Invitation til generalforsamling 2019                   

Torsdag den 4. april kl 19.00 – 21.30

Lille Friheden 1, festlokalet

Dørene åbnes kl 18.30, så alle kan tjekkes ind inden generalforsamlingen starter.

På generalforsamlingen har du mulighed for at møde andre medlemmer, høre sidste nyt om foreningen, blande dig i debatten og være med til at sætte kursen for fremtiden.

Der vil være kaffe/the og kage.

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til formanden på e-mail hvidovrevinterbadere@gmail.com inden den 20. marts 2019. Dagsorden med indkomne forslag vil blive sendt ud til medlemmerne ca. 1 uge før generalforsamlingen.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

Med venlig hilsen

Peter Smith, formand 

Generalforsamling torsdag den 4.april 2019

Indskrivning fra kl 18.30 – generalforsamlingen starter kl 19.00

Dagsorden til generalforsamling 2019                          

  1. Åbning af generalforsamlingen
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Valg af 2 stemmetællere
  5. Formandens beretning for 2018/19

Herunder statistik på besøgende på Søbadet og over foreningens medlemmer.

6. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2018

7Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2019/20

Bestyrelsen foreslå at nuværende kontingent fastholdes. Dvs. at kontingent for aktivt medlemskab er 550kr/år og kontingent for passivt medlemskab er 250kr/år

8Behandling af indkomne forslag

8.1 Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §11 fremover har følgende indhold (det understregede er tilføjelsen):

  • § 11 Tegning og hæftelse

Foreningen hæfter med sin formue.

Medlemmerne hæfter alene med sit kontingent.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 1000 kr kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan bemyndige et bestyrelsesmedlem til at overtage formandens tegningsret i en periode. Betalinger i banken skal altid godkendes af 2 af de bemyndigede. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Låneoptagelse i form af kassekredit eller lån skal ligeledes godkendes af generalforsamlingen.

Begrundelse: bestyrelsen har oplevet, at der i perioder har været behov for at en anden end formanden kunne godkende udbetalinger m.m.

9Fremtidige aktiviteter

9.1 Årshjul

9.2 Sommerbadning

9.3 Arbejdsopgaver med ansvarlig

9.4 Nedsættelse af festudvalg

10Godkendelse af budget for 2019

11Valg

Formand Peter Smith – på valg – er villig til genvalg

Kasserer Hans Peter Hansen – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Pedersen – på valg – er villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Preben Jacobsen – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Wivie Bastian – ikke på valg

12.Valg af suppleanter

Dorthe Bristow – på valg – er villig til genvalg

Jørgen Rasmussen – på valg – er villig til genvalg

13.Valg af 2 revisorer

Demi Hansen og Jytte Sundahl – villig til genvalg

1 revisorsuppleant

John Christiansen – villig til genvalg

14.Eventuelt

Referat fra Generalforsamling torsdag den 4.april 2019

1.    Åbning af generalforsamlingen

Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. 60 deltagere.

2.    Valg af dirigent og referent

  Anders Hjort blev valgt til dirigent og Lisbeth Pedersen blev valgt til referent

3.    Godkendelse af dagsorden

Dirigenten kontrollerede og bekræftede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dagsordenen blev godkendt

4.    Valg af 2 stemmetællere

John Christiansen og Ole Gjøl blev valgt

5.    Formandens beretning for 2018/19

Formand Peter Dyrlund Smith fremlage sin mundtlige beretning. Foreningen fyldte fem år i år og formanden fortalte om og viste billeder fra de fem første år.

Under beretningen og under pkt 9 blev specielt emnet om optag af nye medlemmer drøftet og følgende er et sammendrag:

Bestyrelsen har besluttet, at optag af nye medlemmer vil ske ved personlig fremmøde den 5. oktober 2019 kl 14.00. Dato og tidspunkt vil blive lagt på hjemmesiden og sendt ud med nyhedsbrev.

Deltagerne på generalforsamlingen havde forskellig opfattelse af, hvor mange nye medlemmer foreningen kan rumme og hvor stor foreningen kan være. Nogle har oplevet stor trængsel på Søbadet, og andre har oplevet at komme alene og må gå igen uden at bade. Der blev både opfordret til at optage meget få, at holde et års pause med optag af medlemmer og til at optage flere medlemmer. Den store interesse for vinterbadning kan bruges som argument overfor myndigheder, når og hvis vi skal udvide. Der var både meninger om, at medlemmerne skal være med til at bestemme visionerne for foreningens fremtid i. f.t. størrelse og om at bestyrelsen skal bestemme det.

Bestyrelsen har ikke lagt sig fast på et bestemt antal nye medlemmer endnu, men vil gøre det inden den 5. oktober og der vil være en plan for det rent praktiske ved optagelsen. Medlemmernes bemærkninger vil blive taget med i bestyrelsens overvejelser. Det, der er vigtigt for bestyrelsen, er at nye medlemmer får en god intro og at foreningen vokser langsomt, så de nye kan sluses ind i foreningen på en god måde.

Planen er at få en ny badetrappe, som er mindre stejl end de nuværende badetrapper.

Der blev opfordret til at søge fonde til disse udgifter.

Bestyrelsen har en vision om at få større omklædningsfaciliteter. Der blev opfordret til at medlemmerne er med til at drøfte visionerne for fremtidens byggeri på Søbadet.

Formanden ønsker at have en visionær gruppe af medlemmer, som kan lave de fremtidige planer.

På spørgsmålet om suppleanterne er med i bestyrelsesarbejdet, blev der svaret at suppleanterne er fuldt ud med i arbejdet og deltager i alle bestyrelsesmøderne.

Stor anerkendelse af alt det arbejde som medlemmer udfører på Søbadet og for at der altid er rent, pænt og indbydende. Tak til rengøringsholdet.

Stor klapsalve for det store arbejde bestyrelsen gør.

Beretning blev enstemmigt vedtaget 

Preben Jacobsen, næstformand, fremlagde statistik over besøg på Søbadet. Statistikken lægges ved referatet.

Det er tydeligt at weekenderne er godt besøgt og der er et stabilt besøg i morgen og formiddagstimerne. Saunatiden er øget i denne sæson og det viser sig at besøgstallet pr timer er faldet i.f.t. sidste sæson.

6.    Godkendelse af det reviderede regnskab for 2018

Regnskabet blev fremlagt. For første gang har foreningen en positiv egenkapital.

Under posten gaver er også de indskud, som medlemmerne har valgt at donere til foreningen.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget

HP, kasserer, fremlagde medlemsstatistik over medlemssammensætningen.

Foreningen har ved slutningen af denne sæson 397 medlemmer.

Gennemsnitsalderen er 51 og det største antal medlemmer er mellem 50 og 59 år.

Mænd udgør 30% og kvinder 70%.

Ingen statistik over medlemmer, der ikke bader.

7.    Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2019/20

Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent fastholdes. Dvs. at kontingent for aktivt medlemskab er 550kr/år og kontingent for passivt medlemskab er 250kr/år

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

8.    Behandling af indkomne forslag

8.1 Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §11 fremover har følgende indhold (det understregede er tilføjelsen):

  • § 11 Tegning og hæftelse

Foreningen hæfter med sin formue.

Medlemmerne hæfter alene med sit kontingent.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 1000 kr kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan bemyndige et bestyrelsesmedlem til at overtage formandens tegningsret i en periode. Betalinger i banken skal altid godkendes af 2 af de bemyndigede. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Låneoptagelse i form af kassekredit eller lån skal ligeledes godkendes af generalforsamlingen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

9.    Fremtidige aktiviteter

9.1  Årshjul med aktiviteter blev fremlagt.

Endnu engang tak til bestyrelsen med klapsalver.

9.2  Sommerbadning - det er muligt at bruge Søbadet om sommeren. Rammerne for sommerbadning ligger på hjemmesiden. Bestyrelsen går på lavblus om sommeren.

9.3 Arbejdsopgaver med ansvarlig –

Planen blev fremlagt og de ansvarlige valgt. Planen lægges ved referatet.

Det blev foreslået at rengøringsholdet fik en erkendtlighed for det store arbejde de udfører.

Ole og Lisa ønsker at donere en middag for dem der trænger til forkælelse på deres restaurant.

9.3  Nedsættelse af fest – og aktivitetsudvalg. Medlemmer der har lyst til at være med til at arrangere aktiviteter og fester skal kontakte Dorthe eller Wivie.

10.Godkendelse af budget for 2019

Budgettet blev enstemmigt vedtaget

11.Valg

Formand Peter Smith blev enstemmigt genvalgt med klapsalver

Kasserer Hans Peter Hansen – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Pedersen blev enstemmigt genvalgt med klapsalver

Bestyrelsesmedlem Preben Jacobsen – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Wivie Bastian – ikke på valg

12.Valg af suppleanter

Dorthe Bristow blev enstemmigt genvalgt med klapsalver

Jørgen Rasmussen blev enstemmigt genvalgt med klapsalver 

13.Valg af 2 revisorer

Demi Hansen og Jytte Sundahl blev genvalg med klapsalver

 1 revisorsuppleant

John Christiansen blev genvalgt med klapsalver

14.Eventuelt

Der blev spurgt, om der kunne komme gelænder på flydebroen. Bestyrelsen drøfter spørgsmålet løbende på bestyrelsesmøderne og er kommet så langt, at det skal være et fast gelænder og ikke reb.

Der er problemer med at kajakroerne kommer for tæt på Søbadet, så der er fare for at de sejler ind i de badende. Det har tidligere været drøftet med kajakklubben. Peter opfordrer til at sende en mail til ham ved disse oplevelser og notere tidspunkt, da kajakklubben så vil have mulighed for at finde ud af hvem det er. Peter opfordrer også alle medlemmer til at tale pænt til medlemmer af andre foreninger, så vi viser et godt eksempel.

Der er et ønske om mere saunagus. Michael opfordrer at til, at 1 – 2 melder sig til være gusansvarlig sammen med ham selv og Jørgen, så der kan holdes flere seancer på gusaftenen. Der vil ikke være flere aftener der stilles til rådighed for gusarrangementer.

Dirigent og formand takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

Aktiviteter for sæson 2019/20

Aktivitet

Tidspunkt

Sæsonstart Sæsonåbningsfest

Tirsdag den 1. oktober

Optag af nye medlemmer

Lørdag den 5. oktober kl 14.00

Fuldmånebadning Bestyrelsen står for det første arrangement. Resten af sæsonen er det op til medlemmerne at arrangere.

Den 13. oktober

Saunagus 1 gang om måneden i sæsonen

Tidspunkt kommer senere

Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

Den første søndag i hver måned fra kl 13.00 – 16.00. Det skal foregå indenfor foreningens rammer og værdisæt.

Medlemsarrangement

Tidspunkt kommer senere

Førstehjælpskursus

Tidspunkt kommer senere

Badning med nissehuer Kaffe med brød

En weekend i december

Godt nytår med bobler

Den 1. januar 2020 kl 13.00

Dåb med efterfølgende fest

Lørdag den 25. januar

To Åbenhus- arrangementer

Den 12. januar og den 8. marts

Årsmøde i VID for bestyrelsen

Den 21. marts i Sønderborg

Generalforsamling

Dato kommer senere

Sæsonafslutning

Torsdag den 30. april

Del siden