Del siden

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 17.april 2024


Indskrivning fra kl. 18.00 – generalforsamlingen starter kl. 19.00


Dagsorden til generalforsamling 2024 

                      

1. Åbning af generalforsamlingen - Preben bød velkommen til de 55 fremødte.


2.Valg af dirigent og referent - Bestyrelsen indstiller HP som dirigent.

   Generalforsamling er lovlig indkaldt. Dorthe er referent


3.Godkendelse af dagsorden -  Dagsorden blev godkendt


4.Valg af 2 stemmetællere - Tina Olsen og Tina Galle


5.Formandens beretning for 2023/24 -  Preben aflagde formandens beretning. Denne vedhæftes 

   referatet af generalforsamlingen. Beretningen er godkendt.


  Tina Olsen spurgte ind til strømmen, da hun har læst at den først ville komme igen i løbet af   

  sommeren. Brian, havneformanden, har meldt ud at dette ikke gælder for os men strømmen til

  de omkringliggende

  Der kom et spørgsmål om evt. ny venteliste, når nu alle dem, som står på den nuværende liste

  får tilbudt medlemskab

  Vi får som medlemmer besked om muligheden for opskrivning på venteliste før det meldes ud    på hjemmesiden.

  Tina Galle takkede for de supergode tiltag, som har været tilbudt medlemmerne i løbet af 

  sæsonen.

  Jens Meyer Olsen spurgte indtil hvor mange medlemmer foreningen kan bære og bestyrelsen 

  svarede, at vi tager beslutningerne i etaper og læner os op af statistikken fra vores briksystem 

  til at give billede af brugen af Søbadet

  Marianne Thode spurgte ind til hvor mange som har meldt sig ud. Dette ved vi først i 

  forbindelse med start af den nye sæson.

  Vi har jo stadig muligheden for længere åbningstid ved flere medlemmer


  Tak til Preben og bestyrelsen fra vores dirigent, som kender til omfanget af bestyrelses-

  arbejdet.


6.Statistik over foreningens medlemmer fra kassereren -

   Statistikken vedhæftes ligeledes referatet. Det er dog tal fra sæson 23/24.

   Ingen kommentarer til statistikken


7.Godkendelse af det reviderede regnskab for 2023 -

   Ombygningen af Søbadet løb kun op i 350.000 kr. – så billigere end forventet

   Stormskade kostede til gengæld op i 200.000 kr.

   Vi har været så heldige at få ca. 60.000 kr. fra vores forsikringsselskab – pengene dog først ses   

   på regnskabet for næste sæson.

   Spørgsmål om det store beløb for sauna. Har haft varme på hele sæsonen for at passe på 

   huset. - Regnskabet blev godkendt


8.Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2024/25

   Bestyrelsen foreslår, at nuværende kontingent fastholdes på 550.kr/år for medlemskab.

   Forslaget blev godkendt


9.Godkendelse af budget for 2024 -

   Johnny fremlagde budgettet. Ingen kommentarer til budgettet.  Budgettet vedhæftes ligeledes

   På spørgsmålet om erfaringer med det nye IT system er svaret at det fungerer super fint, hvis vi gør som vi får 

   besked på.


10. Indkomne forslag fra medlemmerne

   Ingen forslag indkommet


11.Fremtidige aktiviteter

    Årshjul  -  Preben præsenterede årshjulet, som også vedhæftes referatet.


12.Status på udbygningen af Søbadet og stormskaderne -

   Udbygningen er næsten færdig; det store vindue er betalt, mangler at blive sat i og dette sker i løbet af sommeren

  Pontonen hældede lidt grundet udbygning – så der er lagt lidt opdrift nedenunder pontonen.

  Powerpoint med foto vedhæftes ligeledes

  Spørgsmål om hvor meget vandet kan stige med de nye ankre. Dette står NBC Marine for at sikre.

  Tommy Gudkov spurgte ind til om det nye store vindue kan åbnes – dette er desværre ikke tilfældet.

  Vi kan som bestyrelse kigge ind i muligheden for mere ventilation hvis dette er ønskeligt.

  Ulla Hald spurgte ind til om det var muligt at få renset op i havbunden ved Søbadet. Dette er ikke lovligt – selvom det 

  kunne være rart med en lækker sandbund


13.Valg – foregår skriftligt


  Formand Preben Jacobsen – ikke på valg.


  Kasserer Johnny Ottosen – på valg for 2 år – er villig til genvalg. - Genvalgt

 

  Bestyrelsesmedlem Dorthe Bristow – ikke på valg.

 

  Bestyrelsesmedlem Jørgen Rasmussen – på valg for 2 år – er villig til genvalg. - Genvalgt


  Bestyrelsesmedlem Lasse Smede – på valg for 2 år – er villig til genvalg. - Genvalgt.14.Valg af suppleanter


  Christina Vidholm – på valg for 1 år – er villig til genvalg. - Genvalgt

 

  Michael Andersen – på valg for 1 år – villig til genvalg.  - Genvalgt


15.Valg af 2 revisorer


  Demi Hansen og Jytte Sundahl – er begge villige til genvalg.  - Genvalgt

    

16.Valg af revisorsuppleant

         

  Ella Kirk – på valg for 1 år – villig til genvalg. - Genvalgt


17.Eventuelt

  Heino Larsen spurgte ind til om bestyrelsen vil undersøge om det er muligt at få mikrofon fremover

  Tanker om udluftning på nordsiden af huset blev luftet

  Ideen om at vi starter sæsonen op med en arbejdsweekend og slutter dagen af med en fest. Fint forslag – udelukker 

  dog de nye medlemmer i at deltage

  Niels Rosenlund ønsker at trække sig som rengøringskoordinator fra den nye sæson pr 1. oktober. Vi har derfor brug

  for en ny koordinator til opgaven sammen med Lis. Tina Olsen og Susanne Sørensen kunne godt være mulige

  kandidater til den ledige koordinatorpost

  Vi har brug for 3 ugentlige gange rengøring af Søbadet, når saunaen er i brug.

  Kæmpe hånd til Niels Rosenlund og Lis Lemb for deres store indsats

  Kan Foreningslet bruges til tilmelding af rengøringsvagter?

  Kunne det være en mulighed at opstarte sæsonen pr 1. september i år?Tak for god og rar GF 2024 - Preben på vegne af bestyrelsen.Bilag til punkt 5: Formandens beretning


Formandens beretning hos Hvidovre Vinterbadere den 17.april 2024.

 

Jeg vil gerne byde hjertelig velkommen til alle de fremmødte på årets Generalforsamling. Det er rigtig dejligt at se alle de kendte ansigter igen efter en noget anderledes og særdeles turbulent sæson.


Da vi gik ind til denne sæson, troede vi nok lidt naivt, at vi som bestyrelse skulle afholde lidt færre bestyrelsesmøder og få lidt færre arbejdsopgaver. Dette viste sig ret hurtigt ikke at være tilfældet.

Vi har i vintersæsonen skulle forholde os til mange og forskelligartet problematikker og møderækken har derfor været komplet med månedlige bestyrelsesmøder.


Da vi nåede slutningen af sommerperioden gik håndværkerne i gang med vores byggeprojekt for et større og bedre omklædningsrum. Det har været en tidskrævende og omstændig proces at skulle koordinere og fastholde de forskellige håndværkere, som har været i spil til dette projekt.


Det færdige resultat er til gengæld blevet rigtig fint og vi nåede da også at få gavn af det en måneds tid inden den store molerenovering startede den 1.november, ja det vil sige onsdag den 25.oktober stoppede sæsonen ufrivilligt, da vores strømkabel blev kappet over, da der skulle tages jordprøver på nordmolen, hvor vores elkabel var nedgravet. Efter flere korrespondancer mellem skadesvolder og undertegnede blev kablet repareret ca. 3 uger senere.


Uheld kommer desværre ikke alene og nogle meget voldsomme og kraftige storme forvoldte stor skade på vores kæder og forankringer i Kalveboderne, hvilket nødvendiggjorde store reparationer på specifikt vores forankring af Søbadet. Selve Søbadet, dvs. bygningen og trapperne og landgang fik kun mindre skader.  Disse reparationer blev selvfølgelig besværliggjort af at tilgangen til molen var lukket.

Det meste af dette er blevet udbedret i form af nye tonstunge betonankre og nye og kraftigere kæder, så vi forhåbentlig er fremtidssikret de næste mange år. Tilbage står et par mindre skader som rækværk på landgangen samt rækværk på badetrapperne.


Vi har under nedlukningen, i et forsøg på at holde lidt sammen på og skabe grobund for sociale fællesskaber blandt medlemmerne, udbudt nogle forskellige månedlige aktiviteter, som badning og sauna ved Lodshavnen, sauna og badning ved Hvidovre Strand, besøg til Ribersborg Kallbadhus samt besøg på Kalvebod Brygge med saunaadgang.  Til alle disse aktiviteter har foreningen givet et økonomisk tilskud. Aktiviteterne har været forholdsvis velbesøgte og er selvfølgelig blevet løbende justeret.


Vi håber at kunne åbne for adgangen til Søbadet i midten af maj måned, selvfølgelig med saunaen tændt en måneds tid eller lignende. Vi fastholder vores officielle vinterafslutning med fællesspisning i Jagten fredag den 31.maj. I hører selvfølgelig nærmere, men sæt kryds i kalenderen allerede nu.


Når vi starter næste sæson, vil vi åbne op for nye medlemmer fra ventelisten. Vi vil tilbyde medlemskab for ca. halvdelen af ventelistens personer i første omgang og forhåbentlig for resten af ventelistens personer omkring december måned. Vi mener, at vi har masser af plads til kunne gøre dette og lade flere nyde godt af vores fantastiske faciliteter.


Jeg vil godt afslutningsvis tale lidt om det at være medlem i Hvidovre Vinterbadere. Vi er en forening, hvor det at være medlem hos os er et privilegium. Foreningen drives og udvikles af medlemmer og vi værner om det fællesskab, som der eksisterer i foreningen. Vi tager hånd om hinanden og giver gerne en hjælpende hånd, når det er nødvendigt. Vi taler pænt til og om hinanden og tager godt imod de nye medlemmer som indlemmes i vores dejlige forening.

Eller med andre ord – hvad kan jeg gøre for foreningen (og ikke hvad gør foreningen for mig)


Jeg vil gerne takke alle de frivillige, som har budt ind i denne sæson og selvfølgelig også den arbejdsomme og seriøse bestyrelse, som jeg er så heldig at være en del af.


Jeg skal jo i øvrigt ikke glemme at nævne, at vi har haft 10-års jubilæum den 16.marts 2024, men nedlukningen har gjort, at vi har udskudt denne fejring til senere på året.


Så et trefoldigt leve efterfulgt fra Suset fra Kalveboderne er vel på sin plads her.


Bilag til punkt 6: Statistisk over foreningens medlemmer


Kønsfordelingen er : 31 % mænd og 69 % kvinder


Bilag til punkt 11: Årshjul


Aktivitet                                                                                                     Tidspunkt


Sæsonafslutning med spisning i ”Jagten”                                             Fredag den 31.maj 2024


Sæsonstart                                                                                                 Tirsdag den 1. oktober 2024


Saunagus – ca. hver 14 dag på rullende dage                                     Det annonceres på hjemmesiden, FB og på App´en


Familiedag                                                                                                  Medl. kan invitere børn og børnebørn med til badn.

                                                                                                                     Den 1. søndag i hver måned fra kl. 13 – 15.


Nytårskur - Godt nytår med bobler                                                       Onsdag den 1. januar 2025 kl. 13.00


Dåb med efterfølgende fest                                                                    Lørdag den 25. januar 2025


Fuldmånearrangement                                                                            Flere mulige datoer


Et  Åbenhus- arrangement                                                                      Et passende tidspunkt i 2024 /2025


Årsmøde i VID for bestyrelsen                                                                Lørdag den 8.marts 2025 i Sønderborg


Generalforsamling                                                                                    Onsdag den 23.april 2025 kl. 19.00 

 

Sæsonafslutning                                                                                        Lørdag den 31.maj 2025