. september 2015 for at komme med i denne ansøgningsrunde

Teknisk skole:

Peter har været til møde med Københavns Tekniske Skole. De forventer at sætte gang i byggeriet januar 2016 og være færdig sommer 2016 

Yderligere ansøgninger:

Bestyrelsen er blevet anbefalet at om søge økonomisk støtte hos Realdania fonden. Det undersøger Lisbeth og Karsten.

5. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Punktet blev sprunget over p.g.a. det fremskredne tidspunkt

6. Opfølgning på møder med kommunen (forvaltning + politikkerne)

Punktet blev sprunget over p.g.a. det fremskredne tidspunkt

7. Økonomi

7. a. Passivt medlemskab.

Begrundelse: Da vi ved, at vi igen i år må bruge sejlklubbens faciliteter, kan det være at nogle medlemmer ikke ønsker at bade, så for at holde på dem som medlemmer, kan det være at vi skal åbne op for passivt medlemskab

Bestyrelsen besluttede at der er 3 forskellige medlemskaber:

Fuldt medlemskab, hvor der betales 500 kr i kontingent og 500 kr i indmeldingsgebyr.

Passivt medlemskab, hvor der betales 200 kr/år og 500 kr i indmeldingsgebyr

Støttemedlemsskab, hvor der betales 200/år uden indmeldingsgebyr

Overgår man til fuldt medlemskab med brug af badefaciliteterne betales fuldt indmeldingsgebyr og fuldt kontingent. 

Orientering om dette sker via hjemmesiden, artikel i lokalavisen og ved opslag ved stranden. Peter sætter opslag op.

8.Indkomne emner:

8.a. sæson 2015 – hvornår og hvordan starter vi op?

Der er aftalt med Bjarne formand for Hvidovre sejlklub, at vi kan benytte sejlklubbens sauna og omklædning igen i år.

Afregning for brugen skal ændres, så det er foreningen der betaler og ikke den enkelte, der skal betale passivt medlemskab af sejlklubben.

Der er opsat en kodelås, så de nøgler der tidligere er delt ud til bestyrelsen skal afleveres.

Sæsonen starter den 1. oktober med badning fra kl 17 – 19 og spisning efterfølgende. Da der stadig på det tidspunkt er både i havnen placeres trappen ude på Sydmolen. Når alle både er ud af havnen flyttes trappen længere ind.

Dorte og Winie planlægger yderligere om sæsonstart og standerhejsning.

Forslag er at standerhejsning foregår samtidig med Sejlklubbens standernedtagning. 

8.b. plan for aktiviteter i sæsonen

Dorthe og Winie laver en plan en aktivitetskalender frem til januar 2016. 

Badetiderne for næste sæson skal planlægges ud fra bestyrelsens muligheder og ressourcer.

Der undersøges om vi kan få flere nøgler, så flere kan have ansvar for åbningen 

Foreningens medlemmer opfordres til at tilkendegive deres ønsker for åbningstider, så det kan koordineres med bestyrelsens muligheder 

Vi talte om at have introduktion for eventuelle nye medlemmer om søndagen fra kl 10.00 – 11.00. Det er tilføjet i ansøgningen til Friluftsrådet.

8.c. information af medlemmerne

Via hjemmesiden.

Peter arbejder på en artikel til Hvidovre avis

8.d vimpel

Jytte arbejder videre med vimplen fra forslag 1, så der er en fin vimpel til åbning af sæsonen.

Der indkøbes flere eksemplarer af vimplen, da vind og vejr slider på den.    

9. Medlemsstatus

9.a. Registrering af badeaktivitet

Punktet blev sprunget over

10. Nye mødedatoer

Mødet den 23. september holdes, da flere ville have afbud hvis det flyttes.

Lisbeth sender en doodle i.f.t. møder i oktober og november

Mødedatoer for det første halve år i 2016 er fortsat den 4. onsdag i måneden. Skriv dem i kalenderen allerede nu.

Den 27.1

Den 24.2

Den 16.3 – det er den 3. onsdag, da den 4. kolliderer med påsken

Den 27.4

Den 25.5

______________________________________________________________________________________

Referat fra den 22. juni 2015

Deltagere: Peter, Jytte, Preben, Marianne og Dorthe

Afbud: Wivie

Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer

Lisbeth referent

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

Nyt fra formanden

Finn Gerdes, kommunalbestyrelsesmedlem A, fører vores ansøgning gennem det politiske system.

Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Preben: måske lykkes det at løse problemet med hjemmesiden og de to navne.

Lisbeth: badetiden om tirsdagen skal slettes på hjemmesiden.

Lisbeth: Foreningens CVR-nummer står i Lars navn og adresse. Peter vil undersøge om og hvordan det eventuelt kan ændres.

Opfølgning på møder med kommunen (forvaltning + politikkerne)

Ingen emner

Økonomi

a. budget vedr. byggeprojektet.

Bestyrelsen besluttede, at der skal afsættes 40.000 kr i projektbudgettet til anlæggelse af strømforsyning.

b. lånemuligheder i banken

Ikke afklaret endnu

Fremdrift i projektet

Teknisk skole har bekræftet at de vil bygge sauna og omklædningsrum og de forventer at gå i gang med arbejdet efter december 2015. P.g.a. skolens særlige situation(usikkerhed om lærlinge i skolepraktik m.m.), kan de ikke sige noget om, hvornår arbejdet kan være færdig. Men de vil gøre det færdigt.

Bestyrelsen er enig i at sende ansøgning til:

naturstyrelsen

kommunen

friluftsrådet

Nordea-fonden

Det blev besluttet at søge Hvidovre kommune om 250.000 kr., Friluftsrådet om 200.000 kr. og Nordea-fonden 50.000 kr.

Yderligere kan der søges hos Simon Spis-fonden og Lokal- og anlægsfonden.

Jonsborg vinterbader kontaktes af Peter m.h.p. lån af 50.000 kr.

Bilag, som skal sendes med ansøgningerne:

Tegninger

Budget for projektet

Skitse over de tre muligheder for flådens beliggenhed (det klarer Peter)

Bekræftelse fra teknisk skole

Tilbud fra Kantex (det klarer Peter)

Foreningens budget 2015

Regnskab 2014 underskrevet (det klarer Peter)

Foreningens vedtægter

Peter sender ansøgning til naturstyrelsen og til kommunen.

Lisbeth sender de andre ansøgninger.

Alle ansøgninger blev gennemgået og rettet til. Lisbeth skriver tilføjelserne ind.

Medlemsstatus

Ingen ændringer

Nye mødedatoer

Bestyrelsen aftalte at mødes 1 gang om måneden og så vidt det kunne lade sig gøre den 4. onsdag i hver måned.

Datoer er som følgende:

Den 26. august

Den 23. september

Den 28. oktober

Den 25. november

Den 16. december

Den 27. januar 2016

Eventuelt

Ingen emner

__________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmøde den 2.juni 2015

 

Deltagere: Peter, Preben, Lisbeth, Jytte. Suppl Marianne og Dorthe

Afbud: Wivie

1. Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer

Lisbeth referent

2. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3. Nyt fra formanden

Se mere under pkt. 

4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Der er fortsat flere, der deltager i weekendbadningen.

Preben:

Hjemmesiden er ændret, så alle billederne ligger i serie. Der er omkring 400 besøgende på hjemmesiden hver uge.

Jytte:

Foreslå at vi til næste år deltager i havnens loppemarked. Der var mange boder og besøgende i år, så det er et godt sted til at vise at foreningen eksisterer. Dette er der opbakning til fra bestyrelsen.

5. Opfølgning på møder med kommunen (forvaltning + politikkerne)

Peter har endnu ikke hørt fra Maria Durhuus.

6. Økonomi

Jytte har endnu ikke hørt fra banken om foreningens lånemuligheder.

a.Godtgørelse for kørsel for foreningen

Emnet blev drøftet.

Bestyrelsen er enig om, at foreningen kan give tilskud til kørselsudgifter og gaver til andre foreninger. Eksempelvis kan det være, når foreningen er inviteret til festligheder hos andre vinterbaderforeninger eller når bestyrelsen deltager i VID´s årsmøde.

Bestyrelsen besluttet fra gang til gang om der skal gives tilskud.

7. Indkomne emner:

Ingen emner

8. Projektbeskrivelse og fremdrift i projektet   

Pia har lavet fine tegninger til sauna og omklædningsrum. Peter scanner dem ind og sender dem til bestyrelsen.

Københavns tekniske skole har givet tilsagn om, at de gerne vil stå for bygning af sauna og omklædningsrum. Peter undersøge om de kan give en melding om deres tidsplan.

Peter indkalder byggegruppen.

Peter sender tegninger og ansøgning til naturstyrelsen.

Bestyrelsen er enig om at droppe planen om beliggenheden ved bådelaugets bådebro og i stedet foreslå en placering ved den sydlige pynt ved kalkgraven.

D.v.s. at bestyrelsens første prioritet er ved havnens sydmole og anden prioritet er ved kalkgraven.

Projektets økonomi:

Bestyrelsen er blevet anbefalet at søge kommunen om 150.000 kr. D.v.s. at ansøgningen skal på budgettet til næste år.

Friluftsrådet ansøges om 150.000 kr. også og resten søges hos andre fonde.

Lisbeth og Karsten skriver udkast til ansøgningerne og sender til bestyrelsen.

Bestyrelsen er enig om at give offentligheden adgang til faciliteterne på følgende måde:

Foreningen arrangerer åbent hus én gang om måneden i en weekend og om sommeren kan alle have adgang til baderampe og trappe. Sauna og omklædning vil være aflåst om sommeren.

9. Medlemsstatus

Et medlem har meldt sig ud af foreningen, da vedkommende ikke bader og synes så at 500 kr. er meget.

Ingen nye indmeldinger.

10. Nye mødedatoer

Den 22. juni kl. 19.30 i Kajakklubbens lokaler.

11. Eventuelt

Intet emne

______________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmødet den 6. maj 2015

 

Deltagere: Jytte, Peter, Preben, Wivie, Lisbeth + suppleater  Marianne og Dorthe

1. Ordstyrer og referent

Preben – ordstyrer

Lisbeth – referent

2. Godkendelse af dagsordenen

Pkt 6a blev udsat til et senere møde, da emnet ikke for nuværende er aktuelt.

3. Nyt fra formanden

 • Peter præsenterede et plastgenbrugsmateriale, som kan bruges til dækbeklædning på flåden og til badetrappen. Sønderborg vinterbadere har brugt materialet og er meget glade for det. Deres badefaciliteter blev bygget for 5 år siden. Det koster 450 kr/m2, er vedligeholdelsesfrit og der er 10 års garanti på det.
 • Maria Durhuus, kommunalbestyrelsesmedlem, har henvendt sig for at få oplysninger om vores planer. Hun har taget vores sag op på et gruppemøde. Peter har endnu ikke hørt om resultatet. Se tidligere mail fra Peter, som er sendt rundt til alle.
 • Besøg i Dragør vinterbaderforening.

4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

 • Preben har været i Kerteminde og set deres fine badefaciliteter udefra.
 • Jytte ønsker at billederne fra ”hærværket” sættes ind under menupunktet ”billeder” på hjemmesiden, så de ikke ligger som et særskilt menupunkt.  Alle er enige i det.
 • Morgenbadning: både lørdag og søndag er der flere som mødes på stranden og bader. Sidste søndag var der 10, og der blev badet både to og tre gange.

5. Opfølgning på møder med kommunen (forvaltning + politikkerne)

Wivie deltog i mødet for alle klubber i havnen og repræsentanter fra kommunen. Mødet fandt sted i slutningen af april. Alle klubber tog god imod os som nye i havnen.

Konklusionen på mødet blev, at hver klub skal præcisere deres ønsker til forbedringer i havnen, og man vil så med de samlede ønsker mødes med borgmesteren. Alle er enige om, at klubberne skal arbejde sammen om faciliteter og trivslen i havnen. Sejlklubbens formand indkalder til nyt møde i september. Se mere i det referat som Wivie delte rundt på mødet.

6. Økonomi

Jytte har en dialog i gang med banken om hvilke muligheder foreningen for at optage et lån.

a. Godtgørelse for kørsel for foreningen

Punktet udsat.

7. Indkomne emner:

a. Godkendelse af Gf-referat

Referatet godkendt. Det sendes via mail ud til alle medlemmer sammen med formandens beretning og lægges på hjemmesiden under et menupunkt ”generalforsamling”.

b.Opfølgning på GF

Fundraisergruppen består af Lisbeth og Karsten Nørgaard. Lisbeth kontakter Karsten.

Byggegruppen består af Peter, Preben, Demi Hansen, Henrik Varling og Pia Enemærke Becker vil gerne hjælpe med tegningen. Peter indkalder gruppen i juni.

Peter har kontakt til Naturstyrelsen og når projektbeskrivelsen og tegningerne er i hus, sender han det hele til kontaktpersonen i Naturstyrelsen som bestyrelsens ansøgning om tilladelse til at lægge flåden de ønskede steder.

Jytte vil sende et opråb om forslag til banner på facebook.

8. Projektbeskrivelse og fremdrift i projektet    

Projektbeskrivelsen blev godkendt. Lisbeth har et par enkelte tilføjelser. De rettes og projektbeskrivelsen sendes derefter ud.

Fremdrift i projektet

 • Økonomi:

Ud fra tilbagemeldingen fra Maria Durhuus, sendes ansøgning til kommunen. Der er oplyst til Maria Durhuus at vi vil ansøge kommunen om 150.000 kr.

Forslag til fonde, hvor vi kan søge om tilskud er Friluftsrådet, Nordeafonden og Tuborgfonden. Vi kan først sende ansøgningerne, når vi ved hvad og hvordan vi søger kommunen – d.v.s. tilbagemeldingen fra Maria D.

Fundraisergruppen kan kontakte Rørvig helårsbadere m.h.t. ansøgning til Friluftsrådet.

Lisbeth har haft kontakt med Friluftsrådet. De gjorde opmærksom på, at hvis offentligheden har adgang til badefaciliteterne, vil der blive set mere positivt på ansøgningen.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at offentligheden kunne få adgang og konkluderede at alle har mulighed for at få 3 prøvebadninger inden de melder sig ind i foreningen, og at flåden med sine ca. 35 m2 er meget lille til at, der kan være mange mennesker f.eks. til at den kan bruges om sommeren af offentligheden.

Den mulighed som fandtes bedst på nuværende tidspunkt var, at foreningen kunne holde åbent hus med tilmelding nogle timer hver måned. 

Jytte arbejder videre med banken om lånemuligheder. 

Tidsplanen:

Hvis vi skal samarbejde med Teknisk skole vil tidsplanen ændre sig. Teknisk skole vil højst sandsynlig kunne være færdig med byggeprojektet til februar, men der er stor usikkerhed om deres tidsplan.

Bestyrelsen drøftede, hvilke muligheder der er ud over teknisk skole, men konkluderede for nuværende at holde fast i samarbejdet med Københavns tekniske skole selvom tidsplanen så ikke holder.

Regner med at kunne bruge Sejlklubbens sauna og omklædningsrum i næste sæson også.

9. Medlemsstatus

81 medlemmer

10. Nye mødedatoer

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 3. juni kl. 19.30 i Suset

11. Eventuelt

Peter foreslog at bestyrelsen arrangerer fuldmåne badning den 2. juni kl 21.

Det var der fuld opbakning til og besluttede at lave bål, sørge for lidt at spise og drikke. Når vi kommer nærmere beslutter vi hvem der sørger for hvad.

______________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmøde den 8.april 2015

1. Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer

Lisbeth referent

2. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3. Nyt fra formanden

 • Havnekalender: Vores sæsonstart og lidt om vinterbadning er kommet med i havnekalenderen. Bestyrelsen foreslog, at fuldmånebadning kunne tilføjes.
 • Hjemmesiden: Foreningen har sådan set to hjemmesiden. Der har været og er fortsat praktiske problemer med at få sammenkørt de to hjemmesiden, da Lars, foreningens tidligere formand, skal være medspiller i løsningen, og det har ikke været muligt at få forbindelse med ham

Foreningens officielle webadresse er www.hvidovrevinterbadere.dk. Man bliver automatisk ført over på den nye hjemmeside, dog med lidt forstyrrelser. Preben prøver fortsat at løse problemet.

 • Indvielse i Rørvig: Dorthe repræsenterede foreningen ved deres festivas.

4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Preben oplyser, at der i alt fra hjemmesidens start har været knap 6000 besøgende.

Preben har fået henvendelse fra 3-4 personer, som er tilflyttere fra Århus. De var interesseret i at vinterbade, men har endnu ikke meldt sig ind.

5. Opfølgning på møder med kommunen (forvaltning + politikkerne)

Notat fra mødet med kommunen den 7.4.15 vedhæftes referatet.

Peter har tegnet en bådsauna med inspiration fra den tidligere badeanstalt i Hvidovre. Den er ca 35 m2.

Der er kontakt til Københavns tekniske skole, som vil give en tilbagemelding om, om de er interesseret i at bygge den og et bud på en tidsplan. Se svar sendt via mail den 10.4.15 til Peter fra den tekniske skole.

Der er to mulige placeringer for bådsaunaen – 1 ved sydmolen og 2 ved bådelaugets bådebro. Skal bådsaunaen placeres ved bådebroen, skal vi sikre at vandkvaliteten er i orden. Lars Hørdum chef for kultur og fritid vil undersøge muligheden for at kommunen løbende undersøger vandkvaliteten der.

Peter har haft kontakt med Naturstyrelsen, som oplyser at reglerne er lidt mere lempelige, hvis bådsaunaen ligger i forlængelse af eksisterende anlæg.

Vores foreløbige arbejdstidsplan og budget sendes ud med referatet

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af den økonomiske situation m.h.t. etableringen.

Vi besluttede på nuværende tidspunkt at sende en ansøgning til kommunen på 250.000 kr vel vidende, at ansøgningen så skal ind i næste års budget og besluttes af kommunalbestyrelsen.

Foruden det skal vi ansøge forskellige fonde.

Jytte foreslå, at vi kunne sende brev om sponsorstøtte til Hvidovres erhvervsdrivende. Dem der ville sponsere kunne få en lille messingplade på bådsaunaen.

Lisbeth forbereder en ansøgning til kommunen og undersøger, hvordan mulighederne er for ansøgning til Friluftsrådet.

Peter vil arbejde videre med ansøgning til Naturstyrelsen.

6. Forberedelse af GF, orientering til dirigenten

Peter kontakter Dorthe, som gerne vil tilbyde sig som dirigent, for at drøfte vores forventninger til dirigenten.

Jytte fremlægger bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelsen. Bestyrelsen har fået flere bemærkninger fra medlemmer, som undrer sig over den store stigning i indmeldelsesgebyr og kontingent. Hvis det er nødvendigt kan vedtagelsen af pkt 6. på generalforsamlingens dagsorden udskydes til efter fremlæggelse af budget.

Vi har mulighed for at bruge Susets powerpointprojektor til fremlæggelse af regnskab og budget.

Bestyrelsen mødes ved Suset kl 18.15 til en lille badetur for dem, der har lyst til det, ellers er det kl 18.30.

Bjarne, Susets formand, åbner dørene for os til generalforsamlingen.

7. Økonomi

Regnskabet er sendt til revisorerne til godkendelse.

Dem, der har haft udlæg for foreningen, skal sende bilag pr. mail til Jytte. Der skal samtidig oplyses om, hvilket arrangement udgiften har været til og et kontonummer, hvor pengene skal overføres til.

På næste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen drøfte godtgørelse for kørselsudgifter i forbindelse med besøg hos andre vinterbadeforeninger f.eks. ved indvielser, dåb m.m.

8. Medlemsstatus

80 medlemmer pr. 1. april 

9. Badning fra stranden – tidspunkter?

Der var flere som mødtes på stranden i påsken for at bade. Det er næsten lige så godt som med sauna.

Selvom man uden problemer kan bade fra stranden alene, er det hyggeligere at være flere om den oplevelse. Derfor foreslå bestyrelsen at der er fælles badning lørdag og søndag kl 9.00 og tirsdag kl. 9.15.

Alle har selvfølgelig mulighed for at slå et bademødetidspunkt op på facebook.

Preben skriver på hjemmesiden og Lisbeth skriver på facebook.

10. Nye mødedatoer

 Nyt møde aftales efter generalforsamlingen. 

11. Eventuelt

Vi fik ikke drøftet affaldsindsamlingen den 19. april. Men den er nu annonceret på både facebook, Naturfredningsforeningens hjemmeside og foreningens egen hjemmeside. Tine har fået sække m.m. 

_________________________________________________________________________

Referat fra den 16. marts

Deltagere: Peter, Jytte, Preben, Marianne, Wivie, Lisbeth

1.Ordstyrer og referent

Preben – ordstyrer

Lisbeth  - referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt efter en enkelt tilføjelse under pkt 8. 

3.Nyt fra formanden + pkt. 7 Placering udenfor kalvebodfredningen

En mulig anden placering af vores saunabåd kunne være ved bådelaugets bådebro. Vandet er dybere end ved sydmolen og den ligger udenfor fredningsområdet.

Peter har haft kontakt med Naturstyrelsen, som var positiv over for vores forslag til placering af en bådsauna og er enige i at bådebroen ligger uden for fredningsgrænsen.

Hvidovre Kommune – den medarbejder der har med fredning at gøre - er lidt mere skeptisk over for vores ide.

Sidste søndag mødtes Peter og Preben med formanden for bådelauget i den lille jollebådehavn for at drøfte mulighed for at placere vores flydende bådsauna ved deres bådebro. Formanden var positiv overfor vores henvendelse og bådelaugets bestyrelse vil drøfte forslaget på deres næste bestyrelsesmøde. Vi får en tilbagemelding efter den 6. april. 

Peter undersøger fortsat hvilke firmaer, der kan levere den flydende ponton.

Bestyrelsens telefonnumre lægges på hjemmesiden

4.Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

God medlemstur til Køge – den var arrangeret af Rie og Katja

Vi skal huske at bruge Jyttes og Peters nye mailadresser

Jytte arbejder på en tjekliste til introduktion af nye medlemmer. 

Jyttes 3 forslag til logo lægges frem på generalforsamlingen. Målet er at vi kan få lavet en vimpel til standerhejsningen den 1. oktober 2015.

Jytte ønsker at kassererjobbet og medlemsadministrationsjobbet deles på 2 personer, da det er to store opgaver, og er bekymret for at byggeprojektet kommer til at flyde meget for kassereren. Men da der er mange praktiske ting forbundet med kassererskift bl.a. bankkontakt, indvilger Jytte i at fungere på begge poster det næste år. Den økonomiske side af sagen ved byggeprojektet vil også ligge i byggegruppen.

Der er 75 betalende medlemmer og 8 har tilkendegivet at de vil melde sig ind. 

Lisbeth tager vandprøver, som uofficielt bliver undersøgt for colibakterier. 

Artikel til Hvidovre avis og til Sejlklubbens avis Røgvandet

Lisbeth skriver artikel til avisen. Den skal afleveres til avisen fredag.

Peter skriver til Røgvandet. Deadline 1. april

Medlemsnumre

Bestyrelsen har løbende drøftet, om det er vigtigt hvem der har hvilket medlemsnummer. For medlemmerne er det nok ikke så vigtigt, hvilke nummer de har, men i henhold til foreningsloven skal alle medlemmer have et nummer. Af tekniske årsager vil medlemsnummeret ikke altid hænge sammen med indmeldelsesrækkefølgen.

5.Opfølgning på møder med kommunen (forvaltning + politikkerne)

Peter, Jytte og Lisbeth skal til møde med Gert Nelth direktør for kultur-, fritid-, teknik-, Miljø og arbejdsmarkedsforvaltningen og Lars Hørdum chef for kultur- og fritid den 7. april.

6.Økonomi

Jytte laver regnskabet færdigt og sender til bestyrelsen inden det sendes til revisor. Hvis der er spørgsmål skal de afklares inden GF. Hvert bestyrelsesmedlem skal sende en accept, når regnskabet er læst.

Budget 2015 laves ud fra 200 medlemmer.

Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen at kontingentet stiger til 500 kr/år og indmeldelsesgebyr stiger til 500kr. Dette fordi vi håber, at vi har vores egen flydende sauna inden næste sæson.

7.Forberedelse til generalforsamling den 13. april

 • Dagsorden: Dagsordenen rettes til og Peter sender den ud
 • Forretningsorden: ingen forretningsorden til GF. Ordes tages ved håndsoprækning og i rækkefølge.
 • Forslag fra bestyrelsen: er skrevet under økonomi
 • Indkaldelse: Peter sendes indkaldelse ud samtidig med dagsordenen.
 • Dirigent: Bestyrelsens forslag er Dorthe Bristow og hun er villig til valg. Referent: Bestyrelsen foreslår Lisbeth, som er villig til valg.
 • Valg af bestyrelse. Formanden er på valg og Peter stiller op.

Et bestyrelsesmedlem er på valg og Lisbeth stiller op.

De to suppleanter til bestyrelsen er på valg og Marianne genopstiller.

Revisorerne og deres suppleanter er på valg. Jytte spørger om de nuværende genopstiller.

 • Formandens beretning: Peter skriver
 • Regnskab og budget: se under pkt 6.
 • Sted: generalforsamlingen holdes i Suset og der vil være mulighed for at købe vand og øl.

Der er indkommet 2 forslag til generalforsamlingen – Peter samler dem og sender dem ud efter indsendelsesfristen.

8.Nye mødedatoer

Nyt bestyrelsesmøde den 8. april kl. 19.30 i Suset.

9.Eventuelt

Intet emne

__________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmødet den 16.feb. 2015

Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer

Lisbeth referent

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra den 19. januar

Godkendt – lægges på hjemmesiden

3. Nyt fra formanden

Har haft kontakt med Rørvig Vinterbadere. Vi er velkomne til at besøge dem og bruge deres faciliteter. Der er ingen begrænsning på antal.

Lars Hørdum chef for Fritid i kommunen er orienteret om vores møde med borgmesteren. Vi har haft en aftale med ham om at vi skulle sende noget materiale om vores ideer til badefaciliteter.

Generalforsamling og Årsmøde i VID – Vinderbaderforeninger i Danmark afholdes den 14. marts i Kerteminde. Peter og Jytte deltager.

4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Jytte fremlagde det foreløbige regnskab og budget.

Efter en længere drøftelse fandt vi frem til, at vi ved denne generalforsamling vil vi stille forslag om en mindre stigning i kontingent og varsle, at når vi får vores egne badefaciliteter, kommer kontingentet nok til at stige yderligere.

Budgetforslag 2015 er lagt ud fra den viden vi har nu, men der kan ske mange ting, som vil få indflydelse på indtægter og udgifter. Det bliver et skønsmæssigt budget.

Jytte orienterede om den nye badebro, som Sejlklubben ville etablere.

5. Opfølgning på møder med kommunen (forvaltning + politikkerne)

Peter, Lisbeth og Jytte mødes med borgmesteren og kommunaldirektør Gert S. Nelth den 24.2 kl 15.00.  

Der laves et par slides med vores ideer til badefaciliteter incl tegninger til brug på mødet.

Vores ønsker er omklædnings- og bade faciliteter, sauna og et klubhus/lokale. Saunaen skal placeres så der er fri udsigt til vandet. Vi talte om mulighed for en badeanstalt, som den der har været der tidligere.

Vi vil undersøge kommunes mulighed for praktisk og økonomisk støtte. Vi håber på at have en aftale om det videre forløb inden mødet afsluttes.

6. Gæstepolitik

Meget fint at vi har meldt ud på FB og hjemmeside, at gæster skal henvende sig til bestyrelsen, så vi sikre at de bliver taget godt imod og introduceret til vinterbadning. Torsdag aften er velegnet til at modtage gæster eller nye medlemmer.

7. Aktiviteter/udvalg

Fint fastelavns arrangement med bolle og kaffe.

Winnie kontakter dem, der har meldt sig til aktivitetsgruppen – Tine, Dorthe, Anette. De planlægger arrangementet i forbindelse med standernedtagningen.

Winnie vil give forslag på et logo, som bl.a. skal bruges på vores vimpel

Katja og Rie planlægger medlemstur den 7. marts. Peter kontakter dem.

8. Samarbejde med sejlklubben

Sejlklubben har standerhejsning den 2. maj. Bestyrelsen vil deltage og vil opfordre medlemmerne til at også at deltage i arrangementet.

Bestyrelsen drøftede, om vinterbaderforeningen eventuelt kunne aftale et fast beløb for leje af sauna og omklædning, så vi ikke skal have dobbeltmedlemsskab.  

9.Medlemsstatus

Vi har omkring 65 medlemmer på nuværende tidspunkt. De 35 er meldt ind inden årsskiftet.

Jytte skriver til dem, der fra start viste interesse for foreningen og som ikke har meldt sig ind. Hun vil opfordre dem til indmeldelse og hvis de ikke ønsker det, bliver de slettet fra medlemslisten.

10.Registrering af badeaktivitet

Ingen beslutning

11.Åbningstider

Bevarer nuværende åbningstider og når Winnie er klar, åbnes der også onsdag formiddag.

12.Nye mødedatoer

Næste møde er den 16. marts og det skal være om forberedelse til generalforsamling 2015.

Peter og Jytte gennemgår vedtægterne m.h.p. tilretning til vores nuværende behov.

Regnskab og budget.

Forslag fra bestyrelsen: forhøjelse af kontingentet og varsling om yderligere stigning.

Der bestilles kaffe og kage hos Tina i Suset

13.Eventuelt

Preben og Winnie har endnu ikke modtager deres udestående.

__________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmødet den 19.januar 2015

Ordstyrer og referent

 • Preben ordstyrer
 • Lisbeth referent

Godkendelse af referat og dagsordenen

 • Enkelte rettelser til referatet fra d.7.1.15. Det rettes inden det lægges på hjemmesiden.
 • Punktet ”en familiedag” blev sat på dagsordenen.

Nyt fra formanden

 • Kunstrådet har tegnet en ideskitse til udbygning af stranden. I den skitse er der tegnet en flydende badeø. Hvis den ide føres ud i livet, kan en yderligere ide være at benytte den flydende badeø som saunaplatform om vinteren.
 • By og Teknik (Forvaltningen) er nu også orienteret om vores planer.
 • Har haft kontakt med Kerteminde vinterbadere og Endelave vinterbadere. Sidstnævnte vil give et overslag over en flydende sauna, som Peter har tegnet en skitse af. Det er for at få en fornemmelse af hvor dyr sådan en er.

Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

 • På nuværende tidspunkt kan vi ikke betale regninger, da Lars stadig står som tegningsberettiget i banken. Peter og Jytte arbejder på at ændre dette, så bestyrelsens medlemmer kan få godtgjort deres udlæg m.m.
 • Jytte undersøger fortsat hvilket elektronisk system, der kan dække vores behov m.h.t. regnskab og medlemsadministration.
 • Der er indkøbt et nyt termometer. Det er større og lettere at aflæse. 
 • Der har været efterspurgt et skab til værdigenstande, da vi ikke har mulighed for at låse døren ind til omklædningen. Peter vil skaffe sådan et skab.
 • Marianne er på ferie fra den 14.2 – 28.2.

Opfølgning på møder med kommunen (forvaltning + politikkerne)

 • Peter har forgæves forsøgt at få fat på Lars Hørdum, leder at fritid (forvaltningen)

Indkomne emner  

 • Gæstepolitik : Det er muligt for interesserede at være gæster 1 -2 gange inden kontingentet skal betales.
 • Yderligere om gæster taget op på et senere tidspunkt.
 • Aktiviter/udvalg
 • Afslutning af sæsonen vil ske den 29. marts. Det hedder standernedtagning. Eventuelt kan standernedtagningen gøres i forbindelse med at sejlklubben holder deres standerrejsning.
 • Bestyrelsen ønsker at inddrage medlemmerne i denne aktivitet og Peter sætter tilbudet om at være med i en forberedelsesgruppe på FB.
 • Vi skal afholde dåb i februar 2016.
 • Katja og Rie(vinterbadere) vil arrangere en medlemstur den 8. marts til Holbæk. Nærmere planer kommer senere.
 • Nye medlemmer introduceres løbende. De fra bestyrelsen som er til stede introducerer om baderegler m.m. og viser faciliteterne frem.
 • Bestyrelsen arrangerer en familiedag en søndag i marts, hvor der er åbent for børn mellem kl 10.00 – 12.00. Der skal bydes på lidt at drikke og spise. F.eks. kakao og boller.

Kontakt med sejlklubben

 • Der er løbende kontakt med sejlklubbens formand Bjarne og flere menige medlemmer.
 • Jytte har skrevet en artikel til sejlklubbens blad.
 • Sejlklubben holder ålegilde den 27. marts.
 • Sejlklubben vil etablere en ny baderampe ved siden af vores nuværende, så jollesejlerne kan få plads til at tage deres joller op. Det skulle foregå i denne uge.

Medlemsstatus

 • Medlemslisten skal ajourføres, så navn, adresse, cpr-nummer m.m. er i orden. Skal bruges til foreningsregistret.
 • Inden generalforsamlingen slettes alle, der ikke har betalt medlemskontingent.
 • Jytte anbefaler posterne som kasserer og som medlemsadministrator skal deles ud på to personer.

Registrering af badeaktivitet

 • Jytte laver et afkrydsningsskema, så alle kan blive registreret, når de bader. Den der har åbningsvagten er ansvarlig for at det sker.

Åbningstider

 • Vi forsøger med fast åbnings tid fredag fra kl. 16.00 – 18.00. Lisbeth, Jytte og Marianne er ansvarlige. Preben kan dække vagten enkelte gange, hvis vi andre ikke kan.
 • Da Peter, Preben og Lisbeth skal til Køge på søndag, er der ingen til at åbne kl 7.30. Der mangler også vagt onsdag aften.
 • Marianne kan lukke på søndag. Peter vil kontakte Dorte B om hun har mulighed for at åbne søndag og tage vagten onsdag aften.

Nye mødedatoer

 • Nyt bestyrelsesmøde i uge 8.
 • Lisbeth sender en doodle.

Eventuelt

 • Ingen emner

_________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmødet den 7.januar 2015

1.  Nyt fra formanden:

Lisbeth og Peter var den 17.12.14 til møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Notat sendt til bestyrelsen.

Peter vil kontakte Lars Hørdum m.h.p. tidsplan for forvaltningens oplæg til kommunalbestyrelsen og orientering til dem om, at vi stadig er uafklaret m.h.t. placering af bade- og saunafaciliteter.

Vi er inviteret til møde med borgmesteren den 24. februar kl. 15. Peter samt 1-2 bestyrelsesmedlemmer deltager.

Vi har også fået en mundtlig invitation om kaffemøde med Maria Stanghøj Durhuus og den vil Peter arbejde videre med.

Gusmester Bo Lautrup har henvendt sig til Peter om at han gerne vil lave en gusseance for os. Men da saunaen er meget lille, er der faktisk ikke plads til det gusarrangement, så det må vente, til vi får vores egen større sauna.

Peter har været på besøg i Ebeltoft, hvor han har talt med formanden set og nydt deres faciliteter. 

Peter og Lisbeth har været på besøg i Roskilde, hvor de også badede, var i sauna og talt med medlemmer.

Der arbejdes på besøg hos Helgoland og Svanemøllen vinterbadere.

Den 25. januar er vi inviteret til dåb i Køge kl 10.00. Peter har tilmeldt 2 personer. Han og Lisbeth eller Preben kan deltage.

Hjemmeside og Face bookgruppe:

Lige nu har vi 2 hjemmesider og 2 FB-grupper. Peter tager sig af FB-grupperne og Preben tager sig af hjemmesiden, så der kun er en af hver.

Vi drøftede hvilken mailadresse, hjemmesiden skal være hæftet op på, så den er personuafhængig.

Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne:

Der er problemer med det mailsystem, som er hæftet til den gamle hjemmeside. D.v.s. kasseren@hvidovrevinterbadere.dk og formanden@hvidovrevinterbadere.dk. Man kan bl.a. ikke se de svar, som er afsendt fra mail-adressen.  

Sejlklubben har bedet Jytte skrive en artikel til deres medlemsblad og det bakker bestyrelsen op om.

Vi har en god dialog med borgmesteren samt flere af kommunalbestyrelsens medlemmer. De har været med i vandet, og de tilkendegiver opbakning til foreningen.

2.   Saunabåd

Foreningen har fået tilbudt en saunabåd gratis. Den har været en del af et projekt i Køge Havn. Der vil være en del reparationer på den inden den kan tages i brug. Peter og Jytte ser på den i week enden.

3.   Sikkerhed

Bestyrelsen havde en længere snak om bade- og saunasikkerhed. Bestyrelsen er enig i at sikkerheden er vigtig. Selvom det er sjældent, at nogen bliver dårlige ved vinterbadning har flere i bestyrelsen oplevet situationer hvor medbadere er blevet utilpasse og besvimet. 

Baderåd fra Rådet for større badesikkerhed er hængt op i begge omklædningsrum og medlemmerne opfordres til at bade efter dem.

Det er stadig på ens eget ansvar man bader, men man skal også tænke på, at man udsætter andre for utryghed, hvis man er uforsigtig.

Jytte laver en skrivelse med sikkerhedsråd for brug af sauna og sætter den op i omklædningsrummene.

Begge dele sættes ind på hjemmesiden.

Der er behov for introduktion af nye medlemmer og især hvis de er nye vinterbadere - det arbejder vi videre med.

Bestyrelsen drøftede også muligheden for at holde medlemsmøder med foredrag f.eks. om sikkerhed, om det sunde ved vinterbadning, saunagusets vidunderligheder.

4.   Badevandskvalitet

Der har flere gange været rødt flag på stranden ved Lodsparken. Det er ærgerligt, da der kun er få muligheder for at holde åbent til bad og sauna.

Udtræk fra hjemmesiden kbh.badevand.dk:

”Badevandsudsigtens vurdering af badevandskvaliteten er baseret på computersimuleringer af badevandets koncentration af E.coli bakterier og enterokokker. Tilstedeværelse af disse to bakterietyper indikerer, at vandet er forurenet med spildevand, og at der kan være sygdomsfremkaldende bakterier i badevandet.

Lave koncentrationer af bakterierne udgør dog ikke en sundhedsrisiko. EU har fastsat grænseværdier for, hvornår bakterierne udgør en sundhedsrisiko, og hvornår de badende bør advares. I varslingssystemet sættes der røde flag på en strand, hvis computersimuleringen viser, at der er risiko for at grænseværdierne overskrides på et tidspunkt inden for 24 timer”

Bestyrelsen har løbende drøftet, hvordan man skal forholde sig til det røde flag. Skal der lukkes for badning ved rødt flag, anbefale at man ikke går i vandet eller lade det være op til hver enkel at beslutte.

Bestyrelsen vil opfordre alle til at orientere sig om badevandskvaliteten på hjemmesiden www.kbh.badevand.dk eller bruge linket på vinterbaderenes hjemmeside.

På nuværende tidspunkt vil bestyrelsen orientere om flagets farve og alt afhængig af badevandsprognosen hejse det røde eller grønne flag både ved indgangsdøren og ved badebroen og så lade det være op til den enkelte at afgøre om de vil bade eller ej.

Bestyrelsen har kontakt med flere andre vinterbadeforeninger og vil undersøge, hvordan de forholder sig.

5.   Medlemsstatus

Foreningen har dags dato 50 medlemmer.

Det nuværende elektroniske medlemssystem er meget arbejdskrævende, så Jytte arbejder på at få et nyt.

Generalforsamling er planlagt til den 13. april. Peter undersøger om vi kan være i Suset. 

Bestyrelsen drøftede hvordan og om man kan registrere hvem og hvor mange der bader og bruger sauna.

Emnet skal på næste møde.

6.   Gæstepolitik

Emnet skal på dagsordenen til næste møde.

Det skal også omhandle børns brug at faciliteterne – der er ingen tvivl om at børn altid skal være sammen med voksne ved badning, men skal de også meldes ind i foreningen?

7.   Åbningstider.

De nuværende åbningstider bevares dog med en lille udvidelse om tirsdagen. Der blev også drøftet mulighed af at have åbent en eftermiddag, men det er der på nuværende ikke nok ressourcer til.

Emnet sættes på dagsordenen ved hvert møde. 

Åbningstiderne sættes på hjemmesiden og er:

Tirsdag kl 5.30 – 8.00 ansvarlig Peter + Lisbeth deler tiden

Onsdag kl 20.00 – 21.00 ansvarlig Peter

Torsdag kl 19.30 – 20.30 ansvarlig Jytte

Søndag kl 7.30 – 10.00 ansvarlig Preben

8.   Samarbejde med sejlklubben

Punktet udsættes p.g.a. den fremskredne tid til næste møde

9.   Aktivitetsudvalg, herunder tur den 7. februar

To medlemmer vil gerne arrangere en medlemstur til Ystad. Det er der stor opbakning til fra bestyrelsen. Peter vil melde tilbage til dem, at de blot kan fortsætte med deres planer og at turen gerne må blive i marts.

Punktet sættes på dagsordenen på næste møde.

Næste bestyrelsesmøde planlægges til om ca. 14 dage. Lisbeth sender en doodle.

10.   Eventuelt

Ingen punkter

__________________________________________________________________________________

Referat fra Generalforsamlingen

Referat fra ”Hvidovre Vinterbadere” stiftende generalforsamling, mandag

den 3. marts 2014 kl. 19:30.

Antal fremmødte: 25

Hvidovre kajakklub lagde meget venligt lokaler til og der var kaffe og småkager til de

fremmødte.

Referat:

Pkt. 1: Valg af ordstyrer: Preben meldte sig.

Pkt.2. Valg af referent: Jytte meldte sig.

Pkt.3. Fremmødte blev registreret ved at der blev sendt liste rundt med navne på de

der allerede havde udvist interesse. Man kunne så afkrydsning sit navn og nye kunne

skrive sig på listen.

Pkt.4. Valg af stemmetællere: Tine og Marianne meldte sig.

Pkt. 5. Lars redegjorde kort for sin baggrund som vinterbader i Dragør. Han tog

initiativet til at stifte denne vinterbader forening, da Hvidovre kommune for nylig har

udvist interesse i at udbygge faciliteterne i havneområdet med et Maritimt hus, der

bl.a. skal indeholde omklædningsfaciliteter for vinterbadere. Forening må formelt

være etableret, før der kan søges om midler og faciliteter. Lars har nem adgang til de

rigtige personer i Hvidovre kommune, da han for tiden arbejder i teknisk forvaltning.

Pkt. 6. Bestyrelsens fremtidige arbejde vil primært være at få foreningen registreret

og søge tilskud og tilladelse til etablering af faciliteter. Der var et ønske om at

bestyrelsen afholder medlemsmøder i løbet af året, hvor foreningens medlemmer kan

orienteres og de så kan melde sig til at hjælpe med opgaver.

Pkt. 7. Gennemgang af og tilretning af vedtægter. Der var mange gode indspil og

diskussioner omkring vedtægterne inden vi nåede til enighed.

Pkt. 8. Det blev besluttet at kontingentet i opstart fasen skulle andrage 100 kr. per

sæson og 100 kr. i indmeldelsesgebyr.

Pkt. 9. Det blev besluttet at foreningens navn skal være ”Hvidovre Vinterbadere”

(HV). Der bliver arbejdet videre med logo og forslag er meget velkomne.

Pkt. 10. Lars Maltha blev valgt til foreningens formand.

Pkt. 11. Bestyrelsesmedlemmer blev: Jytte Sundahl (kasserer), Peter Smidt, Wivie

Groth og Preben Jacobsen.

Pkt.12. Suppleanter blev: Lisbeth Pedersen og Marianne Thode

Pkt. 13. Revisorer blev: Demi Hansen og Lene Jørgensen, suppleant blev Søren

Andersen.

Pkt. 14. Eventuelt

Kassereren vil snarest sende indmeldelsesblanket og opkrævning af

indmeldelsesgebyr og kontingent ud til de registrerede.

Det aftaltes, at Lars vil skrive et indlæg om foreningens stiftelse og kontakte Hvidovre

Avis for at få omtale og derved forsøge at hverve flere medlemmer.

Foreningen blev hermed erklæret for stiftet, og bestyrelsen samledes for at aftale en

dato for første møde. Ansøgning om etablering af foreningen blev underskrevet af

bestyrelsen, og det blev aftalt at Lars sendte ansøgningen til rette instans.

Formand og  Referent

Lars Maltha  og Jytte Sundahl

Del siden